Varsel om oppstart av planarbeid

Planavgrensning. Bilde med grafikk
Forslag til planavgrensning

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av gang- og sykkelveg langs Fv.755 mellom Røra Idrettsbane og Grandmarka i Inderøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å sette av areal til gang-/sykkelveg langs fv. 755 mellom Røra Idrettsbane og kryss Grandmarka, en strekning på ca. 1,5 km. Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune. 

Planområdet 

Planområdet er på ca. 165 daa og omfatter fylkesvegen, gnr/bnr 501/1, og tilgrensende eiendommer. Det er tatt med areal på begge sider av vegen for at planarbeidet skal kunne vurdere beste plassering av gang- og sykkelveg på strekningen. I tillegg omfatter planområdet ekstra areal i kryssområder, ved avkjørsler, til bussholdeplasser og hvor det kan bli behov for terrenginngrep. I tillegg er Loråsbekken en del av planområdet i tilfelle de geotekniske vurderingene avdekker behov for erosjonssikring.  

Oversiktskart over planområde. Kart
Oversiktskart som viser planområdet på Røra.

Når reguleringsplan legges ut på høring vil planavgrensningen reduseres til det som er nødvendig for bygging og drift av gang-/sykkelvegen. 

Tiltaket er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning av 1.juli 2017. 

Se følgende planinitiativ for mer opplysninger om planarbeidet:

Planinitiativ_Røra Idrettsbane - Grandmarka_20230119-.pdf

 

Innspill 

Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus Postboks 2560 
7735 Steinkjer 
eller til eller  

Frist for innspill er satt til:  30. april 2023. 

Spørsmål til planarbeidet kan stilles til Trøndelag fylkeskommune ved: 

Anne E. Katmo, e-post:  eller på tlf. 95 15 21 10