Varsel om planoppstart og planprogram på høring - Detaljreguleringsplan for fylkesveg 770 Kolvereid - Nakling i Nærøysund kommune

Kart som viser alternativene for ny veg
Fire alternativer: Det blir utredet fire alternative linjer for ny veg på strekningen langs Horvereidvatnet og Naklingvatnet fram til Nakling.

Trøndelag fylkeskommune starter opp detaljregulering av ny fylkesveg 770 fra Kolvereid til Nakling i Nærøysund kommune, og varsler om planoppstart og sender planprogram ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.

Planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og utløser krav om konsekvensutredning. 

Det blir utredet fire alternative linjer for ny veg på strekningen langs Horvereidvatnet og Naklingvatnet fram til Nakling. Disse er avmerket innenfor planområdet på kartutsnittet over.  

Nærmere informasjon om planarbeidet finner du på vår fylkeskommunens nettsider.

Kommentarer eller innspill sender du skriftlig til postmottak@trondelagfylke.no eller til  
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer  

Frist for å komme med innspill er 17. februar 2023.  

 Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan du rette til Trøndelag fylkeskommune ved:

Bernt Arne Helberg, epost: