Faktafredag - Lønnstakere etter yrker

Figur som viser lønnstakere etter yrke 2020 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Arbeidslivet er i stadig endring. Yrkene forandrer innhold og arbeidsfordelingen mellom yrkene forskyves. De siste 5 årene har det blitt 884 færre lønnstakere innen butikkarbeid. Nedgangen i lønnstakere innen butikk har vært nedadgående i hele 5-årsperioden men kan ha blitt forsterket i pandemiåret 2020. Digitalisering og utvikling i netthandel har trolig hatt stor betydning.

I andre enden av skalaen er det stor økning i lærere på universitet og høyskoler, men det kan skyldes registerfeil eller ny praksis for innplassering i yrker. IKT-yrker vokser betydelig, og 1469 flere lønnstakere tilsier en vekst på 31 %. Figuren viser endring i lønnstakere per yrke, hvor yrker med mindre endring enn +/- 500 lønnstakere er tatt vekk.

Innenfor IKT-yrkene er det størst vekst blant Systemanalytikere/ - arkitekter (+ 587 lønnstakere), Andre programvare og- og applikasjonsutviklere (+ 317) og Driftsteknikere, IKT (+ 260). Yrket Brukerstøtte, IKT er det færre som har i 2020 enn i 2015 (- 99).

Helseyrkene har hatt betydelig vekst i perioden og det er gruppen med høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleie, spesialsykepleiere og jordmødre) som har vokst mest fra 2015 -2020 i antall med 1166 flere lønnstakere. Innenfor denne gruppen er det vernepleier som vokser klart mest med 711 flere lønnstakere i 2020. Det er også vekst i yrkesgruppen Omsorgs- og pleiearbeidere som har økt med 1057 lønnstakere. Innen denne gruppen er det størst vekst med 886 lønnstakere i yrket Andre pleiemedarbeidere, som er et yrke som ikke krever fagutdanning. Til sammenligning var veksten for Helsefagarbeidere 231.

Også innen helseyrker med lang høyere utdanning har det vært vekst i Trøndelag fra 2015 til 2020. Legespesialister har vokst mest av disse med 210 lønnstakere, mens Allmennpraktiserende leger har økt med 170.

Utvikling i lønnstakere i detaljerte yrker innen helse og omsorg i Trøndelag i perioden 2015-2020

Figur som viser lønnstakere etter yrke 2015-2020 - Helse (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Yrket Høyere saksbehandlere i offentlig sektor har hatt stor vekst i 5-årsperioden (+ 797 lønnstakere). En av årsakene til dette er at saksbehandlere som går ut i alderpensjon i liten grad har mastergrad eller tilsvarende, mens de unge som kommer inn og erstatter dem i stor grad har mastergrader. Yrket Kontormedarbeidere har eksempelvis gått betydelig ned (- 507).

Yrker innen bygg og anlegg har vokst med til sammen 2308 lønnstakere fra 2015, og det er størst vekst i et yrke som ikke krever fagkompetanse. Hjelpearbeidere i anlegg har vokst med 472 lønnstakere, Tømrere og snekkere med 407, Elektrikere med 337, Ledere innen bygg og anlegg med 288 og Rørleggere og VVS-montører med 219. Også ingeniøryrkene innen bygg og anlegg har det vært sterk vakt i perioden. Sivilingeniører innen bygg og anlegg har vokst med 431 lønnstakere og Bygningsingeniører har økt med 145 lønnstakere.

Utvikling i lønnstakere i detaljerte yrker innen bygg og anlegg i Trøndelag i perioden 2015-2020

Figur som viser lønnstakere etter yrke 2015-2020 - bygg og anlegg (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Covid-19 ser ikke ut til å ha gitt så stort utslag på sysselsettingen innen bygg og anlegg for Trøndelag med en samlet vekst på 101 lønnstakere. Fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 var det riktignok nedgang i en del yrker, som anleggsmaskinførere (- 39) og Tømrere og snekkere (-37). Størst oppgang i 2020 ble det or Rørlegger og VVS-montører (+ 104) og Elektrikere (+ 94).

I industriyrkene i Trøndelag har det vært en vekst på 1212 lønnstakere i perioden 2015-2020. Innenfor denne veksten er det stor variasjon på enkeltyrker. Størst vekst er det blant Operatører innen næringsmiddelproduksjon (+ 490), Anleggsmaskin- og industrimekanikere (+ 363), Bilmekanikere (+ 286) og Operatører innen trelastproduksjon (+ 103). Nedgangen er størst blant Mekanikere innen flytekniske fag (- 102 lønnstakere), Operatører innen plastprodukter (- 101) og Operatører innen metallurgiske fag (- 92).

Gå til mer statistikk om lønnstakere fordelt på yrker selv

Finner vi koronaeffekter?

Fra inngangen til 4. kvartal 2019 til samme tidspunkt i 2020 skjedde det mye med arbeidslivet i Trøndelag, og det viser også statistikken. Det er en overvekt av nedgang i yrker innen servering hvor yrkesgruppen Hovmestere servitører og hjelpepersonell er redusert med 745 lønnstakere, som består av Servitører (- 389 lønnstakere), Kjøkkenassistenter (- 360) og Bartendere (-70). I tillegg kommer kokkeyrkene med 220 færre lønnstakere. Kokke- og serveringsyrker ble redusert med til sammen 965 lønnstakere.

Transportyrker gikk også tydelig ned og til sammen var det 242 færre fører av transportmidler i 2020 enn i 2019. Overnattingsbransjen ble også rammet, og antallet Hotellresepsjonister ble redusert med 199.

Lønnstakere innen Plante- og husdyrsprodusenter ble redusert med 129 lønnstakere. For en del matprodusenter var det krevende å skaffe innhøstingshjelp i 2020, og det kan være det som reflekteres i tallene.

Av yrker med størst vekst så finner vi blant annet ikt-yrker, høyere utdanning, næringsmiddelindustri, og helseyrker.

Figur som viser lønnstakere etter yrke (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Kilder og metode

Tallene i denne artikkelen er fra registerbasert sysselsettingsstatistikk hos SSB.

Datasettet er hentet fra Panda analyse og har mer fininndelte yrkeskategorier enn den som er tilgjengelig på fylkesnivå i SSBs statistikkbank.

Yrkeskategoriene som brukes er to nivå av Navs inndeling og STYRK 4 nivå.

Gå til interaktiv visning på Trøndelag i Tall

 

Lønnstakere

"Lønnstakere" omfatter alle som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn o.l. Lønnstakere omfatter arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. For lønnstakere med flere arbeidsforhold er ett av arbeidsforholdene fastsatt som det viktigste (hovedarbeidsforholdet).

 

Yrke

Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen etter standard for yrkesklassifisering. Yrke dannes vanligvis uten hensyn til yrkesutøverens utdanning, yrkesstatus eller næring.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.