Faktafredag - Innflytting, utflytting og nettoflytting

Innflytting, utflytting og nettoflytting til Trøndelag i 2018 etter alder
Innflytting, utflytting og nettoflytting til Trøndelag i 2018 etter alder

13 000 personer flyttet til Trøndelag og 10 900 personer flyttet fra Trøndelag i 2018. Det er spesielt aldersgruppen 19-30 år som står for de store flyttestrømmene til og fra Trøndelag.

Innflytting er en av de viktigste driverne for befolkningsutviklingen i Trøndelag. I år 2018 hadde Trøndelag en positiv nettoinnflytting på 2 090 personer. Av en samlet befolkningsvekst i Trøndelag på 3 264 personer i 2018 var altså 64,0 % av veksten et resultat av nettoinnflyttingen. Det er innvandring som utgjør mesteparten av nettoinnflytting til Trøndelag. Nettoinnvandring har i perioden 2010-2019 stått for 95,2 % av nettoinnflyttingen til Trøndelag og 62,8 % av den totale befolkningsveksten.

I 2018 var det 4 510 personer som flyttet til Trøndelag fra utlandet og 2 116 personer som flyttet til utlandet fra Trøndelag. Når man ser på flyttestrømmene til og fra Trøndelag fra andre deler av landet så er det hovedsakelig til Oslo og det sentrale Østlandet det er stor utflytting til, mens Trøndelag har en positiv flyttebalanse med de fleste andre fylker. I 2018 var det 786 flere som flyttet til Oslo fra Trøndelag enn den andre veien. Totalt hadde Trøndelag i 2018 en negativ nettoinnflytting fra resten av landet på 254 personer. Det var Møre og Romsdal og Nordland som hadde den største nettoinnflyttingen til Trøndelag.

Flytting til og fra trøndelag i 2018
Flytting til og fra trøndelag i 2018

I perioden 2008-2019 var det en samlet nettoinnflytting til Trøndelag på 32 166 personer. 30 511 av nettoflyttingen var med utlandet, mens resten av landet utgjorde 1 655 personer. Mellom Trondheim og resten av landet var det nettoinnflytting på 4 884 personer. Trøndelag uten Trondheim hadde dermed negativ nettoflytting til andre deler av landet. Av nettoinnflyttingen fra utlandet gikk 13 754 til Trondheim, altså 45,1 %. Dette er et par prosentpoeng høyere enn Trondheims andel av Trøndelags befolkning.

Flytting til Trøndelag etter alder

Det er spesielt aldersgruppen 19-30 år som står for de store flyttestrømmene til og fra Trøndelag. Denne gruppen står for over halvparten av flyttingene til og fra Trøndelag i 2018. Det var blant 24 åringer det var flest innflyttere til trøndelag i 2018 med nesten 740 personer , mens det var flest utflyttinger blant 25 åringene, med ca 720 personer. Den største nettoinnflyttingen til Trøndelag finner man for aldersgruppen 19-23 år. Studenter som flytter i forbindelse med utdanning er en viktig driver for flyttingen i denne aldersgruppen.

Innflytting, utflytting og nettoflytting til Trøndelag i 2018 etter alder
Innflytting, utflytting og nettoflytting til Trøndelag i 2018 etter alder

Flytting mellom kommuner i Trøndelag

Figuren under viser de største flyttestrømmene i Trøndelag i perioden 2008 til 2018. Kun der hvor det totalt har vært 500 eller flere flyttinger i perioden er tatt med.

De fleste av de store flyttestrømmene internt i Trøndelag går enten til eller fra Trondheim. I tillegg ser man at flyttingen sjelden går bare en vei, det er betydelig flyttestrømmer begge veier. F.eks. har 5 232 personer flyttet fra Trondheim til Malvik, mens 4 511 personer har flyttet den andre veien.

Flyttestrømmer mellom kommuner i Trøndelag 2008-2018
Flyttestrømmer mellom kommuner i Trøndelag 2008-2018

Når man ser på den interne flyttingen mellom kommunene i Trøndelag så er det Stjørdal som har hatt den største nettoinnflyttingen fra de andre kommunene i Trøndelag. Stjørdal har i perioden 2008-2018 hatt positiv nettoflytting med Trøndelag på 1 412 personer. Stjørdal har en nettoinnflytting fra Trondheim på 417 personer og en nettoinnflytting fra resterende kommuner i Trøndelag på 996 personer.

Steinkjer har i perioden 2008-2018 hatt en sterk positiv flyttebalanse med resten av Trøndelag uten Trondheim, totalt på 470 personer. Samtidig som det er en sterk negativ nettoflytting fra kommunen til Trondheim på 457 personer.

Når man ser på flyttingen internt i Trøndelag for hele perioden 2008 til 2018 var det en liten negativ nettoflytting fra Trondheim på 139 personer 2018 til resten av Trøndelag. Ser man på enkeltår ser man at Trondheim har gått fra å ha en negativ nettoflytting til resten av Trøndelag i perioden 2009 til 2013, og har i perioden 2014 til 2018 hatt en nettoinnflytting fra resten av Trøndelag.

Det er spesielt omlandskommunene Skaun, Melhus og Malvik som er mottakere av en stor mengde tilflytting fra Trondheim. Dette er de samme kommunene som har størst utpendling til Trondheim. Malvik har en negativ flyttebalanse for perioden 2008 til 2018 hvis man ser bort fra innflyttingen fra Trondheim. For Skaun har 4 av 5 tilflyttere til kommunen kommet fra Trondheim, mens 3 av 4 tilflytter til Melhus har kommet fra Trondheim i perioden 2008 til 2018.

Målt i absolutte tall er det innherredskommunene som har hatt den største nettoinnflyttingen til Trondheim.

Nettoflytting trønderske kommuner i perioden 2008-2018
Nettoflytting trønderske kommuner i perioden 2008-2018

Kilder og metode:

Kildene som er brukt i denne artikkelen er PANDA (plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked) og SSB tabell 09498

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.