Slik former vi Trøndelag

Fv. 714 Laksevegen

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Utbedring av fv. 714. Målsettingen med prosjektet er å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten.
Hvor Orkland, Frøya, Hitra
Når Byggefase

Fv. 714 forbinder kystkommunene Hitra og Frøya med Orkanger og Trondheim. Den 57,6 km lange strekningen mellom Stokkhaugen i Orkland kommune og Sundan i Hitra kommune har lav standard. Prosjektet omfatter oppgradering og nybygging av veg som vil forkorte denne strekningen med ca. 12,5 km. Det vil redusere reisetiden betydelig, samt bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten.

Se oversikt i kart over alle prosjektene

Status vinter 2021

Utbygging av Åstfjordkryssinga (delprosjekt 8 i kartet) nærmer seg slutten, og er forventet ferdig våren 2021. De øvrige delprosjektene er ferdig utbygd i perioden 2010-2019, og det er kun noen småprosjekter som gjenstår. 

Siste nytt

 

Dette delprosjektet gjelder strekningen fra Tjørna til Mjønes, inkludert kryssing av Åstfjorden. Hele strekningen har en lengde på ca. 5,6 km.

Se kart over Åstfjordkryssinga.

Prosjektet starter ved Tjørna/Saghølen. I henhold til den vedtatte reguleringsplanen skal ny fv. 714 svinges ut fra eksisterende fv. 714 ved innsjøen Tjørna og inn i Slørdalstunnelen (med en lengde på ca. 2650 meter). Deretter går vegen over i ei bru over Åstfjorden, Åstfjordbrua, (med en lengde på ca. 735 meter), med en kort vegstrekning i dagen mellom tunnelen og brua. Kryssing av fylkesvegen på Mjønes skjer med god klaring over eksisterende veg. Etter brua på nordsida av Åstfjorden går vegen gjennom Mjønestunnelen (med en lengde på ca. 770 meter) under fjelltoppen Mjøneshatten. Etter denne tunnelen tilpasses vegen mot dagens fv. 714.

Ny vegstrekning er ca. 5,6 km, noe som gir ei innsparing på ca. 6 km sammenliknet med eksisterende veg.

Kryssinga av Åstfjorden med bru og en tunnel på hver side av fjorden er den delstrekninga som gir den største enkeltinnsparinga i utbygginga av fv. 714 Laksevegen.

Kontaktperson Åstfjordkryssinga

Prosjektleder Jostein Karlsen, tlf. 948 48 680.

Bakgrunn for prosjektet

Fv. 714 er eneste vegforbindelse til Orkanger/Trondheim for kystkommunene Hitra, Frøya og deler av Orkland. Dagens fv. 714 mellom Stokkhaugen og Sundan har en lengde på 57,6 km og har i hovedsak lav standard med strekningsvis smal og svingete veg og partier med problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid.

Målsettingen med prosjektet er å derfor å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen. I tillegg vil en utbygging av fv. 714 ha stor betydning for næringsliv og bosetting i kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya.

Gjennomsnittlig trafikkmengde på strekningen er ca. 1300 kjøretøy per. døgn, og tungtrafikkandelen er ca. 10 prosent. Statistikken viser en klar overrepresentasjon av utforkjøringsulykker med personskader på fv. 714 sammenlignet med øvrige fylkesveger i Sør-Trøndelag. De siste 15 årene er det registrert 105 ulykker med personskade på den aktuelle strekningen. Utforkjøringsulykker og møteulykker er de mest vanlige ulykkene. 

 

Ferdigstilte delstrekninger

Utbedringen av denne strekningen var noe av de første tiltakene som ble gjort i prosjektet. Stigningen opp fra Berg mot Melvatnet er gjort mindre bratt og det er bygd tre felt opp bakken. Ny veg ble åpnet i 2011.

 

Kilde: Finn.kart

Mellom Melvatnet og Valslag er det fire tunneler. To av disse, Fenestunnelen og Brattstiåstunnelen (begge åpnet i løpet av 2012) ble bygd som innledende arbeid til prosjektet Lakseveien. Den tredje, Valslagstunnelen (åpnet 2013), er finansiert med skredsikringsmidler. Til sammen forkorter de strekningen mellom Mjønes og Valslag med ca. 1,8 km

Ny veg i Snilldalen (åpnet 2016) og ny veg forbi sentrum på Krokstadøra fram til Bergskrysset (ferdigstilt 2019) ble de to neste strekningene. Først ble strekningen i Snilldalen bygd. Den består av to tunneler, Fossantunnelen og Snilldalstunnelen. Begge tunnelene har tre felt, to i sørgående retning. Det er også bygd ny bru over Snilldalselva, Snilldalsbrua. Del to ble ny veg forbi Krokstadøra. Foruten ny veg og en kort tunnel, Ålitunnelen, er det bygd ny bru over Bergselva, Bergselvbrua, og Ålibrua over Snilldalselva. Ålibrua tilhører tilførselsvegen til Krokstadøra. I forbindelse med denne delstrekningen ble det behov for å ta ut stein ved Melvatnet, og vegen der ble utbedret samtidig.

De to delprosjektene gjør at det nå er sammenhengende ny veg fra Snilldalssætergårdene til forbi Melvatnet. Orkland kommune planlegger å flytte service-funksjoner fra sentrum på Krokstadøra opp til en nyanlagt plass ved fylkesvegen. Nyvegen forkorter strekningen med 5,5 km. Fremkommeligheten har økt betraktelig og vegen er blitt mer trafikksikker.