User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesordførerens kontor

Fylkesordførerens kontor bistår politisk ledelse med å samordne og lede den politiske virksomheten.

Viktige oppgaver

  • Skriver innlegg og taler, samt lager presentasjoner for politisk ledelse
  • Bistår politisk ledelse med utarbeiding av svar på spørsmål og interpellasjoner i fylkesutvalg og fylkesting
  • Følger opp og besvarer alle henvendelser som går til fylkesordføreren
  • Samordner og følger opp fylkesordføreren sine møter og seminarer med interne og eksterne parter
  • Prosessledelse og strategisk arbeid knyttet til saker og problemstillinger som politisk ledelse prioriterer
  • Samordner fylkesordføreren sin virksomhet opp mot ulike media
  • Kontoret bistår fylkesordføreren i det internasjonale arbeidet
  • Kontoret er også et knutepunkt mellom politisk og administrativ ledelse, samt mellom interne og eksterne aktører
  • Bistår med fakta-innhenting til hovedutvalgsledelsen (posisjon og opposisjon) i saker knyttet til den politiske fylkeskommunale virksomheten
Sist oppdatert 19.06.2017