User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Faktafredag - 1 av 3 trøndere har universitets- eller høyskoleutdanning

Andel av befolkningen over 16 år som har universitets eller høyskole utdanning. 2018
Andel av befolkningen over 16 år som har universitets eller høyskole utdanning. 2018

1 av 3 trønderne over 16 år har universitet eller høyskoleutdanning og Trøndelag er at av fylkene i Norge med størst andel av befolkningen med høyere utdanning, men det er store forskjeller mellom kommunene.

Per 1. oktober 2018 hadde 33,6 % av Trøndelags befolkning over 16 år universitets- eller høyskoleutdanning. Totalt er det 122 787 personer med universitets- eller høyskoleutdanning i Trøndelag. Trøndelag er dermed et av fylkene i Norge hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning, kun Oslo (51,6%), Akershus (38,7 %) og Hordaland (34,9) har en høyere andel.

39,4 % av befolkningen i Trøndelag over 16 år har videregående som høyeste utdanningsnivå, ytterligere 2,6 % har fagskoleutdanning, mens kun 24,5% har grunnskole-utdanning.

Andel med høyere uke26utdanning per fylke og Trøndelags befolkning over 16 år fordelt på utdanningsnivå. 2018
Andel med høyere uke26utdanning per fylke og Trøndelags befolkning over 16 år fordelt på utdanningsnivå. 2018

Selv om Trøndelag samlet sett har en høyt utdannet befolkning så er det kun Trondheim (44,3 %), Malvik (35,5 %), Levanger (35,0 %) som ligger over landsnittet på 33,4 %. Når man ser på Trøndelag uten Trondheim så har 25,6%, av befolkningen høyere utdanning, altså en betydelig lavere andel enn landsnitet på 34,1 %. Landsnittet uten Oslo er på 31,5 %.

44,3 % av befolkningen i Trondheim har høyere utdanning.

Andel av befolkningen over 16 år som har universitets eller høyskole utdanning. 2018
Andel av befolkningen over 16 år som har universitets eller høyskole utdanning. 2018

Trondheim er kommunen i Trøndelag hvor størst andel av befolkningen har høyere utdanning; 44,3 % i 2018. Det er imidlertid store forskjeller mellom bydelene. I Midtbyen har 49,9 % av befolkningen over 16 år høyere utdanning, mens 29,5 % av befolkningen på Heimdal har høyere utdanning. 47,6 % av befolkningen i Østbyen og 45,0 % befolkningen i Lerkendal har høyere utdanning.

Forskjeller i næringsstruktur, plassering av utdanningsinstitusjonene og sykehus er med på å forklare noen av forskjellene befolkningens utdanningsnivå i mellom kommunene i Trøndelag.

Holtålen (54,4 %) Midtre Gauldal (53,5 %), og Rindal (53,2 %) er kommunene som har størst andel av befolkningen med videregående- og fagskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå. Det er i Namsskogan (37,3 %), Roan (36,8 %), og Osen (36,4 %) man har størst andel av befolkningen med kun grunnskoleutdanning.

Jevnt økende andel høyere utdannet fra 80-tallet

Andelen av befolkningen i Trøndelag med høyere utdanning er vært jevnt økende siden 1980-tallet, fra at 10,3 % av befolkningen i 1980 til 33,6 %, av befolkningen i 2018. Andelen med kun grunnskole utdanning har i samme periode gått betydelig ned, fra 50,6 % i 1980 til 23,6 %, av befolkningen i 2018. Andelen av befolkningen i Trøndelag med videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå var økende fram til midten av 1990-tallet, deretter stabil fram til midten av 2000-tallet og har deretter hatt en svak nedadgående trend.

Ending i utdanningsnivå, trøndelag 1980-2018
Ending i utdanningsnivå, trøndelag 1980-2018

Mye av disse endringer skyldes kohorteffekter, stadig flere unge tar høyere utdanning og det er den eldre delen av befolkningen som i stor grad kun har grunnskoleutdanning. Blant aldersgruppen 30-39 år i Trøndelag i 2018 så har 49,0 % høyere utdanning, 33,3 % har videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå og 17,7 % har kun grunnskole

Kilder og metode:

Kildene som er brukt i denne artikkelen er SSB tabell 09429 og 08921

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.