Faktafredag - HUNT i Trøndelag - Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse i kommunene

HUNT i Trøndelag - Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse i kommunene
HUNT i Trøndelag - Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse i kommunene

HUNT-undersøkelsene gir oss unike data om trøndernes helse. Og nå kan vi for første gang presentere HUNT -data for hele Trøndelag.

Over 162 000 voksne trøndere deltok i den siste Hunt-undersøkelsen, i tillegg til over 8 000 deltagere i den siste Ung- HUNT undersøkelsen.

Nye rapporter fra HUNT

Rapportene finner man også ved å gå inn på HUNTs nettside: www.ntnu.no/hunt.

For første gang har vi data som presenterer tall for hele Trøndelag fylke fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). I Nord-Trøndelag ble HUNT4 gjennomført i perioden fra september 2017 til utgangen av februar 2019. Blant ungdom i alderen 13-19 år deltok 8066 personer (76% av alle inviterte) og blant voksne i alderen 20 år og eldre deltok totalt 56 078 personer (54% av alle inviterte).

I Sør-Trøndelag foregikk datainnsamlingen i løpet av høsten 2019 og alle innbyggere i alderen 18 år og eldre Totalt deltok 106 000 personer i Sør-Trøndelag, noe som tilsvarer 42% av alle inviterte. Dermed har man et datagrunnlag fra litt 162 000 voksne trøndere i tillegg til 8000 barn og unge fra Ung-HUNT undersøkelsen.

En smakebit på hva HUNT-undersøkelsen kan fortelle oss

Selvopplevd helse er et mye brukt mål på helse og sykelighet i befolkningsundersøkelser. Det er et betydningsfullt mål på helse som også forutsier senere utvikling av sykelighet og dødelighet. Kartet under viser andelen kvinner og menn som rapporterte dårlig selvopplevd helse i kommunene i Trøndelag. Totalt oppga 26% av kvinnene og 20% av mennene dårlig selvopplevd helse. At en større andel kvinner rapporterte dårlig selvopplevd helse enn menn er et vanlig funn i helseundersøkelser og er også vist i tidligere HUNT-undersøkelser.

HUNT i Trøndelag - Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse i kommunene
HUNT i Trøndelag - Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse i kommunene

Det er noe variasjon mellom kommunene for begge kjønn. Lavest andel med dårlig selvopplevd helse for både kvinner og menn finner vi i Høylandet kommune. Andelen med dårlig selvopplevd helse i kommunene i Trøndelag varierer mellom 14% og 25% for menn og mellom 19% og 33% for kvinner.

Dårlig selvopplevd helse vil naturlig nok være sterkt påvirket av alder. Andelen øker gradvis med høyere alder for begge kjønn, men i alle aldersgrupper rapporterer en større andel kvinner enn menn dårlig selvopplevd helse. Om lag 12% av menn i Trøndelag rapporterer dårlig selvopplevd helse i aldersgruppen 20-29 år og det øker ganske jevnt til 29% av menn i aldersgruppen 70-79 år, for deretter å øke noe mer til 44% i den eldste aldersgruppen over 80 år. Tendensen etter alder er gjennomgående den samme for kvinner i Trøndelag og cirka halvparten (51%) av kvinnene over 80 år rapporterer dårlig selvopplevd helse.

Både for kvinner og menn er det et mønster der andelen som rapporterer dårlig selvopplevd helse synker med økende utdanningslengde. Blant menn i Trøndelag med grunnskoleutdanning oppgir 33% at de har dårlig selvopplevd helse, blant de med videregående er det 22%, mens hos de med høyest utdanning er det kun 14%. Tilsvarende tall for kvinner i Trøndelag er respektive 43%, 31% og 20%.

Les mer i rapporten: Helse og kronisk sykdom i Trøndelag 2019.

Kilder og metode

Resultatene som det vises til her er basert på alle voksne som deltok i HUNT i Nord- og Sør-Trøndelag. Det er foreløpig usikkert hvor godt resultatene beskriver helsetilstanden til den delen av befolkningen som ikke deltok. Dette skyldes at vi ennå ikke vet om det fins systematiske forskjeller mellom personer som deltok og personer som ikke deltok. Analyser fra tidligere HUNT-undersøkelser har vist at det blant de som ikke deltok er flere menn, flere unge, lavere utdanning og dårligere helse (Langhammer mfl. 2013). En konsekvens av dette kan være at befolkningens helsetilstand fremstår noe bedre enn det som ville vært tilfellet dersom alle hadde deltatt. En ny studie av personer som ikke deltok vil bli gjennomført i 2019-2020.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.