User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

   Vedtatt av Fylkestinget 28.02.18.

Trøndelag fylkeskommune yter tilskudd til Trøndelag Idrettskrets, tilskudd til store idrettsarrangement på nasjonalt nivå og til idrettsarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne på regionalt nivå samt utviklingstilskudd til prosjekter av regional betydning.

Driftstilskudd til idrettsanlegg avvikles som ordning og tilskuddsposten overføres til ordningen for tilskudd til store idrettsarrangement fra 2019.

Fylkeskommunen skal utrede konsekvensene av å innføre ordningen med stimuleringstilskudd til gratis hall- og baneleie for barn og unge i hele fylket, herunder ordninger som fremmer til økt deltagelse (jfr. økonomiplanen). Stimuleringstilskuddet på        kr 1 100 000 ble utdelt som før i 2018.
Ordningen avvikles i sin nåværende form fra og med 2019 (HK 86/18 - 14.11.18). Rådmannen bes samtidig om å komme tilbake med en sak som ivaretar vår målsetning med å få flere barn og unge i aktivitet til lavest mulig kostnad. 

Regionale kulturmidler (friluftsorganisasjoner og skyttersamlag). Ordningen avvikles slik som den har vært fra 2019. 

Tilskuddsordninger innen idrettsfeltet:

  • Tilskudd til store idrettsarrangement på nasjonalt nivå: Se retningslinjer
  • Tilskudd til arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement som er spesielt rettet mot inkludering på regionalt nivå. Se retningslinjer
  • Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning.  Se retningslinjer

Søknadsskjema for tilskuddsordningene finner du her: Søknadsskjema.

Vi har laget en veiledning for utfylling av søknadene. Les den her: Veiledning.

 

  • Trøndelag fylkeskommune yter tilskudd til drift av Trøndelag Idrettskrets (lønn, tilskudd til særkretser, Olympiatoppen Midt-Norge, idrettsråd og klubb og idrettsutvikling). Fordeling skal skje etter en fordelingsnøkkel som det på forhånd er blitt enighet om.
  • Trøndelag fylkeskommune deler ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16-23 år. Mer info finnes her: Les om idrettsstipendetSist oppdatert 02.11.2017