Faktafredag: Medlemskap i idrettslag

Antall medlemskap i idrettslag per 1000 innbyggere i 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Antall medlemskap i idrettslag per 1000 innbyggere i 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

I Trøndelag var det i 2017 registrert 186 000 medlemmer i idrettslag. Dette tilsvarer 406 medlemskap per 1000 trøndere. Fotball, ski, håndball og friidrett er de mest populære idrettene i fylket.

Organiserte fritidsaktiviteter fyller flere viktige funksjoner i samfunnet og spesielt i barn og unges liv. Lag og foreninger representerer viktige arenaer for sosialt samvær, tilhørighet samt gir barn og ungdom en annen type læring og erfaringer enn den skolen representerer.

SSBs levekårsundersøkelse viser at 1/3 trøndere over 16 år er medlem i ett idrettslag. På landsbasis er 1/4 personer medlem av ett idrettslag. Ungdata- undersøkelsene viser at Trøndelag også ligger noe over landsnittet når det gjelder barn og unges deltagelse i organisert idrett. Det er mange faktorer som påvirker deltagelse i organisert idrett, økonomi er en av disse. Barn fra mindre velstående familier er i mindre grad aktive i idrett eller andre organiserte fritidsaktiviteter enn barn fra mer velstående familier. Personer med minoritetsbakgrunn har også i snitt noe lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter enn andre grupper.

Leka og Frosta har flest idrettslagsmedlemskap i forhold til folketallet

Den høyeste andelen idrettslagsmedlemskapene i forhold til innbyggertallet finner vi i Leka med 1 216 medlemskap per 1000 innbyggere. Dette innebærer at hver innbygger i snitt er med i 1,2 idrettslag. Friidrett, fotball og svømming er de idrettsgrenene som har flest medlemskap i Leka. I tillegg til Leka har Frosta høy andel medlemskap med 732 per 1 000 innbygger. Her er det ski, håndball, friidrett, orientering og golf som er de største idrettene. Andre kommuner med høy andel idrettslagsmedlemskap er Grong, Selbu og Meråker med henholdsvis 579, 527 og 526 medlemskap per 1 000 innbyggere.

De unge er mest aktive i idrettslag

Det er de unge som utgjør størsteparten av medlemmene i idrettslagene. Barn og unge på 19 år eller yngre står for 52 % av idrettslagsmedlemskapene i Trøndelag i 2017. I alt er det 97 200 idrettslagsmedlemskap i Trøndelag i 2017 blant barn og unge på 19 år eller yngre. Dette innebærer som 895 medlemskap per 1000 innbyggere (hele befolkninga eller gruppen barn og unge?). Blant gruppen 6-12 år var det 56 700 idrettslagsmedlemskap. Dette utgjør 30 % av alle idrettslagsmedlemskapene. Barn mellom seks til tolv år i Trøndelag er i snitt medlem av 1,5 idrettslag.

Medlemskap i idrettslag i Trøndelag 2017 etter alder (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Medlemskap i idrettslag i Trøndelag 2017 etter alder (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

57 % av medlemmene i idrettslagene i Trøndelag er menn. Blant den yngste gruppen idrettslagsmedlemmer er det en jevn kjønnsfordeling, mens det for gruppene 13 år og eldre er en overvekt av menn. 61 % av idrettslagsmedlemmene som er 20 år eller eldre er menn.

De største idrettsgrenen i Trøndelag

Fotball, ski, håndball og friidrett er de største idrettsgrenene I Trøndelag når en ser på antall idrettslagsmedlemskap. Disse fire idrettsgrenene står til sammen for nesten 60 % av idrettslagsmedlemskapene i fylket. I 2017 var det registret 186 ulike idrettslag i Trøndelag som driver med fotball, med totalt 40 700 medlemskap.

Antall medlemskap i idrettslag i Trøndelag etter type idrett 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Antall medlemskap i idrettslag i Trøndelag etter type idrett 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Det er 32 800 ski- idrettslagsmedlemskap i Trøndelag ski fordelt på 292 ulike lag. Her er det langrenn med 28 500 idrettslagsmedlemskap som utgjør hovedtyngden av medlemskapene idrettslag med ski som hovedgrein. I tillegg var det 2 300 medlemskap i alpint, 1 000 medlemskap i freestyle og 750 medlemskap i skihopp. Skiskyting er organisert som et eget forbund og telles ikke sammen med ski i statistikken, skiskytingen har 1 850 medlemskap i Trøndelag.

Håndball sto i 2017 for 18 800 idrettslagsmedlemskap i Trøndelag fordelt på 97 ulike lag. Mens det var 17 200 idrettslagsmedlemskap i friidrett. Her er det friidrett på bane som er størst med 8 200 medlemskap. 5 300 medlemskap var i gang, mosjon og turmarsj, mens ytterligere 2 700 medlemskap var knyttet til løp utenfor bane.

Når en ser på hvem som driver med de ulike idrettene, så ser man at fotball er den største idrettsgrenen blant barn og unge (de under 19 år) Blant de voksne er fotballen på en andreplass etter skiidrettene. Blant på barn og unge er fotball på topp hos både gutter og jenter. Håndball og ski er på henholdsvis andre og tredjeplass blant jentene, mens ski er på andre plass og håndball er på tredjeplass hos guttene. Deretter kommer friidretten og kampidrett på en fjerdeplass og femteplass hos guttene, mens jentene blant jentene er gymnastikk, turn og svømming mer populært.

Kilder og metodikk

Datakilden for medlemsstatistikken er Idrettskretsen i Trøndelag. Det kan her være noen feilkilder i medlemsstatistikken i form av at noen lokale lag ikke har rapportert medlemstall. En person kan være medlem i flere idrettslag og kan dermed bli telt flere ganger i statistikken.

I tillegg er det enkelte aktiviteter som ikke er medlem i Norges idrettsforbund, bl.a ulike grener innen skyting via Det Frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund samt bilsport i Norges Bilsportforbund.

I tillegg til medlemsstatistikken er det brukt befolkningstall fra SSB tabell 11727 for å regne ut antall medlemskap per 1000 innbyggere. Det er også referert til SSBs levekårsundersøkelse (SSB tabell 09138) og Ungdata undersøkelsen fra NOVA/KORUS.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.