Faktafredag - Befolkning i Trøndelag per 1. janaur 2019

Befolkningsendring i prosent
Befolkningsendring i prosent

Det bor 464 060 personer i Trøndelag per 1 januar 2019. Dette er 3 277 flere enn for et år siden, en vekst på 0,7 %. Siden 2010 har befolkningen i Trøndelag vokst med 9,4 % eller 39 917 personer.

Folketallet og befolkningsutviklingen er sentrale parametere for samfunnsutviklingen i Trøndelag. I Trøndelagsplanen 2018 - 2030 har man en målsetning om å ha et balansert utbyggings- og bosettingsmønster i Trøndelag. Dette beskrives som at Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket, at fylket har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester og at Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg. Trøndelagsplanen sier videre at «Et samfunn i god balanse forutsetter at bosetting og aktivitet opprettholdes i hele regionen, og at utviklingen i hele fylket ses i sammenheng.»

3 277 flere trøndere i løpet av det siste året

I løpet av 2018 vokste folketallet i Trøndelag med 3 277 personer, noe som tilsvarer en befolkningsvekst på 0,7 %. Snittet for hele landet er en befolkningsvekst på 0,6 %. Av de 48 kommunen i Trøndelag så hadde 25 positiv befolkningsvekst i 2018, mens 23 hadde befolkningsnedgang.

Befolkningsendring i prosent 2018-2019
Befolkningsendring i prosent 2018-2019

Det Hitra, Vikna og Åfjord som hadde den sterkeste folketalsveksten blant kommunene i Trøndelag med en vekst på henholdsvis 2,1 %, 1,9 %, og 1,9% i løpet av året. Når man ser på veksten i antall innbyggere så er det Trondheim som står for størstedelen av befolkningsveksten i Trøndelag i løpet av det siste året. I løpet av 2018 har det blitt 2 658 flere innbyggere i Trondheim og per 1 januar 2019 var det 196 159 innbyggere i trønderhovedstaden. Sammenlignet med de andre store byene i Norge hadde Trondheim med en vekst på 1,4 % en høyere vekst enn Oslo (1,1 %), Bergen (0,5 %) og Stavanger (0,7)

Når det gjelder kommunene i Trøndelag med befolkningsnedgang så er det i Tydal, Namsskogan og Leka at fallet i folketallet er størst med en nedgang på henholdsvis -4,6 %, -3,4 %, og - 2,6 %.

Når man ser på befolkningsutviklingen i kommunene for et enkelt år så er det viktig å huske at utviklingen det året ikke nødvendigvis er representativt for den langsiktige trenden i befolkningsutviklingen. Spesielt for de minste kommunene kan man få store prosentvise utslag i både positiv og negativ retting i enkelt år som går på tvers av den mer langsiktige trenden.

Befolkningsendring 2018-2019
Befolkningsendring 2018-2019

42,3 % av trønderne bor i Trondheim

9 av de 48 kommunene i Trøndelag har mer enn 10 000 innbyggere. Størst er Trondheim som med 196 159 innbyggere har 8 ganger så stor befolkning som Stjørdal, som med 24 028 innbyggere er den nest den nest største kommunen i Trøndelag. 42,3 % av befolkningen i Trøndelag bor i Trondheim.

De mest folkerikekommunene i Trøndelag ligger stort sett i aksen Orkdal- Trondheim- Steinkjer. 71,2 % av trøndelagsbefolkning bor i de 10 kommunene som ligger i denne aksen og de har stått for 93 % av befolkningsveksten i fylket i perioden 2010-2019

Det er åtte kommuner i Trøndelag som har mindre enn 1 000 innbyggere. Minst er Røyrvik med 482 innbyggere, etterfulgt av Leka med 567 innbyggere.

Størrelsesforhold folketall i trønderske kommuner
Størrelsesforhold folketall i trønderske kommuner

Skaun er en av kommunen i landet med høyest befolkningsvekst i perioden 2010-2019 

Når man ser på perioden 2010 til 2019 er det Skaun og Frøya som har hatt den sterkeste befolknings-veksten i Trøndelag med henholdsvis 24,2 % og 17,5 %. Siden åpningen av nye E39 fra Klett til Orkanger i 2005 har Skaun vært en av kommunen i Norge med størst prosentvis befolkningsvekst. For perioden 2010-2019 er det kun fire kommuner i landet som har hatt som har hatt en raskere befolkning vekst enn Skaun 

I tillegg til Skaun har flere av de andre nabokommune til Trondheim også sterk befolkningsvekst. Befolkningen i Melhus har siden 2010 økt med 1 721 personer eller 11,6 %, mens Malvik har hatt en befolkningsøkning på 1 490 eller 11,9 %.

Befolkningsendring 2010-2019
Befolkningsendring 2010-2019

I Trøndelag er mye av veksten sentrert i den såkalte aksen som følger Trondheimsfjorden og går fra Orkdal i Sør til Steinkjer i nord. De områdene som faller utenfor denne aksen har grovt sett hatt en svakere befolkningsutvikling enn resten av fylket.

Det er imidlertid flere unntak. Hitra og Frøya i sørenden av Trøndelagskysten og Vikna i nord er kommuner som har hatt en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen, noe som også har gitt befolkningsvekst. Befolkningsøkningen i disse kommunene skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. Ellers så har også Overhalla, Bjugn og Oppdal også hatt en sterk vekst i folketallet siden 2010.

Tilgangen til arbeid er den store driveren for befolkningsutviklingen i kommunene, enten i form av tilgjengelige arbeid i kommunen eller gjennom tilgang til arbeidsplasser i nærliggende kommuner.

Målt i antall personer er det Trondheim som har hatt den største befolkningsveksten i Trøndelag. Den absolutte befolkningsveksten i Trondheim fra 2010 tilsvarer befolkningen i Stjørdal pluss litt til. Befolkningen i Trondheim har vokst med 25 223 personer siden 2010. Den nest største veksten i antall personer finner vi i Stjørdal som i perioden 2010 til 2019 har økt folketallet med 2 652 personer.

Blant Innherredsbyene er det Levanger som har hatt den største veksten med en befolkningsøkning på 1 672 personer eller 9,0 %, Steinkjer har hatt en befolkningsvekst på 1 010 personer eller 4,8 %, mens Verdal har økt befolkningen med 711 personer og 5,0 %.

Det er Verran, Fosnes og Osen som har hatt den største nedgangen i folketallet i perioden 2010-2019, med henholdsvis –16,0 %, -9,7 % og -8,3 %.

Befolkningsendring 2010-2019
Befolkningsendring 2010-2019

Trenden i Trøndelag som i resten av landet er at de store kommunene blir større og de som alt er små fortsetter å miste innbyggere. Siden 2010 har Trondheim stått for 81 % av den totale befolkningsveksten i Trøndelag. Alle kommunene i Trøndelag med over 3 000 innbyggere har hatt en positiv befolkningsutvikling. Av de 21 kommunene i Trøndelag med mindre enn 3 000 innbyggere så er det kun tre som ikke har hatt en negativ befolkningsutvikling siden 2010.

8,7 % av Norges befolkning bor i Trøndelag 

Trøndelag er det femte mest folkerike fylket i Norge med 464 060 innbyggere, noe som tilsvarer 8,7 % av landets befolkning. I løpet av 2018 vokste norgesbefolkning med 32 593 personer, en vekst på 0,6 %. Trøndelag har dermed hatt en befolkningsvekst i 2018 som er marginalt høyere enn landsnittet. 

Befolkningsendring i fylker 2010-2019
Befolkningsendring i fylker 2010-2019

Det er store forskjeller mellom fylkene i forhold til befolkningsvekst, og det er spesielt Oslo og Akershus som har en vekst som er betydelig høyere enn de andre fylkene. Dette gjelder både når man ser på tallene for 2018 og når man ser det i et litt lengere tidsperspektiv. En stadig større del av Norges befolkning bor på det sentrale Østlandet.

Befolkning og befolkningsendring i norske fylker
Befolkning og befolkningsendring i norske fylker

Kilder og metode:

Datakildene som er brukt er SSB Tabell 07459

I alle tallene som blir presentert i denne artikkelen er Rindal er regnet med i folketallet for Trøndelag, dette gjelder både for 2019 og for tidligere år. Dette for at tallene på fylkesnivå skal fortelle om faktiske demografiske endringer og ikke endringer som kun er et resultat av skifte i administrative grenser.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.