User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd til kulturminner

Som eier eller bruker av et verneverdig kulturminne kan du søke tilskudd til istandsetting.

Freda kulturminner

Kulturminner i privat eie som er fredet med hjemmel i kulturminneloven kan søke på tilskudd fra statsbudsjettet. Vi sender ut et brev til eiere av freda bygninger hver høst med informasjon om søknadsprosessen.

I år er Trøndelag fylkeskommune, sammen med Telemark fylkeskommune pilot for et nytt, digitalt søknadssystem utarbeidet av Riksantivkaren. Det vil si at alle søknader om tilskudd fra og med i år skal sendes inn digitalt. Lenken til det nye systemet er: https://digisak.ra.no/

Her kan du opprette bruker, og logge inn via IdPorten. Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen dersom du har spørsmål.


Søknaden sendes til fylkeskommunen innen 15. november og er ferdig behandlet i løpet av mars.

Kontaktpersoner: Tone Østerli ( ) og Anne Bjørg Evensen Svestad ()

Andre kulturminner

Her er en oversikt over institusjoner som gir tilskudd til verneverdige kulturminner. Institusjonene har ulike prioriteringer og retningslinjer, følg lenkene: 

For spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-ordninga), ta kontakt landbruksavdelingen i din kommune. Fylkeskommunen kan veilede eiere av kulturminner som ønsker å søke midler.

Sist oppdatert 01.12.2017