User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Innspill til delstrategi for veg

Som oppfølging av "Strategi for samferdselsområdet" har fylkestinget vedtatt å sende delstrategi for veg på høring til kommuner, regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill. Høringsfristen er 1. juli 2018.

Samferdsel fylkesveg (Foto: Inga Rossing)

Fylkeskommunen planlegger å utarbeide fem delstrategier på områdene veg, sjø, mobilitet, gods og trafikksikkerhet i løpet av 2018. Delstrategi for veg er den første som sendes på høring, men i dialogmøtene med kommunene og regionrådene i høringsperioden vil alle fem delstrategiene være tema. 

Dialogmøter

Trøndelag fylkeskommune håper å treffe kommuner og regionråd i et av følgende planlagte dialogmøter: 

  • 4. mai: Orkdalsregionen (kinosalen Orkanger)
  • 29. mai: Trøndelag sør (Støren)
  • 7. juni: Namdalsregionen (Flatanger)
  • 8. juni (sannsynligvis): Fosen regionråd (sannsynligvis Roan)
  • 15. juni: Trondheimsregionen (sannsynligvis Melhus)
  • 19. juni: Midt-Trøndelag (sannsynligvis Levanger)
  • 20. juni: Inn-Trøndelagssamarbeidet (Snåsa)

Endelig invitasjon til møtene vil komme fra sekretariatene i de ulike regionrådene.