User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag: Andel uføre i Trøndelag

Det er 30 700 uføre i Trøndelag per september 2018, noe som utgjør 10,5 % av befolkningen mellom 18-67 år. Andelen uføre i Trøndelag ligger litt over landsnittet på 9,8 %. Andelen som står utenfor arbeidslivet på grunn at de er uføre har over lengere tid vært høyt i Norge sammenlignet med andre OECD-land.

Hvor stor andel av befolkningen som er uføre er en av mange indikatorer som fylkeskommunen ser på i forbindelse med folkehelsearbeidet. Gruppen som mottar uføreytelser er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Det å opprettholde høy sysselsetting, der også personer med redusert arbeidsevne har et arbeid å gå til, vil være positivt for folkehelsen. Dette fordi arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser knyttet til sosiale relasjoner, identitet, og økonomisk trygghet. Hvor mange som mottar uføreytelser er dermed en indikator som kan fortelle oss noe status og utviklingen i befolkningens helsetilstand.

Forskjeller mellom kommune i Trøndelag.

Det er store forskjeller mellom kommunene i hvor sto andel av befolkningen som er uføre. Spesielt Verran (20,2 %) og Fosnes (18,6 %) har en veldig høy andel uføre, mens det er særlig Trondheim (8,3 %) og kommunene i Trondheimsregionen som har en veldig lav andel uføre. Den absolutt laveste andelen uføre i Trøndelag finner vi i Røyrvik, hvor kun 7,7 % av befolkningen mellom 18-67 år er uføretrygdet.
Årsakene til at noen kommuner har høyere andel uføre er mangfoldige og sammensatte. Noe, men ikke alt, av forskjellene mellom kommunen kan forklares av ulik aldersstruktur. I Trondheim og omegnskommuner er det en stor andel unge i befolkningen som bidrar til å redusere andelen uføre, mens i de fleste distriktskommune så bidrar alderssammensetningen til å trekke andelen uføre opp.
I tillegg til alder er andre faktorer som påvirker hvor mange som søker om uføreytelser er usikkerhet knyttet til arbeidssituasjon, nedbemanninger og ulike livsstilsfaktorer kan påvirke helsen. I lokalsamfunn hvor store hjørnesteinsbedrifter forsvinner så ser man gjerne at effektene av dette i vises i uførestatistikken selv mange år etter. Flertallet av langvarige trygdestønader gis for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og depresjon.

Oslo har lavest andel uføre blant fylkene

Med en uføreandel på 10,5 % så ligger Trøndelag noe over landsnittet på 9,8 %. Det er Østfold (14,5 %) og Hedmark (13,5 %) som er fylkene som har størst andel uføre. I Oslo er kun 5,5 % av befolkningen mellom 18-67 år uføre. Det Oslo har så lav andel uføre henger til en viss grad sammen med en stor andel unge i befolkningen. At Oslo har et stort og dynamisk arbeidsliv bidrar trolig også til at man her har en lavere andel uføre.

Mer enn 1 av 4 mellom 60 og 67 år er ufør

Andelen som er uføre øker med alder. Mens andel uføre i aldersgruppene 18-30 år ligger på mellom 1 % til 3 % av befolkningen, mens 34,1 % av befolkningen i Trøndelag i alderen 65- 67 år er uføre. Andel uføre i Trøndelag ligger forholdvis nært landsnittet for der yngste aldersgruppene, mens det er spesielt i forhold den eldste gruppen at Trøndelag har en høyere andel uføretrygdede enn landsnittet. 

Det er flere kvinner enn menn som er uføre. Per september 2018 var 12,9 % av kvinner mellom 18 og 67 år i Trøndelag uføre, mot 8,1 % av mennene. Tallene for hele landet var at henholdsvis 11,7 % av kvinner og 8,0 % av menn mellom 18-67 år er uføre.

I tillegg til at andelen uføre variere med kjønn og alder så finnes det også variasjoner i diagnosemønsteret til uføretrygdene som også er knyttet til kjønn og alder. Kvinner har oftere muskel- og skjelettsykdom, 34 % av uføretrygdede kvinner har en muskel- og skjelettsykdom. Mens psykiske lidelser er mer dominerende blant menn, 40 % av uføretrygdede menn har en psykisk lidelse. Det er de unge som oftest har en psykisk lidelse, mens de fleste eldre uføre har en muskel- og skjelettsykdom.

Kilder og definisjoner:

Tallene i denne artikkelen kommer fra uførestatistikken fra NAV. I uførestatistikken tar man med personer som har et vedtak på uførhet og en utbetaling (ytelse). Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.