User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag: Andel av befolkningen i arbeid

""
Andel av befolkningen sysselsatt per 4. kvartal 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

66,8 % av befolkningen i Trøndelag mellom 15 og 74 år er sysselsatt per 4. kvartal 2017, noe som er litt høyere enn landssnittet på 66,0 %. Sysselsettingsgraden har de siste årene falt både i Trøndelag og nasjonalt.

Går man tilbake til 2008 var sysselsettingsgraden i Norge 5,6 prosentpoeng høyere enn i dag.

Det er forholdvis store forskjeller mellom fylkene når det kommer til andel av befolkingen i arbeid. Mens 69,6 % av befolkningen mellom 15 og 74 år i Sogn og Fjordane er sysselsatte så er kun 60,9 % av befolkningen i Østfold mellom 15 og 74 år i arbeid.

""
Sysselsatte i prosent av befolkningen 15-74 år per 4. kvartal 2017 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Forskjeller mellom kommunene i Trøndelag

Det er 8 kommuner i Trøndelag hvor mer enn 70 % av befolkningen mellom 15 og 74 år er sysselsatt. Den høyeste sysselsettingsgraden i Trøndelag finner vi i Høylandet (72,4 %) og Tydal (72,1 %). De fleste kommunen i Trøndelag har en sysselsettingsgrad ligger ganske nært fylkessnittet og forskjellene mellom kommunene er forholdvis små. Det er kun 8 kommuner i Trøndelag som har en sysselsettingsgard som er mer enn 3 prosentpoeng lavere enn fylkessnittet. Verran, med en sysselsettingsgrad på 56,5 %, skiller seg imidlertid ganske mye fra de andre kommunene i fylket. Verran er den eneste kommunen i Trøndelag med sysselsettingsgrad under 60 %. En del av forklaringen på dette finner man blant annet i at Verran er kommunen i Trøndelag med størst andel av andelen av befolkningen som er uføretrygdet. Totalt er 19,3 % av befolkningen mellom 16-67 år i Verran er uføretrygdet per 30.6.2018.

Levanger (67,4 %) og Trondheim (67,1 %) har de høyeste sysselsettingsgrad blant bykommunene i Trøndelag. Av bykommunene i Trøndelag er det kun Steinkjer (63,6 %) og Verdal (63,7 %) som har sysselsettingsgrad under landssnittet.

Forskjeller i sysselsettingsgrad basert på alder og kjønn

Ulikhetene i sysselsetting graden i kommunene i Trøndelag kan til en viss grad også forklares av alderssammensetningen i befolkningen. Hvis en kommune har en relativ stor andel av befolkningen i aldersgruppene 15 til 25 år eller 67 til 74 år så vil det resultere i en lavere sysselsettingsgrad. Mens hvis kommunen har en stor andel av befolkningen i alderen 40-55 år så vil det trolig resultere i en høyere sysselsettingsgrad. I snitt er 84,3 % av befolkningen I Trøndelag mellom 40-54 år i arbeid., mens 34,6 % av 15-19 åringer er sysselsatte.

""
Sysselsatte i prosent av befolkningen i Trøndelag per 4. kvartal 2017 etter alder (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Menn har i snitt litt høyer sysselsettingsgrad enn kvinner. Per 4.kvartal 2017 var 68,1 5 av menn og 63,4 % av kvinner i alderen 15 til 74 år i Norge i arbeid. I de yngste aldersgruppene kvinner en høyere sysselsettingsgrad enn menn. Dette gjelder spesielt for aldersgruppene 15 til 19 år og 20- 24 år. I alle de andre aldersgruppene har menn høyere sysselsettingsgrad.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.