Hovedutvalg for veg

Hovedutvalg for veg har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til veg og øvrig infrastruktur.

Hovedutvalget behandler og fatter vedtak i saker som omhandler

  • Oppfølging av fylkeskommunens virksomhet knyttet til trafikksikkerhetsarbeid
  • Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske rammer fastsatt i økonomireglementet
  • Saker som fylkestinget delegerer til hovedutvalget

Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker

  • Overordnede strategier og planer innen vegområdet, vedtas av fylkestinget
  • Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde, vedtas av fylkesutvalget
  • Miljøpakken - Målprosess og handlingsprogram

Saker fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)

Utvalget skal på vegne av fylkestinget samordne arbeidet med trafikksikkerhet i fylket.

I tillegg til de saker FTU selv initierer skal utvalget gis anledning til å avgi uttalelser i saker som angår trafikksikkerhet der andre politiske organer innstiller eller fatter endelige vedtak.

FTU legger fram rapporter om egen virksomhet for hovedutvalg for veg, for oversending til fylkestinget.

Se alle politikerne som sitter i hovedutvalg for veg

Møteplan og saksdokumenter til hovedutvalg for veg

Sekretær for hovedutvalget:

Se oversikt over medlemmer og varamedlemmer i hovedutvalget

 

Generelt om hovedutvalgenes vedtaksmyndighet

Hovedutvalgene skal med utgangspunkt i eget arbeidsområde bidra aktivt til videreutvikling av fylkeskommunens regionale samfunnsutviklingsrolle i Trøndelag. På bakgrunn av fylkestingets vedtak av overordnede strategier og planer utarbeider hovedutvalgene handlingsplaner og konkrete tiltak som bygger opp under fylkestingets vedtak.

Hovedutvalgene bør utarbeide strategier og retningslinjer som skal ligge til grunn for enkeltvedtakene som fattes, eksempelvis for tildeling av tilskudd. Slike generelle føringer bør i størst mulig grad ha et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv.

Når det ikke er bestemt at fylkestinget selv eller fylkesutvalget skal fatte vedtak, kan hovedutvalgene i sektorinterne saker fatte vedtak på fylkeskommunens vegne.

Økonomi

Hovedutvalgene kan foreta omdisponeringer innen tjenesteområdene jfr. økonomireglementet.

Myndighet til å innstille til fylkesutvalget og til fylkestinget

Hovedutvalgene fremmer innstilling til fylkesutvalget eller fylkestinget i saker som tilligger det enkelte utvalgets område, når saken kun behandles i ett hovedutvalg. Plan- og økonomisaker, og øvrige saker som vurderes å ha betydning utover det enkelte hovedutvalg sitt område sendes fylkesutvalget (jfr. utvalgets samordningsrolle).

I saker som behandles i flere hovedutvalg er det fylkesrådmannens innstilling som ligger til grunn for fylkesutvalgets behandling, sammen med uttalelser fra hovedutvalgene.

Sist oppdatert 02.12.2021