Gjør det sikrere for myke trafikanter

Skisse over nye gang- og sykkelveg. Grafikk
Økt trafikksikkerhet: Tegningen viser hvor og hvordan den nye gang- og sykkelvegen skal bygges.

Det skal bygges en kort gang- og sykkelveg ved rundkjøringa i Sæterstranda i Bjugn i Ørland kommune.

Arbeidet starter tidligst i uke 41.
Den nye gang- og sykkelvegen binder sammen den eksisterende gang- og sykkelvegen som i dag går på begge sider av rundkjøringen. Den nye strekningen blir på rundt 30 meter.  

Den nye gang- og sykkelvegen bidrar til bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

I forbindelse med arbeidet blir det også satt inn bedre veglys overgangfeltene. 

Kontaktperson: 

Per Gevik
Overingeniør
74 17 86 54 934 64 796