Rett til videregående opplæring for voksne

Alle kan søke

Alle over 19 år kan søke videregående opplæring som voksen, men de med voksenrett vil bli prioritert først ved inntak. Ved ledig kapasitet i opplæringstilbud igangsatt med bakgrunn i søkere med voksenrett tas de uten rett inn.

Voksenrett

For å ha rett til videregående opplæring (voksenrett) må søkeren

  • ha fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring
  • bli minimum 25 år det kalenderåret det søkes
  • ha lovlig opphold i Norge

Voksne som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har ikke rett til videregående opplæring. Det gjøres enkeltvedtak om du har voksenrett eller ikke etter at du har sendt inn søknad og du vil få skriftlig svar. 

Det stilles ikke krav om norskferdigheter utover at grunnskolen eller tilsvarende er fullført. Kommunen kan realkompetansevurdere om søker ha reell kompetanse tilsvarende norsk grunnskole. Ta direkte kontakt med bostedskommune hvis dette er aktuelt. 

Voksne i videregående har ikke rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller skoleskyss.

Alle kan søke om voksenopplæring, men hvilken rett du har vil påvirke inntaksrekkefølgen: 

  1. Voksne med voksenrett
  2. Voksne uten voksenrett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
  3. Voksne uten voksenrett som har yrkes- eller studiekompetanse fra før

Er alle andre forhold like pr. kategori vil søknadsdato være utsalgsgivende for inntaksrekkefølge. 

Utdanningsløftet 

Fylkeskommunen er også med i en nasjonal satsing om at flere skal få gjennomført videregående opplæring. Via denne satsingen vil mange søkere uten voksenrett få tilbud om opplæring i de samme opplæringstilbudene som de med voksenrett deltar i. Det kan også gjelde for deg over 19 år selv om du fra før har videregående opplæring, eller den ikke er fullført. Se mer om denne satsningen her.

Andre nyttige linker

Karrieresenteret i Trøndelag: Her
Nasjonal digital karriereveiledningstjeneste: Her
Relevant informasjon for søkere. Alle utdanningsprogram og læreplaner: Her
Direktoratets informasjon om utdanning og yrke Her

Sist oppdatert 09.02.2022