Tiltakspakke formidling

Tiltakspakken er vedtatt i fylkesutvalgssak 161/20 for å opprettholde inntak og formidling til læreplasser. Det ekstraordinære tilskuddet er på 5 millioner kroner og utarbeidet i samarbeid med Yrkesopplæringsnemndas arbeidsutvalg. Tiltakene har tre søkbare muligheter. Hardest rammet bransjer/fag har prioritet.

Covid-19 har rammet næringene i Trøndelag ulikt, og i noen bransjer har en stor andel av lærlingene/lærekandidatene også vært permitterte. Utdanningsprogrammene Design og håndverk (DH), Medier og kommunikasjon (MK), Restaurant og matfag (RM) og Service og samferdsel (SS) har hatt en høy prosentandel av de permitterte lærlinger. Pakke nummer 1 og 2 retter seg særskilt mot bedrifter som har lærlinger innen utdanningsprogram med høy permiterteringsandel. Pakke nummer 3 skal bidra til å motivere nye og tidligere godkjente lærebedrifter til å gi ungdommer og voksne muligheten til å fullføre sin fagutdannelse.

Søknadsperiode er 01.07 - 01.09.20

 • Lærling/lærekandidat må være registrert søker i Vigo, være bostedsregistrert i Trøndelag og de med ungdomsrett blir prioritert.
 • De utdanningsprogram som er sterkest rammet av Covid-19 permitteringer blir prioritert.
 • Tiltakspakken omfatter kun nye formidlinger og kontraktsinngåelser etter 01.07.
 • Midlene skal gå direkte, uavkortet til bedrift med arbeidsgiveransvaret.
 • Bedrifter som søker på 2 av tilskuddsordningene, kan maksimalt få innvilget kr. 50.000.
 • Rapportering for bruk av innvilget midler vil etterspørres.
 • Søknadsperiode er 01.07 - 01.09.20. Søknader behandles fortløpende inntil midlene er brukt opp.

 

Bedrifter som har eller har hatt permitterte lærlinger som tar inn ny lærling(er) med ungdomsrett kan søke om inntil kr 35.000.

 • Bedriften må ha registrert permittert lærling hos fylkeskommunen før innsendt søknad, og lærlingen må ha vært 100% permittert i minimum 2 uker.
 • Lære-/opplæringskontrakt må opprettes i god tid før og være godkjent innen 1. september 2020.
 • Læretidstart kan ikke være senere enn 1. november 2020.
 • Det kan søkes så snart en læreplass-søker er formidlet til fylkeskommunen, og eventuell innvilgning utbetales etter kontrakten er startet.

Søknadsskjema

 

 

Bedrifter som tar inn flere lærlinger/lærekandidater enn i 2019, kan innvilges inntil kr. 25.000. 

 • Fag hvor det normalt er et flertall av søkere i forhold til antall ledige læreplasser vil bli prioritert.
 • Fag som har vært sterkt rammet under Covid-19 pandemien vil bli prioritert.

Søknadsskjema

 

 

Nye bedrifter som tegner lære-/opplæringskontrakt i løpet av kalenderåret 2020 kan innvilges kr. 25.000. 

 • Ny bedrift defineres her som en bedrift som tegner sin første lære- eller opplæringskontrakt, eller en tidligere godkjent bedrift som ikke har hatt aktiv kontrakt etter 2016.
 • Fag der Trøndelag Fylkeskommune har etablert alternativ Vg3 i skole-tilbud vil bli prioritert. Se vedlagt liste
 • Vil du vite mer om å bli lærebedrift?

 

Søknadsskjema

 

Kontaktperson: Ina Cathrine Sagen, e-post:inasa@trondelagfylke.no

 

Sist oppdatert 01.07.2020