Habilitetsvurderinger

Habilitetsvurdering i forbindelse med politiske møter

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til de som fatter avgjørelsene og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet.

Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil, men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt ikke fratrer ved inhabilitet. Er du inhabil, skal du ikke delta i avgjørelsen av den aktuelle saken. Det understrekes at ingen skal erklære seg inhabil for slik å unngå deltakelse i saker av andre grunner enn inhabilitet.

Folkevalgte bes sjekke sakslisten i god tid i forkant av sine møter for mulig inhabilitet.

Hver enkelt må selv undersøke om man eller noen tilknyttet seg er part i saken:

Part i saken er person, selskap, organisasjon eller lignende som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

Beskriv kort hva saken gjelder og hvorfor du mener dette kan gi inhabilitet. Dette kan være momenter som at du er part i saken, om tilknytningen din gjelder eksempelvis personer eller eiendom, om du eller noen som er deg nær oppnår fordeler, tap eller ulemper i utfallet av saken. Vurderingene blir gjort basert på de opplysningene som du oppgir.

Dersom du vurderer det slik at du potensielt er inhabil, ta kontakt med politisk sekretariat så raskt som mulig som da vil foreta en nærmere vurdering av habiliteten. Forespørselen kan sendes til Benedicte Waterloo i polisisk sekretariat. Imidlertid avgjør det aktuelle folkevalgte organet selv spørsmålet om habilitet.

Det gjøres oppmerksom på at din henvendelse vedrørende habilitet samt politiske sekretariat sin vurdering kan bli publisert på fylkeskommunen sin hjemmeside etter hvert som de foretas, slik at dette er offentlig tilgjengelig.

Automatisk inhabil etter fvl. § 6 første ledd:

Du er automatisk inhabil dersom du:

a) selv er part i saken

b) er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eler nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part i saken

d) er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte

e) er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et samvirkeforetak, forening, sparebank, stiftelse eller et selskap som er part i saken. Det vises til et foretak som er organisert som et kommunalt foretak ikke utløser automatisk inhabilitet, eller at varamedlemmer til selskapets styre/bedriftssamling omfattes i utgangspunktet ikke

Inhabilitet etter § 6 andre ledd (andre særegne forhold)

Jf. fvl. § 6 andre ledd er en folkevalgt inhabil «når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»

Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en slik tilknytning til saken eller partene at tilliten til at vedkommende vil behandle saken på en nøytral måte kan bli svekket. Dersom flere former for tilknytning til saken eller partene foreligger, må disse vurderes samlet. Særegne forhold kan være vurderingstemaer som økonomisk interesse, lojalitetskonflikter, konkurranseforhold m.m.

Noen eksempler på relevante situasjoner:

  • Rent kollegialt vennskap i seg selv vil ikke medføre inhabilitet.
  • Å gi uttrykk for faglig uenighet er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig til å bli inhabil. Imidlertid kan inhabilitet inntreffe dersom du i en sak har et forhåndsstandpunkt som er særlig markert og ensidig fremstilt, kan det være egnet til å svekke tilliten til en saklig og partisk behandling.
  • Dersom du ikke er direkte part i saken, men har klageadgang (for eksempel nabo), kan du være inhabil (etter 2. ledd) dersom du «har særlig personlig fordel, tap eller ulempe avhengig av utfallet i saken”. Har du levert en klage er du imidlertid automatisk inhabil (etter 1. ledd) fordi du da er blitt part i saken.
  • Du som politiker har rom for å være politisk aktiv i forkant av behandling av en sak, og har adgang til å uttrykke politiske standpunkter uten å bli inhabil til å behandle saker innenfor et slikt tema.
  • Er du medlem eller varamedlem i styre for et fylkeskommunalt foretak (Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF) som igjen er part i saken, er du ikke inhabil ifølge fvl. § 6 første ledd punkt e). Det må i så fall foreligge andre forhold der du oppnår særlig fordel, tap eller ulempe som gjør deg inhabil.
  • Er du vara i et styre som er part i saken (for at et selskap skal få partsstatus, må forvaltningens avgjørelse være rettet mot eller ellers direkte gjelde selskapet som sådan, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e), omfattes du i utgangspunktet ikke av reglene om automatisk inhabilitet etter fvl. § 6 første ledd bokstav e) slik faste styremedlemmer gjør. Inhabilitet inntrer imidlertid dersom du som varamedlem faktisk har deltatt i behandlingen av den aktuelle saken. For øvrig må habiliteten vurderes etter § 6 annet ledd.
  • Det medfører ikke inhabilitet etter fvl. § 6 første ledd at du er medlem i et representantskap, generalforsamling eller andre eierorganer på vegne av Trøndelag fylkeskommune. I slike tilfeller opptrer du som eier på vegne av fylkeskommunen og ikke selskapet (i motsetning til punktet nevnt over). For at inhabilitet skal inntre, må det da være andre forhold der du oppnår særlig personlig fordel, tap eller ulempe som medfører at du er inhabil.
Inhabilitet etter kommuneloven

Kommuneloven har egne regler om inhabilitet for folkevalgte (§ 11-10)

Kommuneloven § 11-10 andre ledd omfatter kommunalt ansatte. En folkevalgt, som også er ansatt i kommunen, er inhabil dersom vedkommende har deltatt i forberedelser av saken. Det er unntak for behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regionalplan.

Jf. kommuneloven § 11-10 tredje ledd er du inhabil om du har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som senere påklages. Du er da inhabil til å dela i klageinstansens klagebehandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.

Det fremgår videre av kommuneloven § 11-10 at du som folkevalgt ikke er inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.

Sist oppdatert 27.11.2021