User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klima

Klima, miljø og energi - Klima (Foto:Aleksander Heggdal)
Fylkeskommunen får mer miljøansvar.

Klimaendringene er en av vår tids mest krevende miljøutfordringer. Alle må bidra til å redusere klimagassutslippene. Kommunal sektor har mulighet til å påvirke store deler av Norges utslipp.

Det er i dag bred enighet i det meste av verden om at klimaet er i relativt rask endring som følge av store utslipp av klimagasser. Dette skyldes særlig bruk av fossile ressurser. Klimautfordringen påvirker naturen og menneskesamfunn, og regnes som en av våre aller største miljøutfordringer.

Utviklingen i klimagassutslipp i Trøndelag er et resultat av internasjonale, nasjonale, regionale og lokale forhold. Den aller viktigste driveren bak utviklingen i energiforbruk og klimagassutslipp fram til nå har vært økonomiske forhold. Økt velstand fører til økt forbruk, og dermed økte utslipp. Dette ble tydelig i forbindelse med finanskrisen i 2009, der resultatet var at de aller fleste kurver innenfor dette temaet falt eller i all fall økte mindre, for så å skyte fart i årene etterpå.

Fylkeskommunen har mulighet til å arbeide for å redusere klimagassutslippene på en rekke måter og områder. Vi kan bruke økonomiske virkemidler og lovverk, særlig knyttet til planlegging. Vi kan bidra til å øke bevisstheten og kunnskapsnivået i befolkningen, og vi kan bidra til å sette kommunene og næringslivet bedre i stand til å gjennomføre gode tiltak.

Parisavtalen

Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale. Den ble vedtatt på klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Avtalen har bestemmelser om reduksjoner i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling.

Avtalens mål er at de globale utslippene raskest mulig skal synke. Dette skal gjøres gjennom å:

  • Holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C
  • Øke evnen til å tilpasse seg klimaendringene og fremme klimarobusthet og en lavutslippsutvikling, på en måte som ikke setter matproduksjonen i fare
  • Gjøre finansieringsstrømmer forenlige med en klimarobust lavutslippsutvikling

I andre halvdel av århundret er det et mål om netto nullutslipp, det vil si at menneskeskapte utslipp ikke skal være større enn naturens opptak av klimagasser.

Sist oppdatert 24.10.2017