Midtre Gauldal Kommune – varsel om utvidelse av planområde for pågående detaljregulering Støren – Singsås

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsler Trøndelag Fylkeskommune om utvidelse av planområde på ca. 5 daa, mellom Rognes sentrum og Rognes bru.

Bilde av kart som viser utvidelse av planområde for den pågående detaljregulering Støren – Singsås. Utvidelsen av planområde er markert i blått.
Kart som viser utvidelse av planområde for den pågående detaljregulering Støren – Singsås. Utvidelsen av planområde er markert i blått.


Dette er en del av pågående detaljregulering fv. 30 Støren – Singsås (planid 2020004) i Midtre Gauldal kommune.

Tidligere varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid fv.30 Støren - Singsås ble varslet i Trønderbladet, på Midtre Gauldal kommunes hjemmesider, via brev til grunneiere, naboer og offentlige instanser. Frist for merknader ble satt til 01.02.21. Informasjon om tidligere varsel om oppstart: Fv. 30 Støren - Singsås: Varsel om oppstart av reguleringsplan - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Formålet med utvidelsen av planområde

Det skal reguleres fortau gjennom Rognes sentrum. På bakgrunn av dette er det ønskelig å utvide planområde til og med innkjøringen til Rognes bru, slik at fortauet også kan omfatte busslommer og evt. fotgjengere som kommer over Rognes bru. Utvidelsen vil tilrettelegge for at flere kan gå og sykle for å nå tilgjengelige bussholdeplasser på en trafikksikker måte.

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til varsel om oppstart kan sendes til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller til eller postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med innspill er 30. september 2021.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til
Trøndelag fylkeskommune v/Siri Solem
Telefon 74 17 41 88 / 41 23 72 67
e-post sirsol@trondelagfylke.no

Informasjon om planarbeidet finnes også på Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)