Varsel om utvidelse av planområde

Det ble varslet oppstart av detaljregulering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 17 mellom Bangsund sentrum og Klingakorsen med annonse i Namdalsavisa 9. mai 2023.

Hensikten med planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg langs fv.17 - Klingavegen mellom Bangsund og Klingakorsen. Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune.  

Vi ser behov for å utvide planområdet noe. Dette gjøres for å sikre best mulig terrengtilpasning hvis det viser seg at gang- og sykkelvegen skal ligge på østsiden av fylkesvegen. Utvidelsen betyr at reguleringsplanen legger til rette for at det kan gjøres tiltak/terrengtilpasning på arealet hvis det blir nødvendig. Utvidelsen berører eiendommene gnr/bnr. 34/5, 34/30, 34/166, 34/244 og 34/314.  

Planområde. Kart
Revidert planområde Bangsund-Selnesvegen.

 

Planområde. Kart
Revidert planområde Selnesvegen-Klingakorsen.


Har dere innspill eller kommentarer til planarbeidet sendes dette til
postmottak@trondelagfylke.no eller 

Trøndelag fylkeskommune   
Fylkets hus
Postboks 2560   
7735 Steinkjer  

Opprinnelig frist for innspill til varsel om oppstart er satt til 8. juni 2023. 
Fristen forlenges til 1. juli 2023.