Varsel om oppstart - Jøa til land

Kart over planområdet. Kartgrafikk
Kart som viser planområdet for prosjektet "Jøa til land."

Hensikten med planarbeidet er å få regulert trasé for fergefri forbindelse mellom Elvalandet og Jøa. Det planlegges flytebru med tilførselsveier og tilstrekkelig seilingshøyde.

Etablering av bru gir Jøa en direkte forbindelse til fastlandet. Prosjektet skal underbygge fylkeskommunen sitt mål om et trafikksikkert, effektivt og robust transportsystem.
I sammenheng med dette varselet informeres det også om at det vil gjennomføres grunnundersøkelser i februar/mars. Resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for planprogrammet. Planprogram er under utarbeidelse. 

Dokumenter i saken:

Referat fra oppstartsmøtet Varsling planoppstart.pdf

 

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: 

Merk brev/ epost med  "Fv.777 Jøa til land."

Frist for tilbakemelding er 29. mars 2024.