Holtålen kommune - Varsel om oppstart – fv. 30 Svølgja– Reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune oppstart av detaljregulering for fv. 30 Svølgja (planid 5026- 0112) i Holtålen kommune. Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune.

Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet innenfor tilgjengelige rammer gjennom:

  • Redusert reisetid gjennom økte fartsgrenser (80 km/t tilstrebes).
  • Færre vegstenginger som følge av ras
  • Tilstrekkelig vegbredde og bæreevne

 

Om planen

Det skal utarbeides en reguleringsplan for Svølgja.

Planområdet starter ved Drøya i nord og avsluttes nord for Svølgjatunellen.

Planområdet inkluderer ny tunell på deler av strekningen, eksisterende fv. 30 samt eksisterende reguleringsplan for Åsplassen. Planområdet avsluttes nord for Svølgjatunellen. Planområdet har en cirka størrelse på 1580 daa.

Planområdet vil innsnevres/tilpasses når akseptable løsninger er definert.

Holtålen kommune har som planmyndighet avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og det er ikke satt krav om eget planprogram for reguleringsplanen.

Tema som skal utredes i planarbeidet er landskap, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv langs Gaula, støy, trafikksikkerhet, teknisk infrastruktur, anleggs- og riggområder, kulturminner og kulturmiljø, hydrologi, geoteknikk, ingeniørgeologi mm. Listen er ikke uttømmende. Konsekvensene og avbøtende tiltak vil omtalt i planbeskrivelsen. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse som en del av planarbeidet.

Bakgrunn for planarbeidet

I juni 2018 utarbeidet Statens vegvesen et forprosjekt (utredning) for fv.30, Støren - Røros, etter oppdrag fra Trøndelag Fylkeskommune. I utredningen skisseres ulike vegtiltak og strategier for bompengefinansiert utbedringspakke for fv.30. 

Høsten 2018 ble det gjort følgende politiske vedtak i de aktuelle kommuner langs fv.30 og i Trøndelag fylkeskommune:

«Trøndelag fylkeskommune går inn for videreføring av prosjektet fv. 30 Støren – Røros, der utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros blir delvis finansiert ved bruk av bompenger (…).»

Den 22. juni 2020 vedtok styringsgruppa for prosjektet at forprosjektet fra Statens vegvesen 2018, legges til grunn for prioritering av delstrekninger/tiltak og valg av vegstandard. Styringsgruppen består av ordfører, opposisjonspolitiker og kommunedirektør i de tre kommunene, samt to politikere og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune.

I 2021 er det gjennomført et forprosjekt for Svølgja, som totalt har vurdert 10 ulike alternativer til utbedring av strekningen. Vi har sett nærmere på de ulike alternativene og vurderingene kan du lese mer om i forprosjektet.  Styringsgruppa behandlet saken i møte den 22. september og vedtok å utarbeide reguleringsplan for alternativ 2 (inkludert tunell).

Forprosjektet og vurderinger som er gjort her kan leses på Forprosjekt fylkesveg 30 Svølgja – prosjektrapport - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Dette er bakgrunnen for at det nå varsles oppstart av reguleringsplan for Svølgja i Holtålen kommune. 

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til varsel om oppstart kan sendes til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus Postboks 2560
7735 Steinkjer

 eller til eller postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med innspill er satt til 17.01.2022

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved:
Siri Solem
telefon: 74 17 41 88 / 412 37 267
e-post: sirsol@trondelagfylke.no

Informasjon om planarbeidet finnes også på Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Bilde av Planområde Svølgja, Holtålen kommune.
Kartutsnitt om viser planområdet i Svølgja i Holtålen kommune. Den stiplede linjen i midten av kartet markerer senterlinjen for planlagt veg. Den andre stiplede linjen er varslingsgrensen.