Varsel om oppstart av planarbeid - gang- og sykkelveg langs fylkesveg 17

Grafikk som viser gang- og sykkelvegplaner mellom Bangsund og Klina på fylkesveg 17. Kartgrafikk
Forslag til planavgrensning for gang- og sykkelveg mellom Bangsund og Klinga på fylkesveg 17.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 17 mellom Bangsund sentrum og Klingakorsen i Namsos kommune.

Hensikten med planarbeidet er å sette av areal til gang-/sykkelveg langs fv.17 - Klingavegen mellom Bangsund og Klingakorsen. Strekningen er ca. 4,5 km. Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune.

Planområdet

Planområdet omfatter dagens fylkesveg og tilgrensende eiendommer langs strekningen. Det skal gjennom planarbeidet vurderes hvilken side av vegen gang- og sykkelvegen skal ligge. Planområdet omfatter derfor areal på begge sider av fylkesvegen. Det er i tillegg tatt med ekstra areal rundt kryssområder, avkjørsler og bussholdeplasser for å sikre tilstrekkelig areal for eventuelle tilpasninger.

Planområdet vil før planen vedtas reduseres til det som er nødvendig for å bygge og drifte gang- og sykkelvegen.

Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning for tema naturmangfold og samfunnssikkerhet jf. Forskrift om konsekvensutredning av juli 2017. Det er ikke krav til planprogram.

Det skal i forbindelse med planarbeidet foretas befaringer og grunnundersøkelser langs strekningen.

Se følgende planinitiativ for mer utfyllende informasjon om planarbeidet.

Innspill

Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til postmottak@trondelagfylke.no, eller til

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Frist for innspill er: 8. juni 2023

Spørsmål til planarbeidet kan stilles til Trøndelag fylkeskommune ved Bernt Arne Helberg