User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag: Omdisponering av dyrkamark

Kart som viser gjennomsnittlig antall dekar dyrka jord omdisponert per år i perioden 2010-2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Trøndelag er det fylket i landet som omdisponerer mest dyrka jord. I snitt omdisponeres det 1 245 dekar årlig. Det er særlig i områder i og rundt Trondheim mye av omdisponeringen skjer.

At det omdisponeres mye dyrka jord i Trøndelag henger til en viss grad sammen med at Trøndelag også er det fylket som har mest dyrka mark, og at en stor andel av dyrkamarka i Trøndelag ligger i områder med stort utbyggingspress. 

I perioden 2005-2017 ble det i Trøndelag omdisponert 23 780 dekar dyrka og dyrkbar jord. 68 % var dyrka jord, 32 % dyrkbar jord. Det betyr at Trøndelag omdisponert et areal tilsvarende 2 070 fotballbaner med dyrka jord siden 2005. Bildet under viser omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i Trøndelag i perioden 2005-2017 i forhold til Trondheim sentrum.

""

Det er store variasjoner fra år til år i hvor mye dyrkamark som omdisponeres. I perioden 2005-2017 ble det på det meste omdisponert over 2 000 dekar (2016), mens 700 dekar dyrka mark i 2014 var den laveste mengden med omdisponering i Trøndelag i perioden 2005-2017. Disse variasjonene kan i stor grad forklares av når det er store utbyggingsprosjekter.

""

Hva ble det omdisponert til

Det er kun i perioden 2015-2017 vi har detaljert statistikk på formålet det er omdisponert til. I denne perioden har over halvparten av dyrkajorda som har blitt omdisponert gått til samferdselsanlegg og boliger. Forsvaret har stått for hele 15 % av omdisponeringen i Trøndelag, mens snittet for landet er at kun 4 %. Utbyggingen av kampflybasen på Ørlandet er forklaringen på dette.

33 % av det omdisponerte arealet i Trøndelag gikk til samferdselsanlegg, noe som er på nivå med resten av landet. En fjerdedel gikk til boligbebyggelse, og det er en litt lavere andel en landet samlet. Trøndelag har dessuten lavere andel omdisponering til fritidsbebyggelse og offentlig og privat tjenesteyting enn i resten av landet.

Når man ser på de 4 kommunene i Trøndelag som har omdisponert mest, ser man at det er store forskjeller på hva som er formålet for omdisponeringen. I Trondheim har 43 % av omdisponeringen av dyrkajord i denne perioden gått til boligformål. I Melhus gikk derimot 75 % til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, da spesielt utbyggingen av E6. For Ørland har utbyggingen av kampflybasen ført med seg betydelig omdisponering av dyrka jord, og Forsvaret stod for 84 % av all omdisponering i perioden 2015-2017. For Orkanger er det næringsbebyggelsen som utgjorde hovedtyngden av omdisponeringen.

Hva er omdisponering

Dyrka og dyrkbar jord regnes som omdisponert når kommunen vedtar en reguleringsplan for et område til annet formål enn landbruk, eller vedtar en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord med hjemmel i jordlovens §9. En slik jordlovssak behandles i tillegg parallelt som dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven (pbl), jf. kap. 19.

Det er kommunene som rapporterer dyrka og dyrkbar jord omdisponert ved den årlige KOSTRA-rapporteringen (Kommune Stat Rapporteringen) som blir grunnlag for SSBs statistikk. Det betyr at det tar noe tid fra dyrka/dyrkbar jord er avsatt til annet formål enn landbruk i kommuneplanens arealdel til at området er regulert i en reguleringsplan og rapporteres som omdisponert. Det vil også ta noe tid fra at dyrka/dyrkbar jord er rapportert omdisponert til den faktisk er bygd ned.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.