User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - Utvikling i forventet levealder i Trøndelag

Utvikling i forventet levealder for menn og kvinner i Trøndelag 1990-1996 til 2011-2017
Utvikling i forventet levealder for menn og kvinner i Trøndelag 1990-1996 til 2011-2017

Trøndere lever litt lengere nordmenn flest. Forventet levealder i Trøndelag er 84,1 år for kvinner og 80,5 år for menn. Landsnittet er på henholdsvis 83,9 år og 80,1 år.

Forventet levealder gir informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller mellom befolkningsgrupper. Indikatoren kan også være informativ også på kommunenivå, men her må man hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger.

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse og lengere forventet levealder, men helsegevinsten har vært størst for gruppen med lang utdanning og høy inntekt. I Trøndelag har personer med universitets eller høyskole utdanning en forventet levealder på 85,7 år (snitt for begge kjønn for perioden 2010-2016), mens en person i med kun grunnskole i snitt lever bare 79,3 år. Siden 1990 har det vært en økning på 4,1 år i forventet levealder blant trøndere med universitets og høyskoleutdanning, men forventet levealder blant personer med kun grunnskole har økt med kun 2,1 år.

Forventet levealder i Trøndelag etter utdanningsnivå  i 2010-2016
Forventet levealder i Trøndelag etter utdanningsnivå i 2010-2016

Den gjennomsnittlige levealderen (snitt for perioden 2011-2017) i Trøndelag er på 84,1 år for kvinner og 80,5 år for menn. Både menn og kvinner har hatt en økning i gjennomsnittlig levealder, men levealderen har økt raskere hos menn slik at differensen mellom kjønnene har blitt noe redusert.

Utvikling i forventet levealder for menn og kvinner i Trøndelag 1990-1996 til 2011-2017
Utvikling i forventet levealder for menn og kvinner i Trøndelag 1990-1996 til 2011-2017

Trønderske kvinner har en forventet levealder på 84,1 år

Forventet levealder for kvinner 2003-2017
Forventet levealder for kvinner 2003-2017

Siden 1990 har den forventet levealderen for kvinner i Trøndelag økt med 3,6 år. Den forventede levealderen for kvinner i Trøndelag var på 84,1 år i 2011/2017. I alle kommunene i Trøndelag har man en forventet levealder for kvinner på over 80 år. Fosnes har den høyeste forventede levealderen blant kvinner i Trøndelag med 86,2 år.
Man må her huske at det er knyttet en del usikkerhet til beregningene av forventet levealder på kommunenivå og at tilfeldige variasjon vil virke inn tallene spesielt for de minste kommunene.

Trønderske menn har en forventet levealder på 80,5 år 

Forventet levealder for menn 2003-2017
Forventet levealder for menn 2003-2017

Siden 1990 har den forventet levealderen for menn i Trøndelag økt med 5,7 år. Den forventede levealderen for kvinner i Trøndelag var på 80,5 år i 2011/2017. I 13 av 48 kommuner i Trøndelag har man en forventet levealder for menn på over 80 år. Namdalseid har den høyeste forventede levealderen for menn i Trøndelag med 81,9 år. 

Igjen må man huske at det er knyttet en del usikkerhet til beregningene av forventet levealder på kommunenivå og at tilfeldige variasjon vil virke inn tallene spesielt for de minste kommunene.

Kilder og metode:

Datagrunnlaget som er brukt i denne artikkelen er hentet fra folkehelseinstituttet og da spesielt statistikkbankene; Norgeshelsa og kommunehelsa.
Forventet levealder er beregnet ved hjelp av dødelighetstabeller. Man bruker da dødelighetsratene for femårige alderstrinn. For å få store nok tall til beregningene er dødelighetstabellene basert på dødelighet i 7-årsperioder på fylkesnivå og 15 år på kommunenivå. Det beregnes ikke forventet levealder i tilfeller der periodens lengde (7 år eller 15 år) multiplisert med gjennomsnittlig årlig befolkningsgrunnlag er mindre enn 5000.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.