Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Trøndelag fylkeskommune har gitt tilskuddsmidler til samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv. Søknadsfristen var 16. januar 2023.

Tilskuddsordningen har to formål:

 1. Gi barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv.
 2. Stimulere til rekruttering innenfor yrker og fag med særlige rekrutteringsutfordringer.

Målet er at unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke. Det vil være lokale variasjoner i hvilken kompetanse som etterspørres. Eksempler på fag som nevnes i undersøkelser er tømrer/snekker, restaurant og matfag, sykepleie og helsefag m.fl. Det er opp til søker å dokumentere lokale behov og begrunne mål og tiltak i prosjektet.

Hvem fikk støtte i 2023?

I 2022 ble det satt av 3 millioner kroner fra de regionale utviklingsmidlene til utlysningen. Midlene ble lyst ut 16. september 2022, med søknadsfrist 16. januar 2023.

Disse prosjektene ble innvilget støtte:

Prosjekteier søker på vegne av et partnerskap av aktører fra både oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv skole og arbeidsliv.

Utlysingen åpnet for prosjekter på alle utdanningsnivå; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet. Det ble stilt krav om minst 50 % egenfinansiering. Prosjektene har inntil to års varighet.

To målgrupper ble prioritert i utlysingen

 1. Prosjekter som retter seg mot minoritetsspråklige, for eksempel flyktninger. (Her ble det åpnet også for prosjekter for voksne.)
 2. Prosjekter som oppmuntrer jenter og gutter til å velge fag og yrker der det annet kjønn tradisjonelt har dominert.

Trøndelag fylkeskommune gjorde en tilsvarende utlysing høsten 2020. Den gang fikk 11 prosjekter støtte.

Retningslinjer

 • Lokale partnerskap kan søke om inntil 300 000 kr til samarbeidsprosjekter.
 • Lokale partnerskap kan bestå av næringslivsaktører, utviklingsaktører, opplæringskontor, kommuner, oppvekst- og utdanningssektor m.fl.
 • Det er krav om deltakelse både fra oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.
 • Det åpnes for prosjekter på alle nivå i oppvekst- og utdanningssektor; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet.
 • Både offentlige og private oppvekst- og utdanningsinstitusjoner kan delta.
 • Det er krav om egeninnsats på minst 50 %. Egeninnsats kan være både i form av tid og penger. (Eget arbeid føres med fast timesats 700,- kr eller faktisk timelønn.)
 • Det gis ikke støtte til enkeltarrangementer av typen yrkes-/utdanningsmesser.
 • Prosjektene kan ha opptil to års varighet.

Kontaktpersoner

Er du interessert i mer informasjon om tilskuddsordningen? Ta kontakt med en av våre rådgivere:

Pål Ranes, Avdeling for plan, næring og kulturminner, 995 29 304

Line Hellem, Avdeling for utdanning og kompetanse, 480 07 295

Sist oppdatert 14.04.2023