Faktafredag - Samfunnsdeltagelse i Trøndelag

Andel innbyggere som oppgir at de besøker og eller deltar aktivt i en kulturaktivitet minst 2 ganger i uka
Andel innbyggere som oppgir at de besøker og eller deltar aktivt i en kulturaktivitet minst 2 ganger i uka

Samfunnsdeltakelse påvirker helse og livskvalitet på flere ulike måter, og på ulike nivå. Samtidig kan helsa vår påvirke hvorvidt vi i det hele tatt kan delta. Ny rapport fra HUNT ser på graden av ulike former for samfunnsdeltagelse i Trøndelag

Samfunnsdeltakelse har stor betydning for folkehelse. Det å delta i samfunnet knyttes til hvorvidt folk opplever at de tilhører fellesskap med andre, deltar i aktiviteter som er meningsfylte for dem selv, betyr noe for andre og blir verdsatt.

En ny rapport fra Hunt gir ny kunnskap om samfunnsdeltakelsen i Trøndelag. Les rapporten her: Samfunnsdeltakelse i Trøndelag.

Rapporten viser at de mest brukte arenaene for deltakelse, både på fylkesnivå og i de fleste kommuner, er friluftsliv, besøk på konsert, kino og teater, samt idrettsaktiviteter. Mer enn 4 av 10 deltar som publikum på tre eller flere ulike arenaer, mens andelen som deltar aktivt på tre eller flere arenaer er noe høyere.

Samfunnsdeltagelse i Trøndelag
Samfunnsdeltagelse i Trøndelag

Omtrent 2 av 3 deltar så ofte på en eller flere arenaer at det samlet sett tilsvarer 2 ganger per uke eller oftere. Det er jevnt over små kjønnsforskjeller. Den eldste aldersgruppa deltar i minst grad. Det er gjennomgående sterke forskjeller i samfunnsdeltakelse knyttet til innbyggernes utdanningsnivå, hvor høyere utdanning er forbundet med høyere grad av deltakelse. Dette mønsteret ser vi både for deltakelseshyppighet og antall arenaer en person deltar på, men også for de aller fleste enkeltaktiviteter. Tilsvarende ser vi at innbyggere som er yrkesaktive deltar i større grad enn personer som ikke er yrkesaktive.

På kommunenivå varierer andelen som har deltatt aktivt i en eller flere arenaer minst 2 ganger ukentlig i løpet av siste halvår fra 51 % til 72 % for menn og fra 56 % til 74 % hos kvinner I de flest kommunene har kvinner noe høyere andel aktive enn menn, men det er relativt liten forskjell mellomkjønnene.

Andel innbyggere som oppgir at de besøker og eller deltar aktivt i en kulturaktivitet minst 2 ganger i uka
Andel innbyggere som oppgir at de besøker og eller deltar aktivt i en kulturaktivitet minst 2 ganger i uka

Samlet sett oppgir 67,5 % av kvinner og 66,4 % av menn at de deltar aktivt eller som publikum på én eller flere arenaer så hyppig at det tilsvarer minst 2 ganger per uke i gjennomsnitt. Andelen som deltar tilsvarende 2 ganger ukentlig eller oftere, øker noe med økende alder opp til 40-49 år og faller deretter jevnt frem til aldersgruppa 80 år og eldre som har den klart laveste deltakelsen. Her finner rapporten også den tydeligste kjønnsforskjellen med hyppigere deltakelse blant menn, mens det i de øvrige aldersgruppene er noe høyere andel for kvinner enn for menn.

Det er en tydelig sammenheng mellom høyere utdanningsnivå og høyere andel som deltar på én eller flere arenaer minst 2 ganger ukentlig Andelen blant både kvinner og menn med høyskole eller universitetsutdanning er 77 %, sammenliknet med 46 % av kvinner og menn med grunnskoleutdanning. Blant personer i yrkesaktiv alder (18-66 år), er andelen som deltar på én eller flere arenaer minst 2 ganger ukentlig klart høyere for både kvinner og menn som er yrkesaktive (henholdsvis 71 %og 69 %) sammenliknet med de som ikke er yrkesaktive (henholdsvis 58 % og 57 %).

Det er tydelige sosiale gradienter i hvor mye innbyggere engasjerer seg på de aller fleste av de arenaer for samfunnsdeltakelse som ble undersøkt i HUNT4. Det er viktig å være oppmerksom på tilgjengelighet og i hvilken grad ulike grupper i befolkningen har mulighet til å engasjere seg ved tolkning av disse gradientene.
Ytterligere data for samfunnsdeltakelse for kommuner og levekårssoner i Trondheim er tilgjengelige i et web dashboard.

HUNT -Undersøkelsen nå med data for hele Trøndelag

HUNT-undersøkelsene gir oss unike data om trøndernes helse. Og nå kan vi for første gang presentere HUNT -data for hele Trøndelag.

Over 162 000 voksne trøndere deltok i den siste Hunt-undersøkelsen, i tillegg til over 8 000 deltagere i den siste Ung- HUNT undersøkelsen.

Nye rapporter fra HUNT

Rapportene finner man også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt.

For første gang har vi data som presenterer tall for hele Trøndelag fylke fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). I Nord-Trøndelag ble HUNT4 gjennomført i perioden fra september 2017 til utgangen av februar 2019. Blant ungdom i alderen 13-19 år deltok 8066 personer (76% av alle inviterte) og blant voksne i alderen 20 år og eldre deltok totalt 56 078 personer (54% av alle inviterte).

I Sør-Trøndelag foregikk datainnsamlingen i løpet av høsten 2019 og alle innbyggere i alderen 18 år og eldre Totalt deltok 106 000 personer i Sør-Trøndelag, noe som tilsvarer 42% av alle inviterte. Dermed har man et datagrunnlag fra litt 162 000 voksne trøndere i tillegg til 8000 barn og unge fra Ung-HUNT undersøkelsen.

Kilder og metode

Resultatene som det vises til her, er basert på alle voksne som deltok i HUNT i Nord- og Sør-Trøndelag. Det er foreløpig usikkert hvor godt resultatene beskriver samfunnsdeltakelse i den delen av befolkningen som ikke deltok. Dette skyldes at vi ennå ikke vet om det fins systematiske forskjeller mellom personer som deltok og personer som ikke deltok. Analyser fra tidligere HUNT-undersøkelser har vist at det blant de som ikke deltok er flere menn, flere unge, lavere utdanning og dårligere helse En konsekvens av dette kan være at befolkningens samfunnsdeltakelse fremstår noe bedre enn det som ville vært tilfellet dersom alle hadde deltatt.

Det er brukt aldersstandardisering som korrigerer for at kommunene eller levekårssonene har ulik alderssammensetning.

Det er viktig å være klar over usikkerheten som knytter seg til lavt antall deltagere fra de minste kommunene og de minste levekårssonene i Trondheim. Hvis noen befolkningsmessig små kommuner eller levekårssoner kommer svært godt eller svært dårlig ut, så er det ikke dermed sikkert at de avviker så mye fra de andre kommunene eller fylket. Det er også viktig å understreke at prosentandelene som presenteres, er et gjennomsnitt for ei gruppe. Innenfor alle grupper vil det være stor variasjon.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.