Koronavirus

Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)
Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)

Her er oversikten over tiltakene fylkeskommunen har satt i gang for å unngå smittespredning. Se oversikten under for å finne informasjonen du trenger.

Kollektivtrafikk og veg

Situasjonen rundt korona-viruset påvirker sentrale samfunnsfunksjoner i hele landet. Det påvirker også flere entreprenører og leverandører. Kombinert med værforholdene vi har i dag kan dette også påvirke den standarden vi er kjent med på drift og vedlikehold av vegnettet i Trøndelag.

Vi vil komme med nærmere informasjon dersom det oppstår en situasjon med redusert driftskapasitet på vegnettet.

Vi oppfordrer til å følge med på trafikkmeldinger:

 

AtB følger nøye med på utbredelsen av koronaviruset. De oppfordrer deg som reiser til å følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og informasjon på sine nettsider.

AtB - Informasjon om koronasmittetiltak.

Når det gjelder skoleskyss, se egen informasjon under "Utdanning" lenger ned på denne siden. 

Politiske møter

Politiske møter i Trøndelag fylkeskommune kan avholdes som digitale møter, avhengig av smittesituasjonen. Møter i fylkesutvalget og fylkestinget sendes fortsatt direkte på nett. Publikum oppfordres til å følge direktesendingen uavhengig av møteform. Ved digitale møter i andre politiske utvalg og råd blir lenke til Teams-møtet publisert sammen med saksdokumentene til møtet. 

Gå til direktesending av politiske møter

Gå til saksdokumenter for politiske utvalg og råd

Tannhelse

Alle offentlige tannklinikker er nå åpne. 

Ved økt smittespredning lokalt vil enkelte tannklinikker kunne bli helt eller delvis stengt på kort varsel. Pasienter med timeavtale vil i så fall bli kontaktet.

For informasjon om klinikkdrift fra helsemyndighetene, se ekstern informasjon om tannhelsetjenesten:

Utdanning

De videregående skolene følger nasjonale anbefalinger om smitteverntiltak for elever og ansatte. Skolene skal ved skolestart 2021 følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. 

Les mer om  trafikklysmodellen.

Det er fortsatt en del forskjeller i hvordan skolene og klassene organiserer skolehverdagen med tanke på smittevern. Du finner informasjon fra din skole på skolens nettside.

Oversikt over våre videregående skoler.

De viktigste tiltakene er:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hånd- og hostehygiene
 • Hold avstand

Se også Utdanningsdirektoratets veileder:

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole.

Gå eller sykle til skolen hvis du kan, så bidrar du til å minske trykket på kollektivtrafikken.

Fravær

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Når du må være hjemme, og er frisk nok til å gjøre skolearbeid

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt så kan dette regnes som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.

Når du må være hjemme, og er for syk til å gjøre skolearbeid

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding. Som en midlertidig unntaksordning så kreves det ved fravær av helsegrunner nå ikke legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa, og fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet.

Les mer: Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Se også vårt informasjonsskriv til elever og foresatte om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern:

Informasjon til elever og foresatte om fravær og smittevern (02.11.2020)

Personer i risikogruppa

Elever i risikogruppa, eller som har familiemedlemmer i risikogruppa, må ta kontakt med skolen for å finne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege.

 

Hold deg oppdatert på rådene fra helsemyndighetene!

Vi oppfordrer alle til å følge rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir, og blant annet vurdere testing hvis de er usikre på om de kan være smittet av covid-19.

Reiser til utlandet høsten 2021

Den foreløpig siste vurderingen rundt reiser til utlandet høsten 2021 ble gjort av avdeling utdanning ved starten av skoleåret:

Vi må forholde oss til nasjonale reiseråd og smittesituasjonen ved de ulike smittenivåene (grønt, oransje og rødt smittenivå).

Vi må unngå å komme i situasjoner der elever, lærlinger eller ansatte kan bli satt i karantene enten ved innreise til mållandet eller ved hjemreise til Norge. Høsten 2021 er det fremdeles en uoversiktlig smittesituasjon i Europa.

Vg2 i England neste skoleår

Vg2-studietilbud i England i York lyses ut for skoleåret 2022-2023 med forbehold om endringer som følge av koronasituasjonen.

Utplassering gjennom Erasmus+

Utplassering av lærlinger og instruktører i utlandet gjennom Erasmus+ programmet:

Lærebedrifter og opplæringskontor er oppfordret til å ikke planlegge eller igangsette utenlandsopphold for lærlinger for høsten 2021. Likevel oppfordrer vi lærlinger om å holde dialog med sin lærebedrift og eller opplæringskontor om en mulig utplassering i Europa fra nyåret. Alle opplæringskontor og lærebedrifter kan planlegge og gjennomføre korte forberedende instruktørreiser til samarbeidspartnere i utlandet fra høsten 2021.

Veiledning til prøvenemnder for gjennomføring av fag-, svenne- og kompetanseprøver i 2021

 • Etter økning i koronasmitte i Trøndelag den siste tiden kan fag- og svenneprøver gjennomføres som planlagt, men vi minner om smittevernregler og lokale forskrifter. For mer informasjon se Trondheim kommunes hjemmeside
 • Kandidater eller prøvenemndsmedlemmer som har mistanke om smittefare eller som er i risikogruppen, skal ikke delta under prøveavleggelse.
 • Fag-/svenneprøver kan avvikles dersom en lærebedrift eller en prøvestasjon er åpen, og forutsetningene for gjennomføring er til stede.
 • Prøvenemndene skal forholde seg til egen arbeidsgiver, og tiltak på hvert enkelt arbeidssted.
 • Alle prøver skal gjennomføres i henhold til nasjonale retningslinjer for smitte og smittevern. Her viser vi til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Kravet i forskrift til opplæringsloven § 3-51 om at hele prøvenemnda skal være fysisk tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt, gjelder ikke. Prøvenemnda avgjør om flere enn ett av medlemmene i prøvenemnda skal være fysisk tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt. Unntaket gjelder til 1. desember 2021.

Vi kan få enkeltsaker der det er usikkerhet om gjennomføring av fag-/svenneprøver grunnet nasjonale retningslinjer om smittevern og kommunale vedtak. Hvis du er i tvil, ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune v/seksjon fag- og yrkesopplæring på telefon 74 17 40 00 eller fagopplaring@trondelagfylke.no.

Er du lærling eller lærekandidat og har spørsmål omkring din situasjon nå i en vanskelig tid?

Små eller store bekymringer? Har du spørsmål omkring lærekontrakten og læretid? Er du permittert og lurer på rettighetene dine?

Ta kontakt med oss på epost eller telefon:

74171400

Opplæringskontoret ditt kan også bistå, hvis bedriften din er tilknyttet et slikt. Kontaktinformasjon finner du her i dokumentet under:

Oversikt opplæringskontor (pdf)

Informasjon fra NAV om rettigheter ved permittering og søknadsskjema om dagpenger finner du ved å følge lenken under:

NAV: Dagpenger når du er arbeidsledig eller permitter

Det også mulig å kontakte Elev- og lærlingombudet eller Lærlingrådet: 

Fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver

 

Vi kan få enkeltsaker der det er usikkerhet om gjennomføring av fag-/svenneprøver grunnet nasjonale retningslinjer om smittevern og kommunale vedtak. Hvis du er i tvil, ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune ved seksjon fag- og yrkesopplæring på telefon 74 17 40 00 eller fagopplaring@trondelagfylke.no.

 

Venter du på fag- eller svennebrev?

Utsending av fagbrev, svennebrev og kompetansebrev har blitt forsinket på grunn av at Fylkets hus ikke er bemannet. Utsendingen vil begynne når situasjonen er mer normal, og ansatte er tilbake på sin arbeidsplass.

Vitnemål og kompetansebevis er produsert fortløpende, og det er dette du trenger for å levere til arbeidsgiver, søke jobb, eller søke om autorisasjon (gjelder helsefag og ambulansefag).

Sykefravær eller permittering

Bedrifter som må permittere lærlinger/lærekandidater i lenger tid enn en måned må gi oss beskjed. Det samme gjelder hvis opplæringskontor, kommuner og selvstendige lærebedrifter vurderer at det er behov for å utsette utløpsdatoen for læretiden. Fylkeskommunen kommer foreløpig ikke til å registrere avbrudd i læretid siden varslene om permittering gjelder en kort periode. De fleste er på 2-3 uker.

Hvis du som lærling/lærekandidat blir permittert og skal søke dagpenger, må du registrere deg som arbeidssøker og legge ved permitteringsvarselet i søknaden. På Ditt Nav må du lage CV og jobbprofil. Lærlinger som er i verdiskapningsdelen av læretiden (siste halvdel), skal ikke krysse av for «under utdanning» i søknaden.

Melde om koronarelaterte permitteringer – Rapportering fra lærebedrifter

Skjema benyttes ved Innrapportering av permittering og Innrapportering av retur etter permittering
Dersom du har spørsmål ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune ved seksjon fag- og yrkesopplæring på telefon 74 17 40 00 eller .

Lenke til skjema: Melde om koronarelaterte permitteringer

Kurs og samlinger

Vi avlyser alle kurs og samlinger i regi av fag- og yrkesopplæring inntil videre.

Seksjon fag- og yrkesopplæring

Ansatte er tilgjengelig på e-post og telefon.

Aktuell informasjon 

Utdanningsdirektoratets informasjonsside om koronaviruset

Permittering og dagpenger - informasjonsvideo til arbeidstakere(NAV)

Utdanningsdirektoratet: Alle barnehagehager og skoler stengt

NAV: Koronaveiviser

NAV: Dagpenger som permittert

NAV: Kompensasjonsordning for lærlinger

Eksamenskontoret viser til oppdateringer i de nasjonale retningslinjene. Foreløpig vil alle eksamener bli gjennomført som planlagt, men endringer kan komme på veldig kort varsel.

Du vil bli varslet dersom det blir endringer for din eksamen. Vi anbefaler alle å følge med på nettsidene til fylkeskommunen og PrivatistWeb.

Gå til "Privatisteksamen"

AtB begynner med skoleskyss igjen fra mandag 27. april. De har kommet med følgende informasjon om hvordan skoleskyssen skal gjennomføres for å være i tråd med reglene for smittevern:

Skoleskyss fra mandag 27. april

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av kravene til avstand mellom personer vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. For å kunne følge retningslinjene for smittevern vil skolelinjer kun være et lukket tilbud kun for skoleelever. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser. For mer informasjon om dette, se atb.no/korona

Rutetidene for skoleskyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no i appen AtB Reise i løpet av fredag 24. april.

Av- og påstigning

Sjåfør og skole vil koordinere av- og påstigning for å sørge for at elevene holder minst en meters avstand. Av- og påstigning skal foregå via midtre- eller bakre dør. Sjåføren vil bistå elever som har behov for hjelp til kryssing av vei eller annet, på samme måte som før.

Billettering

Skolekort skal medbringes. På busser med kortleser tilgjengelig og hvor kortet kan registreres uten berøring, oppfordres det til registrering. Billett kan ikke kjøpes om bord, og billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS.

Plassering om bord i bussen

Sjåføren vil følge med på at elevene bruker setebelte og sitter riktig med hensyn til avstand og seteplassering om bord. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom. På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én elev ved vindu på den ene siden og én elev ved midtgang på den andre siden. De bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjøføren. Seter som ikke skal benyttes vil være merket, og sjåføren vil være tilgjengelig til enhver tid. Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen.

Illustrasjon som viser hvordan elevene bør sitte på bussen. Ikke sitt rett bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjåføren (Illustrasjon: AtB)
Illustrasjon som viser hvordan elevene bør sitte på bussen. Ikke sitt rett bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjåføren (Illustrasjon: AtB)

Renhold om bord

Renhold av skolebussene er styrket. Bussene rengjøres både på utsiden og innsiden daglig. Desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak og stoppeknapper, gjøres hver morgen og ettermiddag før skolekjøring. Sjåføren vil ha engangshansker og håndsprit tilgjengelig om bord.

Kapasitet

Skolelinjer kan benyttes av alle skoleelever. Av hensyn til kapasitet og avstandskrav, vil ikke elever som ikke har skoleskyss etter vedtak garanteres plass om bord. Ekstra kapasitet settes inn ved behov. Elever som prioriteres er de som har:

 • berettiget avstandsskyss
 • skyss på bakgrunn av kommunale vedtak

Drosje

Skoleskyss med drosje innfører nye rutiner grunnet smittevern. Hovedregelen er også her at det bør være minst ett setes mellomrom mellom passasjerer, og ingen passasjerer i framsetet. Følgende retningslinjer gjelder antall elever i hver bil:

 • Maks to passasjerer i 5-setere.
 • Maks fire passasjerer i 7- og 8-setere.
 • Maks åtte passasjerer i 17-setere.
 • Ved tre eller flere passasjerer brukes storbil som følger samme rutiner som buss.

Retningslinjer kan fravikes ved særlige tilfeller, eksempelvis når søsken reiser sammen. Bilene rengjøres daglig og hyppig berørte flater desinfiseres etter hver tur. 

Informasjonen er utarbeidet av AtB.

Bïevnesh åarjelsaemien gïelesne

Steegkeldh skuvlh

Gaajhkh mijjen jåarhkeskuvlh vihth rïhpesieh våhkoen 20. Aalkoebiejjie jeerehte biejjeste beajjan. Suetievaarjelimmieråajvarimmieh skuvlesne sijhtieh skuvlen aarkebiejjiem hammoedidh jïh annje sæjhta såemies digitaale lïerehtimmie årrodh.

Mujhtieh jarkelimmieh gaatoeregistreradimmesne

Mijjieh dej annjebodts jarkelimmiej bïjre måjhtajehtebe skuvlejaepien galhkuven raajan gosse lea dokumentasjovnen bïjre gaatoste. Jïjtsebïeljelimmie lea daelie luhpies dokumentasjovne juktie skïemtjegaatoem dokumenteradidh. Jis ih leah 18 jaepieh illeme dellie eejhtegh jallh åelieh jïjtsebïeljelimmiem tjaelieh. Jis 18 jaepieh illeme datne dam jïjtje tjaalah.

Eksamene jïh karakteerh

Learohke-eksamenh, dovne tjaaleldh jïh njaalmeldh leah heajhtasovveme men learohkh læjhkan vihtienassem åadtjoeh. Dah stååresjamme faagesne åadtjoeh jis leah galhkuvekarakteerem stååresjamme. Men sïjhtebe privatiste-eksamenh tjïrrehtidh.

Datne mij lea russe

Guktie tsiehkie lea daelie mijjieh narhtelibie dijjem mah leah russh daan jaepien, russe-öörnedimmieh öörnedidh gusnie gellie almetjh stïeresne.

Lïerehtæjjah / learoekandidaath

Daelie vihth faage- jïh sveennepryövh tjïrrehtibie.

Kandidaath jallh pryövemoenehtselïhtsegh mah leah jueriedisnie suetievaahran bïjre jallh leah vaahradåehkesne, eah edtjh meatan årrodh pryövine.

Sïelth mah tjuerieh barkoelearohkh/learoekandidaath permitteradidh tjuerieh dan bïjre dallatjinie bievnedh fylhkentjïeltese, jïh fïjnehtimmie learoesjïehtedimmien/lierehtimmiesjïehtedimmien sïjse bïejesåvva.

Datne mij dïenesjem nuhtjieh mijjen baenieklinihkine

Mijjen baenieklinihkh leah aalkeme jienebh ovmessie skïemtjijedåehkieh dåastoehtidh goh ajve dah mah faahketji viehkiem daarpesjieh. Læjhkan vihkeles ij klinihken sïjse vaedtsedh jis dov leah symptovmh voejngehtasseskïemtjelassese. Ringkh dov klinihkese jis mïsse akt onterdh.

Datne mij fylhkengeajnojne vuaja

Tsiehkie koronavijrusen bïjre konsekvensh vadta vihkeles siebriedahkefunksjovnide abpe laantesne. Aaj konsekvensh vadta jieniebidie entreprenööride jïh deallahtæjjide.

Veareldinie ektine maam daan biejjien utnebe daate maahta giehpiedimmiem vedtedh dehtie standaardeste maam gïehtelimmesne jïh geajnoegorredimmesne utnebe Trööndelagesne.

Daesnie almetjehealsoeinstituhten juvnehtimmieh dutnjien mij tjuara gåetesne årrodh.

 Information in English

These are the latest updates on Trøndelag County Councils measures to prevent the disease from transmitting:

A partially reopening of closed schools is scheduled. On April 27th the schools are reopening for some groups of students that follow vocational specialization programmes. All other students must continue with digital education at home. All exams are cancelled, except for those taken by external candidates.

Our dental clinics are accepting some patients back. Patients that need dental care due to pain and/or injuries are among the patients that will get treatment.

In case workers at a company are laid off, their apprentices risk the same.

The quality of maintenance on the county´s roads might not be as high as it would be under normal circumstances.

For more information in English on how to prevent the virus from transmitting and how the pandemic influences society and your normal life, read more here:

Norwegian Institute on Public health.

The public website for health care in Norway; helsenorge.no

Corona pandemic: Useful websites in other languages, IMDi

 

Hold deg oppdatert på situasjonen

Vi anbefaler at du følger med på informasjonen fra helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon.

Sist oppdatert 12.02.2021