Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Det er utarbeidet en rapport som presenterer funn i midteveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. By- og regionforskningsinstituttet NIBR har gjennomført evalueringen på oppdrag av Helsedirektoratet.

Rapporten kan du laste ned her: 

Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Om rapporten
Rapporten legger frem resultatene av evalueringen av programmets virkemidler, hvor en tilskuddsordning for utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene er den mest sentrale.

Midtveisevalueringen gir en samlet vurdering av hvordan innretning og gjennomføring av programmet bidrar til at programmets hovedmål kan nås. Rapporten gir anbefalinger om hvordan satsingen kan implementeres og eventuelt justeres i den resterende programperioden, hvordan nasjonale aktører kan understøtte de involverte aktørene samt hvordan satsingsområdene i programmet kan videreføres etter utløp av programperioden.

Rapportens hovedtemaer 
Midtveisevalueringen tar for seg tre hovedtema: 
- kartlegging og analyse av tiltaksutviklingen i kommunene,
- kartlegging og analyse av det forsknings- og utviklingsarbeidet som finner sted i programmet, og
- en analyse/vurdering med anbefalinger av hvordan erfaringene fra programmet kan omsettes i varige strukturer for å integrere psykisk helse og livskvalitet i det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene.

Bruk av rapporten i det videre programarbeidet
Funnene i evalueringsarbeidet og anbefalingene i rapporten vil fylkeskommunen ta med i det videre arbeidet med programmet og folkehelsearbeidet sammen med involverte aktører i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag, som kommunene, forsknings- og kompetansemiljøer og Samarbeidsorganet for folkehelse.