Statlige midler til friluftsliv

Statlige midler til friluftslivsaktivitet

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til friluftslivsaktiviteter. Målgruppen er barn og unge, samt de lite aktive. Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet og som vil gi økt deltakelse over tid skal prioriteres. Fysisk tilrettelegging av områder støttes ikke av denne ordningen (se Fylkeskommunal friluftslivsmidler -med støtte til mindre tilretteleggingstiltak)

Søknadsfrist er 1. desember (nytt fra 2023)

Statlige midler til tiltak i statlige sikrede friluftsområder

Kommuner med statlig sikrede områder kan søke om støtte til opparbeidelse, fysisk tilrettelegging og skjøtsel. Det kreves godkjent forvaltningsplan for området. Aktuelle tiltak er parkeringsplasser, turveger eller turstier, fiskeplasser, badeplasser, brygger og toalett. Det gis ikke støtte til drift av områdene.

Søknadsfrist er 1. desember (nytt fra 2023)

Statlige midler til sikring av friluftslivsområder

Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte tilfeller staten om tilskudd til å sikre areal som friluftslivsområde for allmennheten. Dette kan gjøres ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Se mer på Miljødirektoratets hjemmeside om sikring og forvaltning. I Naturbase kan du se hvilke områder som er statlig sikret.

Søknadsfrist er 15. januar.

Søk elektronisk

Alle søknadene skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Det følger detaljerte kriterier som fylkeskommunen skal bruke i sin fordeling av midlene regionalt, jfr. Klima- og miljødepartementets rundskriv T-1. Dette rundskrivet finnes på søknadssenteret.

Kontaktperson

Thor Ingemar Brandt
Rådgiver
74 17 50 97 995 42 452
Sist oppdatert 04.09.2023