User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - Færre barnefødsler i Trøndelag

Graf som viser antall barnefødsler i Trøndelag etter alder på mor (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Barnefødsler i Trøndelag i 2018 etter mors alder (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Trønderske kvinner venter lengre med å få barn og får færre barn enn noen gang tidligere. I 2018 er det forventet at trønderske kvinner i snitt får 1,53 barn i løpet av sitt liv, ned fra 3 barn per kvinne i 1968. Økt levealder og tilflytting har gjort at Trøndelag har hatt positiv befolkningsutvikling på tross av lave fødselstall.

Befolkningsvekst består av to hovedkomponenter. Flytting og fødselsoverskudd. Der fødselsoverskuddet er differansen mellom antallet som fødes og antallet som dør hvert år. Hvis hver kvinne i snitt føder 2 barn og at det ett av barnene er en jente så vil befolkningen på lang sikt være stabil gitt at man ikke har noen flytting eller endring i gjennomsnittlig levealder. 

Samlet fruktbarhetstall på sitt laveste nivå noensinne

Det samlede fruktbarhetstallet er et mål på hvor mange barn man forventer at hver kvinne vil få i løpet av sitt liv. I 1968 lå dette tallet for Trøndelag på 2,98 barn per kvinne. Nivået i Trøndelag lå da noe høyere enn snittet for landet som var på 2,75. Utviklingen i det samlede fruktbarhetstallet har imidlertid fulgt sammen trenden i både Trøndelag som i resten av landet.

Graf som viser samlet fruktbarhetstall for kvinner i Trøndelag (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Samlet fruktbarhetstall for kvinner i Trøndelag (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Det var en kraftig nedgang i perioden 1968 til 1980 når det samlede fruktbarhetstallet i Trøndelag falt fra ca. 3 til 1,75. Dette henger sammen med store samfunnsendringer knyttet til kvinnefrigjøring. I mye større grad enn tidligere så gikk kvinner inn i arbeidslivet, mange fikk barn senere i livet og familier med 4-5 barn ble mindre vanlig. I 1984 var det samlede fruktbarhetstallet i Trøndelag på 1,68, deretter hadde man igjen enn økning frem til 1990 når man hadde et samledefruktbarhetstallet i Trøndelag på litt under 2. Fra 1990 og frem til 2010 så lå det samlede furkbarhetstallet i Trøndelag forholdvis stabilt på mellom 1,8 til 2 barn per kvinne. Fra 2010 og fremover til i dag så fikk man derimot igjen en nedgang i det samlede furkbarhetstallet og i 2018 var det på 1,53, noe som er et historisk lavt nivå.

Trøndelag har et positivt fødselsoverskudd til tross for at det samlede furkbarhetstallet over lang tid har vært under 2. Dette skyldes lav dødelighet og økt levealder. Når de store etterkrigskullene de neste 5 til 10 årene kommer opp i en alder hvor det er økende dødelighet så er det grunn til å anta at med fortsatt lave fødselstall så vil Trøndelag kunne få et negativt fødselsoverskudd.

Ved 48 % av barnefødslene i Trøndelag i 2018 var mor under 30 år gammel

Vi venter stadig lengre med å få barn. I 1968 så var kvinner som fikk sitt første barn i snitt 23,3 år gammel, alderen når kvinner får sitt første barn har økt jevnt og var i 2018 på 29,5 år.

Snittalderen for kvinner som fikk barn i Trøndelag i 2018 var på 30,4 år, mens far i snitt var 33,2 år. Ved 48 % av barnefødslene i Trøndelag i 2018 var mor under 30 år gammel og ved kun 13 % av barnefødslene var mor under 25 år. Går man tilbake til 1980 så var mor under 30 år ved 77 % av barnefødslene og ved 44 % av barnefødslene så var mor under 25 år.

Historisk lavt antall barnefødsler i Trøndelag i 2018 

Det ble født 4 682 barn i Trøndelag i 2018, noe som er et historisk antall lavt. I 1991 ble det født over 5 500 barn i Trøndelag. Det er store årlige svingninger i antall barnefødsler, vi hadde også en periode på starten av 2000 tallet med ned mot 4 800m fødsler i året. Før antall barnefødsler tok seg opp igjen til nesten 5 400. Den langsiktige trenden er imidlertid at det en nedgang i antall barnefødsler i Trøndelag.

Graf som viser antall årlige barnefødsler i Trøndelag i perioden 1988-2018 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Antall årlige barnefødsler i Trøndelag 1988-2018 (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

Kilder og metode

Kildene som er brukt er SSB Tabell 04232, 06913, 03031, 06990 og 05530. For å finne Samlet fruktbarhetstall for Trøndelag i perioden 1968 til 2017 har man brukt tallene for Nord- og Sør-Trøndelag og vektet tallene i forhold antall kvinner.

Det samlede fruktbarhetstallet et hypotetisk mål som viser hvor mange barn en kvinne kan forvente å få gitt de observerte fruktbarhetsratene. Målet forutsetter at fruktbarhetsmønsteret i perioden er uendret og at dødsfall ikke forekommer (i befolkningen i fruktbar alder). Det samlede fruktbarhetstallet har svakheter knyttet til perioder der kvinner utsetter første fødsel (tempoeffekt), noe som gjør at man i perioder kan observere et for lavt tall.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.