Samarbeid mellom fylkeskommunen og Frivillighet Norge

Fra venstre: Seniorrådgiver i KS, Christian Hellevang, leder for plan, miljø og utvikling, Marianne V. Grøttheim, kommunalsjef oppvekst og kultur, Cathrine Theting - begge fra Sømna kommune - og politisk rådgiver og politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Brita Brekke og Bjørn Lindstad.

I januar 2023 inngikk fylkeskommunen og Frivillighet Norge en samarbeidsavtale. Den har som mål stimulere til samarbeid, for å styrke bredden av frivilligheten i fylkeskommunen og kommunene.

Denne artikkelen er skrevet av Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge, og er gjengitt her med tillatelse fra forfatteren.

Avtalen mellom fylkeksommunen og Frivillighet Norge har lagt grunnlaget for en god dialog, og har blant annet ført til at Frivillighet Norge var samarbeidspartner i kultur- og folkehelsekonferansen Drivkraft, som gikk over tre dager fra 5.-7. oktober.

Frivillighetspolitikk

Torsdag arrangerte Frivillighet Norge og fylkeskommunen en parallellsesjon om frivillighetspolitikk. Mellom 50 og 60 deltagere fra kommunene i Trøndelag deltok for å høre mer om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk.

Politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Lindstad, innledet sesjonen. Han la vekt på hva frivilligheten kan bidra med i lokalsamfunnet, og hvordan en frivillighetspolitikk kan fungere som en strukturell forutsetning for samarbeid mellom kommune og frivillighet.

Politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Lindstad, og politisk rådgiver, Brita Brekke, holdt innlegg under konferansen. Foto: Frivillighet NorgeSømna kommune, som ble kåret til årets frivillighetskommune i 2022, delte sine erfaringer med samarbeid, og å arbeide med å tilrettelegge for frivillighet. Christian Hellevang fra KS holdt også en innledning om kommunenes rolle i å støtte opp om frivilligheten.

Utgangspunktet for alle innlederne var at frivilligheten har potensiale til å bidra til å løse samfunnsutfordringer i samarbeid med kommunen, om de inviteres inn på sine egne premisser. Samtidig har mange kommuner lite struktur på samarbeidet, og lite dialog med bredden av lag og foreninger i sin kommune.

Anbefaler kommunen å være tilrettelegger

Frivillighet Norge og KS anbefaler kommuner å vedta en frivillighetspolitikk, der kommunen har rollen som tilrettelegger for frivilligheten. En slik politisk strategi, plan eller melding må utvikles i samarbeid med frivilligheten, og utvikles på frivillighetens premisser.

Sømna kommune delte sine erfaringer, og la vekt på viktigheten av å arbeide systematisk og i samarbeid i kommunen. De har blant annet jevnlige frivillighetsforum, en årlig frivillighetspris og bidrar med å synliggjøre frivillighetens aktiviteter gjennom egne nettsider. Sømna kommune tar rollen som koordinator til tilrettelegger, gjennom å styrke frivilligsentralen

Frivillighet Norge tilbyr kommuner, bydeler og fylkeskommuner kompetanse i å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. 

Er velferdsstaten på rødlista?

Fredagens program hadde folkehelse som overordnet tema. Frivillighet Norge deltok i en panelsamtale om frivillighetens rolle i velferdsstaten, i møte med store samfunnsutfordringer.

I panelet deltok også Statsforvalteren i Trøndelag, NAV, Røde kors, Levanger kommune, KS. Paneldeltagerne var enige om at frivilligheten må få beholde sin egenart, og at kommunens rolle i møte med frivilligheten er å legge til rette for samhandling.

Utgangspunktet for samtalen var at frivilligheten er en ønsket del av løsningen når vi skal løse samfunnsutfordringer vi står overfor. Flere av paneldeltagerne trakk fram at et samarbeid mellom kommune og frivillighet må skje på frivillighetens premisser, og ta høyde for at frivillighetens egenart.

Frivilligheten kan ikke brukes av kommunen til å løse samfunnsutfordringer, men om det blir lagt til rette for dialog og strukturert samhandling med lag og foreninger vil frivilligheten bidra i samarbeid med kommunen, og dra i samme retning.

Også i denne sammenheng var Frivillighet Norges oppfordring til kommunene å utvikle en lokal frivillighetspolitikk. På den måten kan man legge til rette for en struktur som skaper rom for frivillighet.

«Frivilligheten må få beholde sin egenart, og kommunens rolle i møte med frivilligheten er å legge til rette for samhandling».

Frivillighetsbarometeret – hva viser pilen?

På lørdag holdt prosjektleder for økt deltakelse i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen, et innlegg med fakta om frivillighet:

– Årets frivillighetsbarometer viser at frivilligheten er tilbake til normalen! 62 % av befolkningen bidrar med frivillig innsats og 40 % kjenner til Frivillig.no. Men i 2023 oppgir 64 % at de ikke har blitt forsøkt rekruttert til frivillig innsats. Det er et stort potensial i å spørre noen nye, for 55 % av de som ikke har blitt spurt, ville sagt ja, fortalte Konradsen.

– Det er kun 2 % i befolkningen som mener at det ikke er viktig at kommunen legger til rette for aktiviteter i frivilligheten. Et riktig organisasjonsliv er viktig for demokratiet og bolysten i kommunene

Konradsen ledet også en samtale om økt deltagelse i frivilligheten i Trøndelag. På scenen hadde hun med seg styreleder Trøndelag Fotballkrets, Are Bergquist, leder av hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune, Bente Estil (Ap), Ivar G. Nesset fra Hopsjø Kyst og Kultursenter, Sosan A. Mollestad fra Norges Bygdekvinnelag og Atle Skrede fra Dagsturhytta.

– Vi i idretten kan legge bedre til rette for barn og unge som har lyst til å delta uten prestasjonspress og som ikke ønsker å satse, sa Atle Bergquist til de frammøtte.

– Vi må bevare frivillighetens egenart og få lov å jobbe med formålet vårt. De ulike rollene i kommune og frivillig sektor må vise respekt for hverandre. I tillegg må vi finne tid til å snakke sammen. Frivilligheten starter ofte når kommunen stenger, sa Sosan A. Mollestad.

Hvordan kan kommunene legge til rette for mer deltakelse i frivillige organisasjoner?

Mens styreleder Trøndelag Fotballkrets, Are Bergquist, påpekte at organisasjonene har behov for frie midler og forutsigbar finansiering, trakk Ivar G. Nesset fra Hopsjø Kyst og Kultursenter frem verdien av at kommunen er aktive og viser frem tiltak og arrangementer.

På spørsmål om hva Trøndelag fylkeskommune bidrar med, svarte leder av hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune, Bente Estil:

– Vi bidrar med gratis lokaler og ønsker å samle folk til møteplasser i idrettsanlegg og kulturrom rundt i kommunene.

– Hvordan tenker du at Frivillighetsplanen kan bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner Trøndelag fremover?

– Innspills-prosessene er i gang, og vi skal sikre at ulike deler av frivilligheten får bidratt, sa Estil videre.

Arbeidet med frivillighetsmeldingen vil pågå i Trøndelag fylkeskommune i 2024.