Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023-2027 13. mai 2024 10.00



Sakliste

21/24 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

22/24 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18. april 2024

23/24 Rådsleders orientering

24/24 Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

25/24 Bruker og etat møtes - Søknad om støtte til årlig konferanse 2024

26/24 Høring - Revidering av retningslinjer og fordelingsnøkkel for den utvidede TT-ordningen

27/24 Mobilitet Sjø 2029 - utredningsmandat

28/24 Mobilitetsanbudene i Trøndelag 2028/2029 - utredningsmandat

29/24 Trøndelagsplanen -Regional planstrategi for 2024-2027, revidert etter høring

30/24 Eventuelt

4/24 Svar Hurtigbåt Namdalingen tilgjengelighet.pdf

Sist oppdatert 12.12.2023