Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet: Varsel om oppstart av reguleringsplan

Foto: Trøndelag fylkeskommune.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Trøndelag Fylkeskommune igangsetting av reguleringsarbeid for fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet.

Planarbeidet utføres av Trøndelag Fylkeskommune.

Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med god framkommelighet og trafikksikkerhet.

Indre Fosen kommune har som planmyndighet avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og det er ikke satt krav om eget planprogram for reguleringsplanen.

Tema som skal utredes i planarbeidet er grunnforhold, trafikksikkerhet og trafikkforhold, landskap, naturmiljø, nærmiljø/friluftsliv, naturressurser, kulturminner og kulturmiljø støy, anleggsfase, anleggs- og riggområder, teknisk infrastruktur barn- og unge osv. Konsekvensene og avbøtende tiltak blir omtalt i planbeskrivelsen. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse som en del av planarbeidet.

Eventuelle kommentarer eller merknader kan endes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller til  postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med innspill er 15.05.2020

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved:

Siri Solem, 74174188 eller e-post sirsol@trondelagfylke.no.