User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - Skog avvirkning i Trøndelag

Avvirkning for salg (m³) 2017
Avvirkning for salg (m³) 2017

Det ble avvirket (hugget/produsert) 832 000 m³ med skog i Trøndelag i 2017, av dette gikk 45,6 % til skurtømmer. Bruttoverdien av den avvirkede skogen i Trøndelag i 2017 var 280,5 millioner kr.

Skogen er viktig for Trøndelag som byggemateriale, råstoff til treforedlings- og papirindustrien og som en viktig binde av karbon bidrar positivt til å nå våre klimamål. I Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag står det:
«Skogbruket i Trøndelag har et særdeles godt utgangspunkt med tilgang både på marked, komplette verdikjeder for foredling, råstoffgrunnlag og ikke minst nettverk både på regionalt og kommunalt nivå. Trebasert industri i Trøndelag er stor. I tillegg til tung treforedlings- og sagbruksindustri har fylket et mangfold av små og mellomstore bedrifter knyttet til videreforedling av trevirke»

832 000 m³ med skog avvirket i Trøndelag i 2017

Kvantum avvirket (m³) for salg i Trøndelag etter treslag. 2000 til 2017
Kvantum avvirket (m³) for salg i Trøndelag etter treslag. 2000 til 2017

Avvirkningen i Trøndelag var på 832 000 m³ i 2017, av dette så var 89,8 % Gran, 9,0 % var furu og 1,1 % var lauv. Avvirkningen i Trøndelag har vært på over 800 000 m³ siden 2013. Den høyeste i avvirkningen i perioden 2000 til 2017 var i 2014 med 1 009 000 m³. I åringene etter 2014 har det vært en nedadgående trend i avvirkningen i Trøndelag. Foreløpige tall indikerer at avvirkningen i Trøndelag har tatt seg opp til nesten 900 000 m³ i 2018. bakgrunnen for dette er balt annet en betydelig prisøkning. Prisen på gran skurtømmer har gått fra 434 kr per m³ i 2016, til 475 kr per m³ i 2017 og 513 kr per m³ i 2018. For gran massevirke har prisen gått fra 206 kr per m³ i 2016, til 216 kr per m³ i 2017 og 291 kr per m³ i 2018.

Bruttoverdien av den avvirkede skogen i Trøndelag i 2017 var 280,5 millioner kr. Dette var en økning på 18,3 millioner kr (7,0 %) fra foregående år. Prisøkning motvirket dermed en reduksjon i volumet på 7,8 % eller 70 000 m³. I 2014 var bruttoverdien av den avvirkede skogen i Trøndelag på 302,7 millioner kr. Den avvirkede skogen er første ledd i en lengere verdikjede, der mesteparten av verdiskapingen er knyttet til treforedling, papp- og papirproduksjon.

Bruttoverdi (1 000 kr) avvirket skog i Trøndelag 2000-2017
Bruttoverdi (1 000 kr) avvirket skog i Trøndelag 2000-2017

112 600 m³ med skog avvirket i Steinkjer i 2017


Avvirkningen i kommunene kan hoppe mye fra år til år, i forbindelse når store hogstfelt blir tatt ut. Steinkjer er kommunen i Trøndelag som hadde den største avvirkningen i 2017 med 112 600 m³, noe som er 13,5 % av avvirkningen i Trøndelag. Bruttoverdien av skogen som ble avvirket i Steinkjer i 2017 var på 39,2 millioner kr.

Avvirkningen i Steinkjer er dobbelt så stor som i Selbu som med 47 531 m³, var kommunen med den nest høyeste avvirkningen i Trøndelag. 2017 var et rekordår for avvirkning i Steinkjer, men kommunen har over lengere tid hvert den kommune i Trøndelag med høyest avvirkning, med stort sett over 80 000 m³ i årlig avvirkning.

Andre kommuner i Trøndelag med betydelig avvirkning av skog er Stjørdal med 47 471 m³, Midtre Gauldal med 45 569 m³ og Melhus med 40 844 m³. Den lavest avvirkning finner man på kysten og i fjellkommuner.

Avvirkning for salg (m³) etter treslag og bruttoverdi (1 000 kr)
Avvirkning for salg (m³) etter treslag og bruttoverdi (1 000 kr)

45,6 % av skogen avvirket i Trøndelag i 2017 gikk til skurtømmer

Av den trønderske skogen som ble avvirket i 2017 så var 41,7 % gran skurtømmer og 47,8 % var gran massevirke. I å tillegge så var det 3,9 % furu skurtømmer, 5,0% furu massevirke og 1,1 % Lauvtre massevirke. Det er betydelige prisforsjeler på de ulike typene tømmer, i 2017 var snitt prisen på gran skurtømmer 475 kr per m³ og prisen for furu skurtømmer var 446 per m³. Mens snitt prisen på gran massevirke var 216 kr per m³ i 2017, og snittprisen på furu massevirke var på 194 kr per m³.

Kilder og metode:

Kildene som er brukt er SSB tabell 03895, 03795, 06216, 07413, 11712 og 03794. Rindal er inkludert i alle trøndelagstallene. Når tømmerpriser omtales så er det de nasjonale snittprisene som brukes. Bruttoverdien på den avvirkede skogen omtales i løpende priser, tallene er altså ikke inflasjonsjusterte.

Avvirkning er et begrep for hugst av skog og produksjon av tømmer. Begrepet brukes både om selve arbeidet (hugst og kjøring) og om hugstmåte og hugstmengden.

Skurtømmer er tømmer som skal foredles ved sagbruk. Massevirke er tømmer til treforedlingsindustrien. Dette er tømmer som ikke er egnet som skurtømmer og kommer både fra lavkvalitet rot- og midtstokk og fra toppstokk og tynning som har for liten dimensjon for skurtømmer.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.