Personvernombudet

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Dette er forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 og Norges grunnlov § 102.

Du har rett til godt vern av dine personopplysninger når fylkeskommunen behandler opplysninger om deg.

Personvernombudet gir informasjon og råd, og kontrollerer at fylkeskommunen opptrer i samsvar med personvernbestemmelsene og personvernprinsippene i personvernforordningen artikkel 5.

Ta kontakt med personvernombudet om du har spørsmål om dine personopplysninger, dine rettigheter og fylkeskommunens plikter. Personvernombudet har taushetsplikt og jobber selvstendig og uavhengig for personvernets beste.

Personvernombudet i Trøndelag fylkeskommune

Navn: Hanne Moe Reitan

E-post: personvernombudet@trondelagfylke.no

408 72 380

Sist oppdatert 20.04.2021