Varsel om endring av plangrense - Detaljregulering for gang- og sykkelveg Bennavegen, Langdalen-Hårråbakken, Melhus kommune

I juni 2023 varslet Trøndelag fylkeskommune om oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelveg Bennavegen, langs strekning Langdalen – Hårråbakken. I oppstartvarselet var det vist en avgrensing av planområdet for arbeidet med reguleringsplanen.

I etterkant har det blitt behov for å endre utformingen på vegløsningen, etter nye avstandskrav knyttet til MeTro-vannledningen (vannledningen til hovedvannkilden for Melhus kommune og reservevannkilde for Trondheim kommune). På grunn av dette må deler av vegløsningen, inkl. gang- og sykkelvegen, legges lenger øst enn opprinnelig vurdert. Det er derfor behov for å utvide plangrensen i den forbindelse, som medfører en ny varsling. Utvidelsen berører eiendommer gbnr. 59/2, 61/3, 62/2, 62/7, 64/3, 66/2, 66/11, 73/1, 73/6 og 73/57.

Begrenset varsling

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det med dette utvidelse av planområdet for detaljregulering av gang- og sykkelveg i Bennavegen, strekning Langdalen – Hårråbakken i Melhus kommune. Varselet sendes direkte til grunneiere som berøres av endringen og til relevante offentlige instanser. Varsel legges også ut på nettsidene til Melhus kommune og Trøndelag fylkeskommune.

I varslingskartet under er de aktuelle områdene for utvidelse markert med rødt. Utvidelsen av plangrense viser maksimalt arealbehov, inkludert midlertidig anleggsbelte. Geotekniske vurderinger vil være blant de avgjørende faktorene for endelig arealbehov.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videreføring av dagens gang- og sykkelveg fra Kvål til Langdalen, slik at traséen er sammenhengende helt fram til Hårråbakken.

Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune. Forslagsstiller er Henning Larsen Architects AS og Rambøll AS. Varsel om endret plangrense kan også sees på hjemmesidene til Melhus kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Innspill

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til:                                           

Anna Marie Bjærang, Henning Larsen Architects AS.
E-post: , tlf. 95764324

eller per brev:
Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
7493 Trondheim

Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Detaljregulering Bennavegen G/S-veg”.

Frist for innspill er senest 26. januar 2024.

Planområde. Kart
Utklipp av planområdet som endres. Endret plangrense vises med rødt.

 

Planområde. Kart
T.v.: Planområdets beliggenhet. T.h.: Strekningen langs Bennavegen som skal få G/S-veg markert med rød linje.

 

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom byvekstavtalen har Melhus kommune forpliktet seg til at all transportvekst skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Å tilrettelegge for gående og syklende, gjennom bygging av ny infrastruktur, er et av virkemidlene som brukes for å nå nullvekstmålet.

Dette er et planinitiativ på vegne av Trøndelag fylkeskommune, som skal bygge gang- og sykkelveg på Fv. 6590 Bennavegen i Melhus kommune fra Hermanstad Fv. 6590 til krysset mellom Fv. 6590 og Fv. 6578 Lebergsvegen (tidl. Fv. 672). Denne vil kobles til eksisterende gang- og sykkelveg mot Kvål. Tiltaket forutsetter omlegging og endring av kommunalt VA- anlegg og en nærmere vurdering av grunnforholdene i området. Reservevannledningen fra Benna til Trondheim følger vegen deler av strekningen. G/S-vegen vil også komme inn i et område med kvikkleire med faregrad 4.

Prosjektet har en lengre historikk, og har vært under planlegging over flere år. Under tidligere prosjektering av tiltaket har det blitt tydelig at den allerede eksisterende reguleringsplanen ikke er gjennomførbar når man samtidig skal ha tilstrekkelig tilpasning til grunnforholdene. Det er utarbeidet et vegnotat med alternative traséer, som vil være en del av grunnlaget for denne planprosessen.

Hovedtiltaket i planen vil foregå innenfor og i tilknytning til eksisterende vegformål. Langs vegformålet er det bolig- og LNF-formål i reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. De nordlige delene av planområdet ligger innenfor faresone for kvikkleire (H310).

Det ble i 2021/2022 utarbeidet et forprosjekt, der de anbefalte løsningene danner utgangspunktet for planprosessen. Dette, og samtlige plandokumenter ligger her. 

Planområdet

Endret planområdet er totalt ca. 166 daa stort og strekker seg langs Bennavegen (Fv. 6590), fra krysset Lebergsvegen (Fv. 6578) og til krysset Loåsvegen, ca. 2,2 km. Langs planområdet er det flere boligområder og landbruksarealer, og det er utfordrende stigningsforhold og bratte skråninger langs traséen.

Planavgrensningen er grov og viser større areal enn det som vil være nødvendig for å bygge tiltaket. Fordi grunnforholdene er krevende langs deler av strekningen, vil det bli behov for å tilpasse terrenget, sette opp mur og lignende tiltak. Noen steder vil derfor midlertidig eller permanente erverv være aktuelt. Gjennom hele prosessen vil det vektlegges å ikke berøre mer areal enn nødvendig for å etablere tiltaket.

Videre prosess

Trøndelag fylkeskommune har avtale med Melhus kommune om å bruke plan- og bygningslovens § 3-7, og planen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn uten førstegangsbehandling i kommunen. Planen vil bli liggende ute til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det vil i forbindelse med høring og offentlig ettersyn bli mulighet for å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Innspill til endret plangrense

Dette brevet sendes ut til alle som berøres av den endrede plangrensen og til relevante offentlige myndigheter. Det ønskes i denne omgang tilbakemeldinger knyttet til at plangrensen endres, og ev. konsekvenser av dette. Det vil også bli mulig for å gi merknader når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside og i Trønderbladet. I tillegg vil berørte av planarbeidet også bli varslet.

Vedlegg

  • Referat fra oppstartsmøte med Melhus kommune
  • Utsnitt av planomriss med fokus på endret område (samme som figur 1)
  • Plangrense for hele planområdet sammen med endret grense (samme som figur 3)
  • Planinitiativ
Tidligere plangrense. Kart
Tidligere varslet plangrense (svart) for hele planområdet sammen med endret grense (rødt).png