Regional kulturprosjekt

Regionale kulturprosjekt skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Regionale kulturprosjekt skal realisere prosjekter som gir varige endringer for kunst- og kulturfeltet i Trøndelag innenfor prioriterte satsingsområder i handlingsprogram for Balansekunst. Prosjektene skal realiseres i partnerskap, gjerne i samarbeid mellom offentlige eller private organisasjoner eller institusjoner og private aktører.

Første søknadsfrist for ordningen vil være 1 mars 2021. Søknadsskjema er åpnes en måned før søknadsfrist.

Mer informasjon kommer.

Alle som søker regionale kulturprosjekt skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad.

FØLGENDE GJELDER FOR ORDNINGEN 

Det er de til enhver tid gjeldene retningslinjer og styrende dokumenter som ligger til grunn for vurderinger av søknader og prioritering av tiltak som skal motta støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad.

Søknad skal sendes inn elektronisk, via nettsiden www.regionalforvaltning.no. For å sende inn søknad må du være registrert bruker. Dersom du ikke er registrert gjør du følgende:

1. Gå til www.regionalforvaltning.no
2. Registrer deg som bruker, under Registrering oppe til venstre på siden. 
3. 
Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, og velg støtteordning for Trøndelag. Søk opp eller scroll til du finner riktig skjema for søknad om støtte til kulturtiltak og start utfyllingen av elektronisk søknad.
Merk: Alle felt i søknadsskjema må fylles ut.

Les retningslinjer for regionale kulturtilskudd før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Søknadsskjemaet blir gjort tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist.

Tilskudd kan bevilges til aktører, organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av regionale kulturprosjekt i tråd med ordningens formål.

 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer
 • Trøndelag fylkeskommune fullfinansierer ikke prosjekter.

Søknaden skal sendes elektronisk og skal inneholde:

 • beskrivelse av formål og innhold i tiltaket
 • opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • opplysning om organisering og framdriftsplan
 • intensjonsbrev eller samarbeidsavtaler
 • budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra.
 • søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver.

Søknadene vil bli vurdert av flere saksbehandlere ut fra et helhetlig perspektiv, jfr
pkt 4. Krav til søknaden og pkt 5. Prioriteringer.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist/ikke behandlet.

Etter at søknadsfristen er gått ut, behandles og vurderes søknadene av faggruppen for kulturtilskudd. Faggruppen utarbeider forslag til innstilling med begrunnelse. Fordelingen vedtas deretter av hovedutvalg for kultur.

Vedtakslister legges ut på nettsidene i etterkant av hovedutvalgsmøtene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Sakene har en behandlingstid på ca. 1-2 måneder.

Retningslinjer for regionale kulturprosjek ligger til grunn for vurdering av søknadene. Vurderingene gjøres ut fra disse og ses i forhold til helheten av søknader og samlet aktivitet på kulturområdet i fylket. 

Prioritering
Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • grad av relevans i forhold til prioritert satsingsområde
  • fylkeskommunens handlingsprogram for kulturstrategien Balansekunst
 • kvalitet, gjennomføringsevne og bærekraft
  • kvalitet på søknad, organisering av prosjektet og langsiktighet med tanke på resultatmål og eventuell videre finansiering etter prosjektperioden
 • forankring og partnerskap
  • prosjektdeltakere og ansvarfordeling i prosjektet
 • grad av merverdi for kultursektoren
  • prosjektets effektmål
 • prosjektets synlighet
  • plan for kommunikasjon og involvering
 • privat, kommunal og/eller statlig medfinansiering
  • innvilget og omsøkt

Tilskudd utbetales vanligvis etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap for prosjektet. Rapportering og anmodning om utbetaling gjøres via www.regionalforvaltnig.no. Rapportering skal skje så snart som mulig etter at arrangementet er avviklet, og senest innen 1. desember året tilskuddet er gitt.

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til fylkeskommunen. 

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det. 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer knyttet til regionalforvaltning.no:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Sist oppdatert 19.06.2020