Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskuddsordningens formål er å stimulere til aktivitet, engasjement og mangfold blant barn og unge via fylkets barne- og ungdomsorganisasjoner. Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for at ungdom kan delta aktivt i samfunnslivet, og at dette kan skje uavhengig av sosial og økonomisk status. Ungdom må i større grad være aktive deltakere i planleggingen og utviklingen av kultur- og idrettsarenaer og tilhørende aktiviteter.

Kulturtilskudd kan bli tildelt godkjente barne- og ungdomsorganisasjoner som aktiviserer barn og unge i fritiden. Organisasjonene er forpliktet til å organisere aktiviteter og arbeide med spørsmål som styrker barn og ungdoms samfunnsengasjement, kultursituasjon og fritidstilbud. Organisasjonen må ikke ha som mål å fremme egne medlemmers økonomiske og/eller yrkesmessige interesser.

Organisasjoner som kan få tilskudd skal være demokratisk oppbygd og i prinsippet ha adgang for alle til å oppnå medlemskap. De må ha årsmøtevalgt styre og behandle styrets årsmelding og regnskap. Krets- eller fylkeslag må ha lokallag i minst tre kommuner i fylket. Lokallag som telles med skal være organisert med styre bestående av minst tre medlemmer valgt på lokallagets årsmøte og ha minst 5 medlemmer innenfor aldersgrensen som er 26 år. Regionlag må normalt ha medlemmer i minst fem kommuner i fylket og ha minst 50 medlemmer innenfor aldersgrensen. Krets- eller fylkeslag som mottar driftstilskudd må ha minst 100 enkeltmedlemmer innenfor aldersgrensen i fylket.

Lag og organisasjoner som mottar annen fylkeskommunal støtte til drift og / eller aktiviteter er ikke tilskuddsberettige, slik som f.eks.: – idretts- og gymnastikkorganisasjoner – sang- og musikkorganisasjoner – funksjonshemmedes organisasjoner – hobbyorganisasjoner – elevorganisasjoner.

Det er et krav til søker at det legges ved:

  • Revidert regnskap for fjoråret
  • Budsjett for søknadsåret
  • Årsmelding/årsberetning for fjoråret
  • Aktivitetsplan/arbeidsprogram for søknadsåret.

Retningslinjene for Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner ble vedtatt i Fylkestinget 28. februar 2018.

Retningslinjer for kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
Eksempel på utfylling av skjema

Søknadsfrist 1. mai. 

Elektronisk søknad
For 2022 gjelder følgende søknadsskjema: Søknadskjema 2022

Kontaktperson knyttet til støtteordningen:Line M. Nordkvelle, tlf. 906 81 600, E-post: linno@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 01.04.2022