BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2020 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Viktig informasjon

Utvidet søknadsfrist

Fristen for å søke BIO 2-midler (for mellomstore og store bedrifter) er forlenget til 30. november 2020. De søknadene som er innsendt innen den ordinære fristen 1. juni vil bli behandlet i juni. Videre vil innkomne søknader bli behandlet fortløpende. Fristen for å søke Kompetansetiltak for større bedrifter er også forlenget til 1. oktober.

Kompensasjonsordningen

På grunn av uklarheter rundt retningslinjer for kompensasjonsordningen er det nå avklart at BIO-tilskudd ikke inngår i beregningsgrunnlaget for omsetning. Tilskuddet skal ikke regnes som inntekt, og skal derfor ikke avkortes. Les mer om dette på https://kompensasjonsordning.no/avklaringer.

Hvem gjelder ordningen BIO Trøndelag for?

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak for både små, mellomstore og store bedrifter i Trøndelag. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter. Velg riktig målgruppe i menyen under og se hvilke vilkår som gjelder for din bedrift.

Små bedrifter og enkeltpersonforetak er definert som bedrifter med færre enn 50 ansatte.

Hvem kan søke?

Alle små bedrifter og enkeltpersonforetak i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Her kan du finne verdiskapingsstrategien: 

Strategi for innovasjon og verdiskaping

Hva kan du søke om?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden. Eventuelle lønnsutgifter for ansatte må være direkte knyttet til ansattes tidsbruk i opplæringstiltaket og dette dokumenteres ved rapportering.

Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Samlet støttebeløp er maksimalt 300 000,-

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering og språkkunnskaper.

Hvordan søker du?

Ordningen BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning:

Søknadsskjema for BIO 1 Trøndelag – små bedrifter og enkeltpersonforetak

For hjelp til søknadsutfylling, ta gjerne kontakt med næringshager, innovasjonsselskap eller næringsapparatet i din kommune.

Bedriftsintern opplæring for små bedrifter har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Retningslinjer

  1. Det valgte opplæringstiltaket må være konkret beskrevet og antatt pris tatt inn i søknaden. Et ønske om et opplæringstiltak er ikke nok, konkretisering er nødvendig for støtte.
  2. Små bedrifter er bedrifter med få ansatte, inntil 50 personer. Egne AS i datterselskaper kan også søke dersom andre vilkår er oppfylt.
  3. Privat bedrift er en bedrift i konkurransesituasjon og som ikke mottar driftsstøtte.
  4. Flere søkere sammen er fullt mulig om kompetansetiltaket er felles. En av bedriftene må stå som ansvarlig søker på vegne av fellesskapet.
  5. Delutbetaling kan gjøres når det foreligger en avtale om opplæringstiltaket mellom tilbyder og søker.

Se alle retningslinjer for ordningen i dette dokumentet:

Retningslinjer for BIO1 Trøndelag

Se krav til dokumentasjon i dette dokumentet:

Krav til dokumentasjon for BIO Trøndelag

Webinar om ordningen:

21. april arrangerte Næringsforeningen i Trondheimsregionen webinaret Støttemidler i Koronaens tid. De første 10 minuttene av webinaret handler om BIO Trøndelag.

Se webinaret her.

Mellomstore bedrifter er definert som bedrifter med flere enn 50 ansatte.

Hvem kan søke?

Mellomstore bedrifter i Trøndelag med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

I 2020 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen innenfor følgende prioriterte områder i verdiskapingsstrategien: opplevelsesnæringer, havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 

Her kan du finne verdiskapingsstrategien:

Strategi for innovasjon og verdiskaping

Hva kan du søke om?

Virksomheten kan få tilskudd til eksterne kostnader (kursutgifter, deltakeravgifter) knyttet til opplæringstiltaket. Innkjøp av utstyr/materiell inngår ikke. Samlet støttebeløp er maksimalt 600 000,-

Hvordan søker du?

Ordningen BIO Trøndelag er søkbar i Regionalforvaltning:

Søknadsskjema for BIO 2 Trøndelag – mellomstore bedrifter

For hjelp til søknadsutfylling, ta gjerne kontakt med næringshager, innovasjonsselskap eller næringsapparatet i din kommune.

Bedriftsintern opplæring for mellomstore bedrifter har søknadsfrist 1. oktober 2020. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Vilkår og retningslinjer

Se retningslinjer og kriterier for støtte i dette dokumentet:

Retningslinjer for BIO2 Trøndelag

Se krav til dokumentasjon i dette dokumentet:

Krav til dokumentasjon for BIO Trøndelag

Webinar om ordningen:

23. juni arrangerte Næringsalliansen i Trøndelag webinaret Ekstraordinære tilskudd for bedrifter med 50+ ansatte. Webinaret handler om to tilskuddsordninger: Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge, og BIO2-ordningen fra Trøndelag fylkeskommune. Siste halvdel av webinaret handler om BIO Trøndelag.

Se webinaret her.

Store bedrifter er definert som bedrifter med flere enn 250 ansatte.

Hvem kan søke?

Store bedrifter som er interessert i mer omfattende kompetansetiltak bes ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune for drøfting av mulige kompetansetiltak. Kontaktpersoner er:

Brit Flatås 74 17 42 68

Ståle Ertzgaard 924 09 865

I 2020 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen innenfor følgende prioriterte områder i verdiskapingsstrategien: opplevelsesnæringer, havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 

Her kan du finne verdiskapingsstrategien:

Strategi for innovasjon og verdiskaping

Øvrig informasjon

Tiltakene vurderes og utvikles i samarbeid med Innovasjon Norge og partene i arbeids- og næringslivet.

Kompetansetiltak i større bedrifter har ingen søknadsfrist, men interesserte må gi beskjed snarest og innen 1.oktober 2020.

Se retningslinjer for ordningen i dette dokumentet:

Retningslinjer for Kompetansetiltak i større bedrifter

Tildelinger i BIO Trøndelag 2020:

Oversikt over tildelinger BIO 1

Oversikt over tildelinger BIO 2

BIO-historier

Her kan du lese om noen av de bedriftene som har fått BIO-midler i Trøndelag:  

 Fæby Bryggeri på Verdal: – Vi så muligheten til å utvikle oss

 LiVERTEN i Lierne: – Viktig for oss som faller mellom to stoler

 iTrollheimen i Rindal: Tester ut nye former for naturformidling

Kontaktperson

Dersom det er behov for mer informasjon eller bistand, ta kontakt med:

Siv Merethe Belbo 95115258

Sist oppdatert 27.11.2020