User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - Godkjent nydyrka areal per kommune

Godkjent nydyrka areal (dekar) per kommune. Snitt per år i perioden 2010-2019
Godkjent nydyrka areal (dekar) per kommune. Snitt per år i perioden 2010-2019

I 2019 ble det godkjent 5 891 dekar med nydyrka areal i Trøndelag. Det er 21 % av arealet som ble godkjent nydyrka i Norge i 2019.

Trønderske kommuner behandlet 205 søknader om nydyrking i 2019, totalt ble det omsøkt 6 280 dekar med nydyrka areal og 5 891 dekar av dette ble godkjent. 94 % av det omsøkte arealet i Trøndelag ble dermed godkjent for nydyrking. De siste årene har det vært en sterk økning i mengden areal som har blitt både omsøkt og godkjent for nydyrking i Trøndelag. I 2019 var arealet som ble godkjent for nydyrking 223 % høyere enn i 2013. I perioden 2013-2019 så ble 28 755 dekar godkjent for nydyrking i Trøndelag.

Omsøkt og godkjent nydyrka areal (dekar) i Trøndelag 2013-2019
Omsøkt og godkjent nydyrka areal (dekar) i Trøndelag 2013-2019

Trøndelag sto for 21 % av arealet som ble godkjent nydyrka i Norge i 2019. Innlandet er det eneste fylket i Norge hvor det har blitt godkjent mer nydyrket areal enn i Trøndelag. 

Det er ikke bare i Trøndelag at det har vært en vekst i hvor mye areal som blir godkjent for nydyrking. Nasjonalt så ble det i 2019 godkjent 89 % flere dekar for nydyrking enn i 2019.

Godkjent nydyrka areal (dekar) per fylke 2013-2019
Godkjent nydyrka areal (dekar) per fylke 2013-2019

Når man ser på statistikken over arealet som er godkjent for nydyrking på kommunenivå så finner man at det i perioden 2010-2019 er Steinkjer, Overhalla og Midtre Gauldal som har godkjent flest dekar for nydyrking. Hvor mye areal som blir godkjent nydyrka i den enkelte kommune kan variere mye fra år til år, f.eks. ble nesten 70 % av arealet som er godkjent for nydyrking i Namsskogan i perioden 2010-2019 godkjent i 2019. 

I tolkningen av kommune tallene bør man være obs på at det er forskjeller i kommunenes areal, både i absolutt størrelse og hvor stor del av arealet som er egnet for dyrking og nydyrking.

Godkjent nydyrka areal (dekar) per kommune. Snitt per år i perioden 2010-2019
Godkjent nydyrka areal (dekar) per kommune. Snitt per år i perioden 2010-2019

I Trøndelag var arealet godkjent for nydyrking nesten tre ganger så stort som det omdisponerte i perioden 2013-2019, men det er stor kvalitetsforskjell mellom tapt og nytt areal.

Produksjonspotensialet til dyrkbar jord er ofte mindre enn for eksisterende dyrka jord. Dyrka jord er et resultat av tusenvis av år med naturlige jordsmonndannende prosesser, der dyrking og kultivering har bidratt til å utvikle det vi i dag har av god dyrka jord.

73 % av det dyrkbare arealet i Trøndelag er i klimasoner som er uegna for matkorndyrking. Nedbygd dyrka jord kan derfor i liten grad erstattes ved nydyrking, men nydyrking er likevel viktig for den totale matproduksjonen.

Det er flere potensielle arealkonflikter knyttet til nydyrking. Blant annet er 35 % av det dyrkbare arealet i Norge myr, og oppdyrking av myr gir utslipp av klimagasser. Stortinget vedtok 11. april 2018 endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr.

I tillegg kommer påvirkning av vannmiljø, naturmangfold og økosystemer, kulturminner og skogsarealer av god kvalitet.

Kilder og metode

Datakilden som er brukt er SSB tabell 08123. Tidligere Snillfjord kommune er fordelt mellom Orkland, Hitra og Heim med en fordeling der 50 % er lagt til Orkland og 25 % i hver av de to andre kommunene. I tidligere Snillfjord kommune ble det i snitt godkjent 73 dekar nydyrka areal årlig i perioden 2010-2019.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.