User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling

Utvikling i befolkning (2009-2019) og sysselsetting (2008-2018) i Trøndelag
Utvikling i befolkning (2009-2019) og sysselsetting (2008-2018) i Trøndelag

I løpet av de siste 10 årene har 23 av 48 trønderske kommuner hatt vekst i både befolkning og sysselsetting, mens 16 kommuner har hatt nedgang i både befolkning og sysselsetting.

I sju av kommunene i Trøndelag har det vært befolkningsvekst, men nedgang i sysselsatte. I de to siste kommunene i fylket var det en nedgang i befolkningen, mens det var vekst i antall arbeidsplasser.

Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling henger tett sammen. Vekst i antall arbeidsplasser tiltrekker seg tilflyttere og reduserer utflytting. Og en voksende befolkning øker samtidig behovet for sysselsatte knyttet til blant annet skole, helse og varehandel. På samme måte vil en nedgang i antall arbeidsplasser i en kommune føre til økt utflytting og redusert befolkningsvekst. På denne måten kan kommuner komme inn en positive eller negativ spiral knyttet til befolknings- og sysselsettingsutvikling.

Utvikling i befolkning (2009-2019) og sysselsetting (2008-2018) i Trøndelag -scatterplott
Utvikling i befolkning (2009-2019) og sysselsetting (2008-2018) i Trøndelag -scatterplott

Figuren over viser prosentvis vekst i befolkning og sysselsetting i kommunene i Trøndelag over en periode på 10 år. Størrelsen på boblene representerer antall innbyggere i kommunen i 2019. 

Det er Skaun og Frøya som hatt den sterkeste veksten både i befolkning og sysselsetting. Frøya har hatt en befolkningsvekst på 20,2 % i perioden 2009 til 2019, mens sysselsettingsveksten har vært på 32,4 %. For Frøya så har det vært den sterke veksten i oppdrettsnæringen og i tilknyttet virksomhet som har ført til en sterk sysselsettingsvekst. Dette har igjen ført til en sterk tilflytting, spesielt i form av arbeidsinnvandring, som har gjort at kommunen også har fått betydelig befolkningsveksten. 

Mens sterk sysselsettingsvekst har vært driveren for befolkningsutviklingen på Frøya, så er det motsatte tilfelle for Skaun. Her har det vært sterk befolkningsutvikling i etterkant av utbyggingen av E39. Befolkningsveksten har vært drevet av tilflytting, hvor de fleste av de tilflyttende pendler inn til Trondheim. Befolkningsutviklingen har imidlertid ført til at Skaun har fått sysselsettingsvekst i del demografidrevne sektorer, spesielt skole og barnehage. Nærheten til Trondheim har vært driveren for befolkningsveksten i kommune, mens befolkningsveksten har igjen ført med seg sysselsettingsvekst for kommunen.

En annen kommune som har hatt effekt av utbyggingen av E39 er Orkdal. Antall arbeidsplasser i Orkdal har blitt redusert, mens bosettingen har økt ganske betydelig. Her er det pendling som er forklaringen. Utpendling fra Orkdal har økt med 343 personer mens antallet arbeidsplasser har gått ned med 163 siden 2008. Andre kommuner som har fått mer utpendling i forhold til innpendling er Selbu og Melhus, som dermed har blitt sterkere knyttet til sine større nabokommuner. Samtidig ser vi at utpendlingen har vokst mer enn innpendlingen også i Trondheim, Stjørdal og Levanger. De største pendlerstrømmene går fortsatt fra utkant og omland til sentrale strøk, men tallene tyder på at pendlingen i motsatt retning er større enn i 2008. 

Åfjord er blant kommunene i Trøndelag med høyest relativ vekst i antall arbeidsplasser. På grunn av stor vekst i innpendling så har ikke det gitt så høy befolkningsvekst i perioden. For nabokommunen Roan er det også høy vekst i antall arbeidsplasser og omtrent tilsvarende vekst i innpendling. Selv om sysselsettingsvekst har bidratt i positiv retning, så har andre drivkrefter vært sterkere og det er nedgang i folketallet i Roan de siste 10 årene.

Kilder og metode:

Tallene på befolkningsvekst er for perioden per 1. januar 2009 til 1 januar 2019, mens tallene på sysselsettingsvekst er for perioden 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2018. Det er altså litt ulik telledato på de to tallseriene, men differansen er på kun 3 måneder. Når vi ser på utviklingen over 10 år så er de to tallseriene sammenlignbare. 

Datakildene som er brukt er SSB tabell 08536, 07459 og 06445.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.