Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag - hoyt.no

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivået over videregående opplæring.

En del utdanninger er nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at du kan utdanne deg mens du er i jobb. Ofte legger arbeidsgiver til rette for at du skal kunne ta utdanningen.

Andre er fulltidsstudier med fysisk oppmøte. Enkelte høyere yrkesfaglige utdanningstilbud gir deg grunnlag for å søke om mesterbrev.

Høyere yrkesfaglig utdanning skiller seg fra annen høyere utdanning på en del områder. Du kan bl.a. søke opptak på grunnlag av fullført fagbrev, og det er ikke krav om at undervisningen på fagskolene skal være forskningsbasert. Det er imidlertid et krav at utdanningene skal ha yrkesrelevans. Utdanning på fagskoler skal altså være direkte koblet til arbeidslivet sine behov.

Du kan søke opptak til alle offentlige fagskoler og noen private fagskoler via www.samordnaopptak.no

Søknadsfrist er 15. april.

Lurer du på noe om opptaket kan du ta kontakt med den enkelte fagskole.

Trøndelag fylkeskommune er skoleeier for Trøndelag høyere yrkesfagskole. Skolen tilbyr utdanninger innen tekniske fag, maritime fag, helsefag, oppvekstfag, landbruksfag og havbruksfag. Den samarbeider også med Nordland fagskole om et tilbud innen reiseliv. Du finner nærmere informasjon om utdanningstilbudene på fagskolens nettsider.

Trøndelag høyere yrkesfagskole har sju avdelinger. Skolens hjemmesider finner du her.

 • Chr. Thams på Løkken Verk
 • Gauldal på Støren
 • Levanger
 • Steinkjer
 • Stjørdal
 • Trondheim
 • Ytre Namdal på Rørvik

Andre "ikke-fylkeskommunale" fagskoler i Trøndelag:

Styret er det øverste styringsorganet for Trøndelag høyere yrkesfagskole. Det har 10 medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre av disse blir valgt av Fylkestinget etter hvert fylkestingsvalg. I styret sitter også tre representanter fra partene i arbeidslivet, LO, NHO og KS i tillegg til en tilsattrepresentant, en studentrepresentant og to representanter utpekt av Fylkesrådmannen. Styret er blant annet ansvarlig for skolenes utdanningstilbud.

Medlemmer i styret:

 • Kari Anita Furunes (Fylkestinget – styreleder)
 • Terje Sørvik (Fylkestinget – nestleder)
 • Hanne Moe Bjørnbet (Fylkestinget)
 • Kirsten Indgjerd Værdal (Fylkesrådmannen)
 • Vegard Iversen (Fylkesrådmannen)
 • Annikken Kjær Haraldsen (KS)
 • Tone A. Vorseth Graneggen (LO)
 • Tord Lien (NHO)
 • Kristoffer Vikan (studentrepresentant)
 • Marit Kristine Wang Eriksen (tilsattrepresentant)

Klikk her for å gå til saksdokumenter fra styrets møter

Trøndelag fylkeskommune er etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning tillagt ansvar for at det blir tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Det aller meste av midlene fylkeskommunen forvalter til drift av slike utdanninger ved private og offentlige fagskoler følger et årshjul som fagskolene i fylket er gjort kjent med gjennom bl.a. vår dialog med sektoren. I tillegg har vi i 2021 valgt å gjennomføre et forsøk med to nye ordninger som fagskolene kan søke om støtte gjennom for kommende studieår:

 1. Fylkeskommunale utviklingsmidler
 2. Støtte til drift av «oppdukkende kompetansebehov» i arbeidslivet

Hensikten med de to nye ordningene er å styrke fagskolenes mulighet til å (videre)utvikle utdanningstilbud for å dekke konkrete kompetansebehov i arbeidslivet og raskt å dekke disse behovene. Ordningene er forankret i Fylkestingets prioriteringer for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2021 og i målene som Kunnskapsdepartementets har satt for driftstilskudd til fagskolene:

 1. Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
 2. Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning
 3. God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning
 4. Effektiv og god fagskolesektor

Les hele utlysningsteksten her

Alle fagskoler i Trøndelag kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglige utdanninger akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Tilskuddet skal komme studentene til gode og dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Trøndelag.

Fristen for å søke om tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune for oppstart av nye studier kommende høst er 15. oktober. Søknadsskjema er tilgjengelig nedenfor. Søknad sendes postmottak og staer@trondelagfylke.no

I forvaltningen av tilskuddsordningen legger fylkeskommunen vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. 

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet.

Fylkeskommunen tildeler i 2021 tilskudd ut fra kategoriene stedbaserte og nettbaserte utdanninger. Hovedutvalg for utdanning fastsatte i sak 73/20 tilskuddssatsene for 2021. Disse er:

 • nettbaserte studier: 63.000 kr
 • stedbaserte studier: 90.000 kr

Satsene gjelder tilskudd per år per heltidsstudent. Deltidsprosenter regner vi sammen til heltidsstudenter. Tilskuddet blir tilpasset faktisk lengde på utdanninga. Om et ettårig stedbasert utdanningstilbud blir tilbudt på deltid over to år, blir det tildelt en firedel av beløpet hvert semester.

Fylkeskommunen vil bidra til at alle studieløp som det til enhver tid blir gitt tilskudd til kan fullføres.

Relevante dokumenter:

Skjema for søknad/budsjettforslag om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning studieåret 2021-2022

Prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2021 i Trøndelag fylkeskommune

Årshjul for forvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning 2020-21 

Kunnskapsdepartementets retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler

Fylkestinget gjorde i sak 63/20 vedtak om prinsipper og kriterier for driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Det går bl.a. fram av vedtaket at de statlige rammene som blir gjort tilgjengelige for Trøndelag skal være søkbare for alle fagskoler med akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanningstilbud i fylket. Private fagskoler og offentlige fagskoler som ikke er eid av Trøndelag fylkeskommune skal sende søknad. Fylkeskommunens egen skole, Trøndelag høyere yrkesfagskole, skal levere budsjettforslag med samme frist og krav som stilles til eksterne skoler.

Høyere yrkesfaglig utdanning skal primært dekke et skiftende kompetansebehov i trøndersk arbeidsliv. Behovet for økonomisk forutsigbarhet ved fagskolene må derfor veies opp mot dette behovet.

Driftstilskudd blir tildelt som et rammetilskudd ut fra et nærmere fastsatt studenttall ved utdanningen. Tilskuddsnivået for høyere yrkesfaglige utdanning skal legges så tett som mulig opp til anbefalte satser gitt av nasjonale myndigheter.

Dersom reelt studenttall blir høyere eller lavere enn det som er lagt til grunn for beregningen, vil det ikke bli gjort endringer i rammetilskuddet til skolen.

Studier som ikke reelt er fullfinansiert av offentlige midler, og som gis driftstilskudd fra fylkeskommunen, kan bare ta en begrenset studieavgift. Avgiften bør settes lavest mulig, være særlig begrunnet og ikke overstige 5000 kr. per semester. Skolen må kunne dokumentere at en eventuell avgift fullt ut går til drift av studiet. Studier som er reelt fullfinansiert med fylkeskommunalt tilskudd, kan ikke ta studieavgift.

Dersom en fagskole velger å benytte deler av tilskuddet fra fylkeskommunen til administrasjon av utdanningen, forbeholder fylkeskommunen seg rett til å be skolen om å spesifisere slik bruk av midlene.

Driftstilskudd til eksterne fagskoler vil bli utbetalt to ganger årlig, i tråd med føringer gitt i retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet.

Fagskoler som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen må forholde seg til forutsetninger fylkeskommunen gir i budsjettdokumenter, tilsagns- og tilskuddsbrev og til bestemmelsene i lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Private fagskoler har klagerett på fylkeskommunens vedtak om driftstilskudd. Fylkeskommunale/offentlige fagskoler fra andre deler av landet har klagerett på lik linje med disse. Trøndelag høyere yrkesfagskole har ikke en slik klagerett. Behandlingen av klager er delegert til politisk oppnevnt klagenemnd.

Kunnskapsdepartementets retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler

Det går fram av prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd vedtatt av Fylkestinget at Trøndelag fylkeskommune i 2021 vil prioritere tildeling til utdanninger innenfor ett eller flere av følgende områder:

 1. Helse- og omsorgssektoren
 2. Tekniske fag
 3. Maritime fag
 4. Oppvekstsektoren
 5. Miljøvennlig næringsutvikling
 6. Teknologi og som bidrar til bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
 7. Det grønne skiftet og bærekraftmålene med utvikling av nye grønne arbeidsplasser og grønn verdiskapning
 8. Kompetanse for å møte klima og miljøutfordringene
 9. Digitalisering, automatisering og robotisering
 10. Vedlikehold av kritisk infrastruktur

Fylkeskommunen vil i sin søknadsbehandling kunne begrense antall skoler som gis tilskudd dersom det er grunn til å tro at det ikke er studentgrunnlag for alle aktører som søker støtte til spesifikke studier.

Det er en forutsetning at Trøndelag høyere yrkesfagskole er formell samarbeidspartner for tilbud som distribueres til trønderske fylkeskommunale enheter.

Eventuell finansiering av utdanninger gitt til eksterne (ikke-trønderske) offentlige fagskoler forutsetter at tilbud blir gitt i et formalisert samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole også når det blir gitt på andre arenaer enn ved fylkeskommunale enheter i Trøndelag.

Det vises til eget dokument for nærmere presisering av prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til fagskoler i Trøndelag. Vi forutsetter at fagskoler som ønsker å søke om tilskudd setter seg inn i disse.

Prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2021 i Trøndelag fylkeskommune

 

 

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Sist oppdatert 23.02.2021