Tanemstunnelen i rute til jul

Arbeid i Tanemstunnelen. Bilde
I rute: Arbeidet i Tanemstunnelen i Klæbu går etter planen. For tiden (slutten av desember 2023) støpes bankett og føringskant (Foto: Trøndelag fylkeskommune).

Det er jobbet godt gjennom hele 2023 på prosjektet fylkesveg 704 Tanem-Tulluan i Klæbu.

Søbstad AS har sammen med sine underentreprenører holdt farten oppe, og rett over nyttår starter installeringen av elektro- og styringssystemer i Tanemstunnelen. 

Levert mer enn forventet 

2023 har vært et svært produktivt år i prosjektet fylkesveg 704 Tanem-Tulluan. Søbstad AS har sammen med sine underentreprenører produsert mer enn opprinnelig planlagt utenfor tunnelen, i dagsonen, og prosjektet er godt i rute med tanke på åpning høsten 2024.  

Langs hele den nye vegtraseen har man lagt det første laget med asfalt, og utenfor vegen har man planert terreng og sådd dette så det blir grønt allerede sommeren 2024. På Tullbekkbrua monterer man brurekkverk i disse dager, og på Forsetbrua forbereder man støp av brudekket i januar 2024.  

Kun mindre arbeid gjenstår 

Den nye Nidengveien over den nordre tunnelportalen er også ferdigstilt og åpnet for allmenn ferdsel. I 2024 er det derfor kun mindre arbeider som gjenstår i dagsonen for å fullføre prosjektet.  

I Tanemstunnelen er det nå støpt både bankett og føringskant, og trekkerørene som skal ligge bak føringskanten fullføres tidlig i januar. Det betyr at man starter installeringen av alt det elektrotekniske i tunnelen tidlig i januar 2024, og prosjektet er dermed i rute på fremdriftsplanen. Målet er at man til sommerferien 2024 er ferdig med alt av installasjonsarbeider. Det betyr at bare testing og opplæring gjenstår før tunnelen og vegen kan åpnes høsten 2024.  

Redusert fremkommelighet 

I 2024 skal prosjektet også bygge siste del av opsjonsstrekningen mot sørøst, i retning Moenkrysset. Dette er den eneste biten som gjenstår av vegbygging i prosjektet, og man forventer at denne fullføres i god tid før vegåpningen. I forbindelse med denne vegbyggingen må trafikantene forvente redusert fremkommelighet i form av kun et kjørefelt åpent for ferdsel, med lysregulering. Vi ber trafikantene vise hensyn og ferdes forsiktig forbi  anleggsområdet.

Vi ønsker alle sammen en god jul og et godt nytt år! 

Kontaktperson:

Aleksander Kamperud
Overingeniør
74 17 55 23 458 69 417