User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Høyere yrkesfaglig utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. En del utdanninger er tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at den kan tas mens studentene er i jobb. Andre er fulltids stedbaserte. Enkelte høyere yrkesfaglige utdanningstilbud gir grunnlag for å søke om mesterbrev.

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. En del utdanninger er tilrettelagt som nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at den kan tas mens studentene er i jobb. Andre er fulltids stedbaserte. Enkelte høyere yrkesfaglige utdanningstilbud gir grunnlag for å søke om mesterbrev.

Høyere yrkesfaglig utdanning skiller seg fra annen høyre utdanning på en del områder. Du kan bl.a. søke opptak på grunnlag av fullført fagbrev, og det er ikke krav om at undervisningen i fagskolene skal være forskningsbasert. Det er imidlertid et krav at utdanningene skal ha yrkesrelevans. En fagskoleutdanning skal altså i større grad være direkte koblet til arbeidslivet sine behov.

Trøndelag fylkeskommune er skoleeier for sju fagskoler i Trøndelag, og styret for fagskolene blir valgt av Fylkestinget.

Opptak

Det søkes opptak til offentlige fagskoler via vigo.no. Du kan lese mer om søking på www.fagskoleopptak.no. Søknadsfristen er 15. april.

Noen utdanninger er ikke med i fellesopptaket. Se skolenes nettsider eller ta kontakt direkte med den enkelte fagskole for mer informasjon. Du kan lese mer om fagskoleutdanning i Trøndelag og Nordland ved å klikke på lenken under.

www.fagskoleiNT.no

Styret - Det øverste styringsorganet for fagskolene

Styret er det øverste styringsorganet for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag. Det har 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av disse blir valgt av fylkestinget etter hvert fylkestingsvalg. I styret sitter også i alt tre representanter fra partene i arbeidslivet, LO, NHO og KS i tillegg til en tilsattrepresentant, en studentrepresentant og to representanter utpekt av fylkesrådmannen. Styret er blant annet ansvarlig for skolenes utdanningstilbud.

Medlemmer i styret

 • Hanne Moe Bjørnbet (Fylkestinget – leder)
 • Kirsten Indgjerd Værdal (Fylkesrådmannen – nestleder)
 • Tore Kristiansen (Fylkestinget)
 • Liv Darell (Fylkestinget)
 • Vegard Iversen (Fylkesrådmannen)
 • Annikken Kjær Haraldsen (KS)
 • Tone A. Vorseth Graneggen (LO)
 • Tord Lien (NHO)
 • Leif A. Bjerkan (studentene)
 • Stig A. Jakobsen (tilsatte)

Klikk her for å gå til saksdokumenter fra styrets møter.

Alle fagskoler i Trøndelag kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Trøndelag.

Det blir arbeidet med å samordne og utvikle ny tilskuddsordning for høyere yrkesfaglig utdanning i forbindelse med omleggingen av finansieringen til fagskolesektoren etter Meld. St. 9 (2016-2017) "Fagfolk for fremtiden". Tilskuddsordningen er fremdeles under utvikling, og det er et ønske å etablere en felles ordning for alle landets fylkeskommuner. Det vil si at den tekniske rammen for innretning av ordningen ikke er helt på plass (f.eks. rapportering, søknadstidspunkt mm.), men det er likevel åpnet opp for å søke tilskudd til nye studenter høsten 2019. Søknadsfristen for 2019 var satt til 15. mars.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Det er også klart at det vil bli én felles årlig rapportering av studenttall.

Mål for ordningen

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

Mål: Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning

Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.

Mål: Yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.

Mål: God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.

Mål: Effektiv og solid fagskulesektor

Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Satser, beregning og utbetaling av tilskudd

Følgende kategorier og satser per heiltidsekvivalent student gjelder for budsjettåret 2019:

 • Nettbaserte studier: 57 600 kr
 • Stedbaserte studier: 83 300 kr

Satsene gjelder hovedsakelig helsefagskoletilbud. Dersom det blir søkt om tilskudd til andre tilbud som tidligere ikke har fått støtte, vil det blir gjort en individuell vurdering av satsen dersom det blir konkludert med at det skal gis støtte (høyere eller lavere enn satsene over.

Satsene gjeld tilskudd per år per heiltidsekvivalent student. Tilskuddet blir tilpasset faktisk lengde på utdanninga. Om et ettårig stedbasert utdanningstilbud blir tilbydd på deltid over to år, blir det tildelt en fjerdedel av beløpet hvert semester.

Fylkeskommunen skal sørge for at alle studieløp som det til enhver tid blir gitt tilskudd til kan videreføres innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer.

Relevante dokumenter: 

Søknadsskjema 2019

Skjema halvårsrapportering 2019

 

 

Sist oppdatert 09.04.2019