Slik former vi Trøndelag

Fv. 714 Laksevegen

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Utbedring av fv. 714. Målsettingen med prosjektet er å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten.
Hvor Orkland, Frøya, Hitra
Når Byggefase

Fv. 714 forbinder kystkommunene Hitra og Frøya med Orkanger og Trondheim. Den 57,6 km lange strekningen mellom Stokkhaugen i Orkland kommune og Sunde i Hitra kommune har lav standard. Prosjektet omfatter oppgradering og nybygging som vil forkorte denne strekningen med ca. 12,5 km og redusere reisetiden betydelig, samt bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten.

Se oversikt i kart over alle prosjektene

Status høst 2020

Utbygging av Åstfjordkryssinga (delprosjekt 8 i kartet) pågår nå, og er forventet ferdig høsten 2020. De øvrige delprosjektene er ferdig utbygd i perioden 2010-2019. 

Siste nytt

Åstfjordkryssinga

Dette delprosjektet gjelder strekningen fra Tjørna til Mjønes, inkludert kryssing av Åstfjorden. Hele strekningen har en lengde på ca. 5,6 km.

Se kart over Åstfjordkryssinga.

Prosjektet starter ved Tjørna/Saghølen. I henhold til den vedtatte reguleringsplanen skal ny fv. 714 svinges ut fra eksisterende fv. 714 ved innsjøen Tjørna og inn i Slørdalstunnelen (med en lengde på ca. 2650 meter). Deretter går vegen over i ei bru over Åstfjorden, Åstfjordbrua, (med en lengde på ca. 735 meter), med en kort vegstrekning i dagen mellom tunnelen og brua. Kryssing av fylkesvegen på Mjønes skjer med god klaring over eksisterende veg. Etter brua på nordsida av Åstfjorden går vegen gjennom Mjønestunnelen (med en lengde på ca. 770 meter) under fjelltoppen Mjøneshatten. Etter denne tunnelen tilpasses vegen mot dagens fv. 714.

Ny vegstrekning er ca. 5,6 km, noe som gir ei innsparing på ca. 6 km sammenliknet med eksisterende veg.

Kryssinga av Åstfjorden med bru og en tunnel på hver side av fjorden er den delstrekninga som gir den største enkeltinnsparinga i utbygginga av fv. 714 Laksevegen.

Kontaktperson Åstfjordkryssinga

Prosjektleder Jostein Karlsen, tlf. 948 48 680.

Bakgrunn for prosjektet

Fv. 714 er eneste vegforbindelse til Orkanger/Trondheim for kystkommunene Hitra, Frøya og deler av Orkland. Dagens fv. 714 mellom Stokkhaugen og Sunde har en lengde på 57,6 km og har i hovedsak lav standard med strekningsvis smal og svingete veg og partier med problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid.

Målsettingen med prosjektet er å derfor å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen. I tillegg vil en utbygging av fv. 714 ha stor betydning for næringsliv og bosetting i kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya.

Gjennomsnittlig trafikkmengde på strekningen er ca. 1300 kjøretøy per. døgn, og tungtrafikkandelen er ca. 10 prosent. Statistikken viser en klar overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskader på fv. 714 sammenlignet med øvrige fylkesveger i Sør-Trøndelag. De siste 15 årene er det registrert 105 ulykker med personskade på den aktuelle strekningen.

Det er flere partier langs dagens fv. 714 som er utsatt for fare for steinras. Det er gjort omfattende sikringsarbeider på disse strekningene, men det forekommer likevel mindre steinsprang fra tid til annen. Det er planlagt ytterligere sikringstiltak på disse strekningene de nærmeste årene.

 

Det har skjedd mange trafikkulykker på strekningen de siste 10 årene. Utforkjøringsulykker (55 %) og møteulykker (27 %) er de klart mest vanlige ulykkene på fv. 30.

Det ble i 2018 utarbeidet et forprosjekt som utredet i alt 17 tiltak på strekningen. De prioriterte tiltakene ble inndelt i to tiltakspakker. Det er disse prioriteringene som danner grunnlaget for videre planlegging på strekningen.

Her kan du lese forprosjektet fra 2018

Strekninger under planlegging

Det skal utarbeides reguleringsplaner for i alt 6 tiltak på strekningen Støren - Singsås. Tiltakene er alle prioritert i tiltakspakke 1, og vist innenfor de grønne områdene i kartet nedenfor.