User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelag i tall 2019

Illustrasjonsbilde av forsiden til Trøndelag i tall 2019 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

I statistikkheftet "Trøndelag i tall 2019" kan du se status og utvikling på en rekke indikatorer for befolkning, skole og utdanning, arbeids- og næringsliv, klima og energi, samferdsel, kultur, og folkehelse i Trøndelag.

Trøndelag i tall 2019 er en del av det overordnede kunnskapsgrunnlag til fylkeskommunen. Heftet er tematisk bredt og gir et grovt overblikk over noen av Trøndelags styrker og utfordringer. Tallene som presenteres i Trøndelag i tall er tiltenkt å gi oss en del basiskunnskap som forhåpentligvis gjør oss bedre i stand til å stille de riktige spørsmålene i våre videre analyser.

Last ned "Trøndelag i tall 2019" her.

Last ned figurer og kart – Trøndelag i tall 2019

I arbeidet med 2019-utgaven av Trøndelag i tall har vi samarbeidet med Fylkesmannen i Trøndelag, som har bidratt spesielt til kapittel 8 om kommuneøkonomi, planlegging og arealforvaltning. Dette bidrar til å utvide bredden i dokumentet og bringer inn nye perspektiver på utviklingstrekkene for fylket vårt.

Trøndelag i tall er hovedsakelig en del av kunnskapsgrunnlaget til fylkeskommunens planarbeid, men vi håper at det også er interessant og nyttig lesning for andre. Og at andre også kan bruke dokumentet i sitt planarbeid.

Trøndelag i tall 2019 viser et fylke i vekst. Med positive tall for utviklingen i befolkning, sysselsetting, verdiskaping og eksport. Tallene viser også at Trøndelag har en høyt utdannet befolkning og mange flere enn tidligere fullfører videregående skole. Tallene viser også at Trøndelag er sterke på forskning og utvikling. Både når vi sammenligner med resten av landet, og i europeisk sammenheng.

Det er mange positive historier om Trøndelag man kan lese ut av tallene; Vi har kommuner som utmerker seg på kulturfeltet. Trønderne har til og med høyere levealder enn resten av landet.

Tallene viser også at selv om mye peker i riktig retning har fylket også en del utfordringer. Klimaomstilling er en utfordringene også for Trøndelag. Direkte utslipp fra Trøndelag er estimert til 2,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter eller 6,1 tonn per innbygger. 

Veksten i befolkning og sysselsetting er ujevnt fordelt i fylket. Flere av kommunene i Trøndelag, spesielt i innlandet, har fødselsunderskudd, fraflytting og en raskt aldrende befolkning. Mange av de samme kommunene har også sysselsetningsnedgang, fremfor alt i privat sektor. Havbruksnæringen har bidratt til eventyrlig sysselsettingsvekst for deler av Trøndelagskysten. Likevel har 72 prosent av nye arbeidsplasser i Trøndelag blitt skapt i Trondheim i perioden 2010 til 2018.

Eldrebølgen kommer for fult i løpet av de neste tiårene og befolkningsprognosene viser at antall personer over 80 år i Trøndelag vil øke med 60 prosent frem til 2030 og 113 prosent frem til 2040.

Alt dette og mye mer kan man lese ut fra tallene i «Trøndelag i tall 2019».