Varsling av igangsetting av detaljregulering av gang- og sykkelveg i i Melhus kommune

Oversikt over hvor gang- og sykkelveg skal legges. Kart og luftfoto
Planområdets beliggenhet: Strekningen langs Bennavegen som skal få gang- og sykkelveg er markert med rød linje.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av gang- og sykkelveg i Bennavegen, strekning Langdalen – Hårråbakken i Melhus kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videreføring av dagens gang- og sykkelveg fra Kvål til Langdalen, slik at traséen er sammenhengende helt fram til Hårråbakken. 

Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune. Forslagsstiller er Henning Larsen Architects AS og Rambøll AS. Varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune. Innspill til planarbeidet sendes via digitalt planvarsel Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller til anna.marie.bjaerang@henninglarsen.com senest 6. august 2023. Vi ber om at innspillet merkes med «Detaljregulering Bennavegen G/S-veg». 

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom byvekstavtalen har Melhus kommune forpliktet seg til at all transportvekst skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Å tilrettelegge for gående og syklende, gjennom bygging av ny infrastruktur, er et av virkemidlene som brukes for å nå nullvekstmålet. 

Dette er et planinitiativ på vegne av Trøndelag fylkeskommune, som skal bygge gang- og sykkelveg på Fv. 6590 Bennavegen i Melhus kommune fra Hermanstad Fv. 6590 til krysset mellom Fv. 6590 og Fv. 6578 Lebergsvegen (tidl. Fv. 672). Denne vil kobles til eksisterende gang- og sykkelveg mot Kvål. Tiltaket forutsetter omlegging og endring av kommunalt VA- anlegg og en nærmere vurdering av grunnforholdene i området. Reservevannledningen fra Benna til Trondheim følger vegen deler av strekningen. G/S-vegen vil også komme inn i et område med kvikkleire med faregrad 4. 

Prosjektet har en lengre historikk, og har vært under planlegging over flere år. Under tidligere prosjektering av tiltaket har det blitt tydelig at den allerede eksisterende reguleringsplanen ikke er gjennomførbar når man samtidig skal ha tilstrekkelig tilpasning til grunnforholdene. Det er utarbeidet et vegnotat med alternative traséer, som vil være en del av grunnlaget for denne planprosessen. 

Hovedtiltaket i planen vil foregå innenfor og i tilknytning til eksisterende vegformål. Langs vegformålet er det bolig- og LNF-formål i reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. De nordlige delene av planområdet ligger innenfor faresone for kvikkleire (H310). 

Det ble i 2021/2022 utarbeidet et forprosjekt der de anbefalte løsningene danner utgangspunktet for planprosessen. Dette og samtlige plandokumenter finnes lenger ned på denen siden.

Planområdet 

Planområdet er 128 daa stort og strekker seg langs Bennavegen (Fv. 6590), fra krysset Lebergsvegen (Fv. 6578) og til krysset Loåsvegen, ca. 2,2 km. Langs planområdet er det flere boligområder og landbruksarealer, og det er utfordrende stigningsforhold og bratte skråninger langs traséen. 

Planavgrensningen er grov og viser større areal enn det som vil være nødvendig for å bygge tiltaket. Fordi grunnforholdene er krevende langs deler av strekningen, vil det bli behov for å tilpasse terrenget, sette opp mur og lignende tiltak. Noen steder vil derfor midlertidig eller permanente erverv være aktuelt. Gjennom hele prosessen vil det vektlegges å ikke berøre mer areal enn nødvendig for å etablere tiltaket. 

Videre prosess 

Trøndelag fylkeskommune har avtale med Melhus kommune om å bruke plan- og bygningslovens § 3-7, og planen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn uten førstegangsbehandling i kommunen. Planen vil bli liggende ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil i forbindelse med høring og offentlig ettersyn bli mulighet for å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling. 

Det vil bli avholdt informasjonsmøte i forbindelse med oppstart av planprosess. Møtet avholdes 29. juni kl. 18 på Kjeller’n ved Rosmælen skole. På møtet vil vi presentere bakgrunnen og formålet med prosjektet, forprosjektet som er gjennomført og videre prosess. Det vil også være mulighet for å komme med spørsmål og innspill i møtet. Håper vi sees! 

Innspill ved planoppstart

Dette brevet sendes ut til alle som berøres av arbeidet med reguleringsplanen og til relevante offentlige myndigheter. Det ønskes i denne omgang innspill til oppstart av reguleringsarbeidet. Det blir også mulig for å gi merknader når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside og i Trønderbladet. I tillegg vil berørte av planarbeidet også bli varslet. 

Vedlegg 

Referat fra oppstartsmøte med Melhus kommune
Varslet planomriss 
Planinitiativ  
Sammenstilling av vurderinger

Ta gjerne kontakt med oss! Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til: 

Anna Marie Bjærang, Henning Larsen Architects AS.

E-post og telefon:
anna.marie.bjaerang@henninglarsen.com
957 64 324 

eller per brev:
Rambøll Norge AS, Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
7493 Trondheim


Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Detaljregulering Bennavegen G/S-veg”. 

Frist for innspill er senest 6. august 2023.