Koronavirus

Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)
Illustrasjon koronavirus (Illustrasjon: CDC graphic)

Her er oversikten over tiltakene fylkeskommunen har satt i gang for å unngå smittespredning. Se oversikten under for å finne informasjonen du trenger.

Kollektivtrafikk og veg

Situasjonen rundt korona-viruset påvirker sentrale samfunnsfunksjoner i hele landet. Det påvirker også flere entreprenører og leverandører. Kombinert med værforholdene vi har i dag kan dette også påvirke den standarden vi er kjent med på drift og vedlikehold av vegnettet i Trøndelag.

Vi vil komme med nærmere informasjon dersom det oppstår en situasjon med redusert driftskapasitet på vegnettet.

Vi oppfordrer til å følge med på trafikkmeldinger:

 

AtB følger nøye med på utbredelsen av koronaviruset. De oppfordrer deg som reiser til å følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og informasjon på sine nettsider.

AtB - Informasjon om koronasmittetiltak.

Når det gjelder skoleskyss, se egen informasjon under "Utdanning" lenger ned på denne siden. 

Politiske møter

Politiske møter i Trøndelag fylkeskommune avholdes for tiden som videomøter via Skype. Dette skyldes koronavirus-situasjonen. Møter i fylkesutvalget og fylkestinget sendes fortsatt direkte, se lenke under. De som ønsker å følge andre møter kan få tilgang ved å sende en e-post til politisk sekretariat.

Gå til direktesending av politiske møter

Tannhelse

De offentlige tannklinikkene har nå tilnærmet normalt drift etter at Helsedirektoratet 25. mai kom med nye anbefalinger til tannhelsetjenesten. I de nye anbefalingene står det at tannklinikkene skal følge Folkehelseinstituttets veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt og generelle råd til tannhelsetjenesten, samtidig som de opprettholder tilbudet om akuttbehandling til personer det er mistanke om er smittet av koronaviruset.

 

Prioriterte behandlinger

Selv om det nå er tilnærmet normal drift på klinikkene har vi etter et par måneder med svært redusert drift etterslep på utsatt behandling og vanlig innkalling. Tannhelsetjenesten vil derfor prioritere følgende:

 

 • Smerter, åpenbart alvorlige tilstander som traumer og akutte infeksjoner
 • Tilstander der det foreligger infeksjonsrisiko
 • Løse kroner/broer/fyllinger
 • Store hull i tennene og andre tilstander som kan bli smertefulle eller infisert uten behandling
 • Utlevering av proteser som er laget ferdig
 • Kontroll og justering av tannreguleringer og annet under kjeveortopedi
 • Tannbehandling i narkose til pasienter som ikke mestrer vanlig tannbehandling
 • Annen utsatt behandling som er nødvendig for å redusere skader

Du må ha avtale

Alle våre klinikker er åpne, men du slipper ikke inn på klinikken uten forhåndsavtale. Grunnen er at alle pasienter og eventuelle ledsagere skal bli undersøkt for eventuelle luftveisinfeksjoner per telefon på forhånd. Pasienter med behov for ledsager får ha med seg noen, men ikke mer enn en person.

Pasienter med mistanke om smitte eller bekreftet smitte

Hvis det er mistanke om, sannsynlighet for eller bekreftet korona-smitte kan du likevel få behandling. Først må du ringe din lokale tannklinikk. På telefon finner de ut om du må inn til behandling eller om det er en annen løsning, for eksempel behandling med medikamenter. Skulle du ha behov for behandling på klinikk vil du bli henvist til en klinikk som er utrustet for å gi behandling til syke/antatt syke personer.

Tannlegevakt

Tannlegevakt for Trøndelag: 800 41 101
Åpningstid: Helger og høytider 10.00-15.00.

 

Utdanning

De videregående skolene gjenåpner i løpet av uke 20. Regjeringen bestemte torsdag 7. mai at alle skoler skal starte opp igjen. I Trøndelag, som i mange andre fylker, varierer det fra skole til skole når de åpner og på hvilken måte opplæringen vil organiseres fremover.

Det er ulike praktiske hensyn ved hver skole som er grunnen til at de starter opp på ulike dager.

Det er veldig viktig at du som er elev følger godt med på din skoles nettsider for å få vite detaljer om skolestarten. Her finner du også informasjon om hvordan skoledagen din blir. Det vil være store ulikheter i skolenes og klassenes løsninger. Regn med at du fortsatt kommer til å jobbe en del digitalt hjemmefra.

Oversikt over våre videregående skoler

For at skolene skal kunne ta imot elever igjen må vi gjennomføre mange smitteverntiltak. De er det praktisk at elever og foresatte også kjenner til.

De viktigste tiltakene er:

 • Hold avstand
 • God hånd- og hostehygiene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk

Se også Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for videregående skoler:

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Alle som har anledning til det oppfordres til å gå eller sykle til skolen for å minske trykket på kollektivtrafikken.

Personer i risikogruppa

Elever i risikogruppa, eller som har familiemedlemmer i risikogruppa, må ta kontakt med skolen for å finne praktiske løsninger på opplæringen.

Fraværsregel ut skoleåret

Vi minner om de midlertidige endringene ut skoleåret når det gjelder dokumentasjon av fravær. Egenmelding er nå gyldig dokumentasjon ved sykefravær. Er du under 18 skriver foresatte egenmelding. Er du over 18 skriver du den selv. 

Informasjonsbrev til elever og foresatte

08.05.2020: Informasjonsbrev til elever og foresatte (pdf)

22.04.2020: Informasjonsbrev til elever og foresatte (pdf)

24.03.2020: Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring (pdf)

15.03.2020: Brev til elever og foresatte om digital opplæring mens de videregående skolene er stengt (pdf)

Eksamen og standpunktkarakter

Både skriftlige og ikke-skriftlige eksamener i den videregående skolen er avlyst.

Regjeringen avlyser ikke-skriftlig eleveksamen slik at fylkeskommunene fokusere på å få gjennomført så mange privatisteksamener som mulig. Valget om å avlyse skriftlige eksamen skjedde fire uker før.

Elevene får fullverdige vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Avlysningene har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fag (standpunktkarakter) for å få vitnemål.

Russefeiring

Slik situasjonen er nå fraråder både politiet, Fylkesmannen ved fylkeslegen og fylkeskommunen russen å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede. Vi viser til smittevernrådene fra helsemyndighetene. 

Avlysning av Vg2-tilbud i Brüssel, Norfolk og York for skoleåret 2020/2021

Trøndelag fylkeskommune har besluttet at Vg2-tilbudene våre i Brüssel, Norfolk og York avlyses for skoleåret 2020/2021. Avlysningen skyldes Korona-pandemien og all usikkerheten den fører med seg. Trøndelag fylkeskommune har lagt til grunn at vi ikke er villige til å utsette elevene våre for en potensiell risikosituasjon. Vi har også lagt vekt på at elevenes opplæringssituasjon må være forutsigbar og at vi må være trygge på at elevene får en god skolehverdag med rom for god faglig utvikling.

Elevene med inntak til disse tilbudene vil få tilbud om å fortsette Vg2 på samme skole som de fullførte Vg1 skoleåret 2019/2020.

Framskyndet hjemreise

Vi legger til rette for framskyndet hjemreise for alle elever som er på kortere utplasseringer i utlandet.

Vi oppfordrer også elever som tar hele opplæringsåret i utlandet til å vurdere å reise hjem, jf. nye reiseråd fra regjeringen som ble publisert 14.3.:

Regjeringens reiseråd 14.03.2020: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Godkjenning av Vg1 eller Vg2 i utlandet

Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren. Fylkeskommunen kan godkjenne Vg1 eller Vg2 som er fullført eller bestått. 

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020. 

Elevene bør ta kontakt med sin hjemskole i Trøndelag innen utgangen av april om denne godkjenningen. 

Lærlinger i utlandet

Lærebedrifter og opplæringskontor har blitt oppfordret til å ikke planlegge eller igangsette utenlandsopphold for lærlinger inntil videre.

Lærlinger på utenlandsopphold har enten allerede avbrutt oppholdet eller er i dialog med lærebedrift/opplæringskontor om framskyndet retur.

Informasjon fra Lånekassen

Gå til Lånekassen sine nettsider for informasjon.

Veiledning til prøvenemnder for gjennomføring av fag-, svenne- og kompetanseprøver i 2020

For gjennomføring av fag-/svenneprøver i 2020 vil det være behov for ekstraordinære tiltak for at kandidater skal få gjennomført sin sluttvurdering.

Før oppstart av fag-/svenneprøver er det viktig at nemnda gjør forberedelser så langt det er mulig.

 • Lærlinger/lærekandidater/fagbrev på jobb-kandidater skal prioriteres. TAF-lærlinger har førsteprioritet ved gjennomføring av prøver. Nemnda får beskjed om hvem det gjelder. Praksiskandidater må vente til det er ledig kapasitet.
 • Prøvenemndsleder fordeler prøver etter avtale med medlemmene i nemnda. Alle oppfordres til å se på muligheten til å samordne flere kandidater ved oppstart og gjennomføring av prøver, der det er mulig.
 • Leder for prøve avtaler oppgave/tidsramme og prøvested med kontaktperson/faglig leder.
 • Vurder om hele eller deler av fag-/svenneprøver på prøvestasjon kan gjennomføres i bedrift, eller om prøver som normalt gjennomføres i bedrift kan foregå på prøvestasjon/skole.
 • Vurder bruk av digitale hjelpemidler under prøvegjennomføring. Kandidaten kan etter avtale dokumentere med bilder og filmer underveis i prøvearbeidet.
 • Alle medlemmer i nemnda oppfordres til å delta på prøver i hele Trøndelag.

Fylkeskommunen viser til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om smittevern for all aktivitet.

Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus

Dispensasjon grunnet utbruddet av covid-19 i 2020

For prøver i 2020 avgjør prøvenemnda om flere enn ett av medlemmene i prøvenemnda skal være fysisk tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt.

Permitterte prøvenemndsmedlemmer

Prøvenemndsmedlemmer som er permitterte fra sitt arbeidsforhold skal forholde seg til NAV sine retningslinjer, og registrerer faktisk medgått tid i meldekort.

NAV: Koronasituasjonen - Hva skal jeg føre på meldekortet?

Hvis du har spørsmål om fag-/svenneprøveavvikling kan du ta kontakt på e-post provenemnd@trondelagfylke.no.

 

Er du lærling eller lærekandidat og har spørsmål omkring din situasjon nå i en vanskelig tid?

Små eller store bekymringer? Har du spørsmål omkring lærekontrakten og læretid? Er du permittert og lurer på rettighetene dine?

Ta kontakt med oss på epost eller telefon:

74171400

Opplæringskontoret ditt kan også bistå, hvis bedriften din er tilknyttet et slikt. Kontaktinformasjon finner du her i dokumentet under:

Oversikt opplæringskontor (pdf)

Informasjon fra NAV om rettigheter ved permittering og søknadsskjema om dagpenger finner du ved å følge lenken under:

NAV: Dagpenger når du er arbeidsledig eller permitter

Det også mulig å kontakte Elev- og lærlingombudet eller Lærlingrådet: 

Fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver

Gjennomføring av fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver er startet opp fra 20. april.

Kandidater eller prøvenemndsmedlemmer som har mistanke om smittefare eller som er i risikogruppen, skal ikke delta i prøver.

Det skal ikke være prøver på prøvesteder som kan gi økt risiko for smittespredning og alle prøver skal skje i henhold til nasjonale retningslinjer for smitte og smittevern. Her viser vi til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Retningslinjene er lagt frem for arbeidsutvalget i yrkesopplæringsnemnda bestående av NHO, LO, KS, og Trøndelag fylkeskommune 1. april 2020. Arbeidsutvalget har vedtatt disse retningslinjene for gjennomføring av prøver.

Retningslinjer for gjennomføring av prøver

 • Rekkefølge på prøver skal i hovedsak prioriteres ut fra utløpsdato på læretid.
 • Dersom en lærebedrift eller en prøvestasjon er åpen og forutsetningene for gjennomføring er til stede, så kan fag-/svenneprøver avvikles som planlagt.
 • Prøvenemndene skal forholde seg til egen arbeidsgiver og tiltak på hvert enkelt arbeidssted.
 • Trøndelag fylkeskommune følger retningslinjer i veilederen fra helse- og omsorgsdepartementet, fra 29. mars, om karanteneregler eller innreiserestriksjoner. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner kan ha egne «koronavedtak» og strengere praksis.
 • Trøndelag fylkeskommune utarbeider en plan for alternativ gjennomføring av prøver hvis normal prøvegjennomføring ikke blir mulig på lang tid.

Vi kan få enkeltsaker der det er usikkerhet om gjennomføring av fag-/svenneprøver grunnet nasjonale retningslinjer om smittevern og kommunale vedtak. Hvis du er i tvil, ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune ved seksjon fag- og yrkesopplæring på telefon 74 17 40 00 eller fagopplaring@trondelagfylke.no.

 

Venter du på fag- eller svennebrev?

Utsending av fagbrev, svennebrev og kompetansebrev har blitt forsinket på grunn av at Fylkets hus ikke er bemannet. Utsendingen vil begynne når situasjonen er mer normal, og ansatte er tilbake på sin arbeidsplass.

Vitnemål og kompetansebevis er produsert fortløpende, og det er dette du trenger for å levere til arbeidsgiver, søke jobb, eller søke om autorisasjon (gjelder helsefag og ambulansefag).

Sykefravær eller permittering

Bedrifter som må permittere lærlinger/lærekandidater i lenger tid enn en måned må gi oss beskjed. Det samme gjelder hvis opplæringskontor, kommuner og selvstendige lærebedrifter vurderer at det er behov for å utsette utløpsdatoen for læretiden. Fylkeskommunen kommer foreløpig ikke til å registrere avbrudd i læretid siden varslene om permittering gjelder en kort periode. De fleste er på 2-3 uker.

Hvis du som lærling/lærekandidat blir permittert og skal søke dagpenger, må du registrere deg som arbeidssøker og legge ved permitteringsvarselet i søknaden. På Ditt Nav må du lage CV og jobbprofil. Lærlinger som er i verdiskapningsdelen av læretiden (siste halvdel), skal ikke krysse av for «under utdanning» i søknaden. Følg lenken under for mer informasjon.

Vedlegg når du søker om dagpenger (NAV).

Kurs og samlinger

Vi avlyser alle kurs og samlinger i regi av fag- og yrkesopplæring inntil videre.

Seksjon fag- og yrkesopplæring

Ansatte er tilgjengelig på e-post og telefon.

Aktuell informasjon 

Utdanningsdirektoratets informasjonsside om koronaviruset

Permittering og dagpenger - informasjonsvideo til arbeidstakere(NAV)

Utdanningsdirektoratet: Alle barnehagehager og skoler stengt

NAV: Koronaveiviser

NAV: Dagpenger som permittert

NAV: Kompensasjonsordning for lærlinger

21. april valgte regjeringen å avlyse ikke-skriftlig eleveksamen, for at fylkeskommunene skal kunne fokusere på å få gjennomført så mange privatisteksamener som mulig. Dette gir samtidig skolene muligheten til å ha fullt fokus på å sikre standpunktvurdering av elevene.

AtB begynner med skoleskyss igjen fra mandag 27. april. De har kommet med følgende informasjon om hvordan skoleskyssen skal gjennomføres for å være i tråd med reglene for smittevern:

Skoleskyss fra mandag 27. april

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av kravene til avstand mellom personer vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. For å kunne følge retningslinjene for smittevern vil skolelinjer kun være et lukket tilbud kun for skoleelever. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser. For mer informasjon om dette, se atb.no/korona

Rutetidene for skoleskyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no i appen AtB Reise i løpet av fredag 24. april.

Av- og påstigning

Sjåfør og skole vil koordinere av- og påstigning for å sørge for at elevene holder minst en meters avstand. Av- og påstigning skal foregå via midtre- eller bakre dør. Sjåføren vil bistå elever som har behov for hjelp til kryssing av vei eller annet, på samme måte som før.

Billettering

Skolekort skal medbringes. På busser med kortleser tilgjengelig og hvor kortet kan registreres uten berøring, oppfordres det til registrering. Billett kan ikke kjøpes om bord, og billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS.

Plassering om bord i bussen

Sjåføren vil følge med på at elevene bruker setebelte og sitter riktig med hensyn til avstand og seteplassering om bord. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom. På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én elev ved vindu på den ene siden og én elev ved midtgang på den andre siden. De bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjøføren. Seter som ikke skal benyttes vil være merket, og sjåføren vil være tilgjengelig til enhver tid. Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen.

Illustrasjon som viser hvordan elevene bør sitte på bussen. Ikke sitt rett bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjåføren (Illustrasjon: AtB)
Illustrasjon som viser hvordan elevene bør sitte på bussen. Ikke sitt rett bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjåføren (Illustrasjon: AtB)

Renhold om bord

Renhold av skolebussene er styrket. Bussene rengjøres både på utsiden og innsiden daglig. Desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak og stoppeknapper, gjøres hver morgen og ettermiddag før skolekjøring. Sjåføren vil ha engangshansker og håndsprit tilgjengelig om bord.

Kapasitet

Skolelinjer kan benyttes av alle skoleelever. Av hensyn til kapasitet og avstandskrav, vil ikke elever som ikke har skoleskyss etter vedtak garanteres plass om bord. Ekstra kapasitet settes inn ved behov. Elever som prioriteres er de som har:

 • berettiget avstandsskyss
 • skyss på bakgrunn av kommunale vedtak

Drosje

Skoleskyss med drosje innfører nye rutiner grunnet smittevern. Hovedregelen er også her at det bør være minst ett setes mellomrom mellom passasjerer, og ingen passasjerer i framsetet. Følgende retningslinjer gjelder antall elever i hver bil:

 • Maks to passasjerer i 5-setere.
 • Maks fire passasjerer i 7- og 8-setere.
 • Maks åtte passasjerer i 17-setere.
 • Ved tre eller flere passasjerer brukes storbil som følger samme rutiner som buss.

Retningslinjer kan fravikes ved særlige tilfeller, eksempelvis når søsken reiser sammen. Bilene rengjøres daglig og hyppig berørte flater desinfiseres etter hver tur. 

Informasjonen er utarbeidet av AtB.

Bïevnesh åarjelsaemien gïelesne

Steegkeldh skuvlh

Gaajhkh mijjen jåarhkeskuvlh vihth rïhpesieh våhkoen 20. Aalkoebiejjie jeerehte biejjeste beajjan. Suetievaarjelimmieråajvarimmieh skuvlesne sijhtieh skuvlen aarkebiejjiem hammoedidh jïh annje sæjhta såemies digitaale lïerehtimmie årrodh.

Mujhtieh jarkelimmieh gaatoeregistreradimmesne

Mijjieh dej annjebodts jarkelimmiej bïjre måjhtajehtebe skuvlejaepien galhkuven raajan gosse lea dokumentasjovnen bïjre gaatoste. Jïjtsebïeljelimmie lea daelie luhpies dokumentasjovne juktie skïemtjegaatoem dokumenteradidh. Jis ih leah 18 jaepieh illeme dellie eejhtegh jallh åelieh jïjtsebïeljelimmiem tjaelieh. Jis 18 jaepieh illeme datne dam jïjtje tjaalah.

Eksamene jïh karakteerh

Learohke-eksamenh, dovne tjaaleldh jïh njaalmeldh leah heajhtasovveme men learohkh læjhkan vihtienassem åadtjoeh. Dah stååresjamme faagesne åadtjoeh jis leah galhkuvekarakteerem stååresjamme. Men sïjhtebe privatiste-eksamenh tjïrrehtidh.

Datne mij lea russe

Guktie tsiehkie lea daelie mijjieh narhtelibie dijjem mah leah russh daan jaepien, russe-öörnedimmieh öörnedidh gusnie gellie almetjh stïeresne.

Lïerehtæjjah / learoekandidaath

Daelie vihth faage- jïh sveennepryövh tjïrrehtibie.

Kandidaath jallh pryövemoenehtselïhtsegh mah leah jueriedisnie suetievaahran bïjre jallh leah vaahradåehkesne, eah edtjh meatan årrodh pryövine.

Sïelth mah tjuerieh barkoelearohkh/learoekandidaath permitteradidh tjuerieh dan bïjre dallatjinie bievnedh fylhkentjïeltese, jïh fïjnehtimmie learoesjïehtedimmien/lierehtimmiesjïehtedimmien sïjse bïejesåvva.

Datne mij dïenesjem nuhtjieh mijjen baenieklinihkine

Mijjen baenieklinihkh leah aalkeme jienebh ovmessie skïemtjijedåehkieh dåastoehtidh goh ajve dah mah faahketji viehkiem daarpesjieh. Læjhkan vihkeles ij klinihken sïjse vaedtsedh jis dov leah symptovmh voejngehtasseskïemtjelassese. Ringkh dov klinihkese jis mïsse akt onterdh.

Datne mij fylhkengeajnojne vuaja

Tsiehkie koronavijrusen bïjre konsekvensh vadta vihkeles siebriedahkefunksjovnide abpe laantesne. Aaj konsekvensh vadta jieniebidie entreprenööride jïh deallahtæjjide.

Veareldinie ektine maam daan biejjien utnebe daate maahta giehpiedimmiem vedtedh dehtie standaardeste maam gïehtelimmesne jïh geajnoegorredimmesne utnebe Trööndelagesne.

Daesnie almetjehealsoeinstituhten juvnehtimmieh dutnjien mij tjuara gåetesne årrodh.

 Information in English

These are the latest updates on Trøndelag County Councils measures to prevent the disease from transmitting:

A partially reopening of closed schools is scheduled. On April 27th the schools are reopening for some groups of students that follow vocational specialization programmes. All other students must continue with digital education at home. All exams are cancelled, except for those taken by external candidates.

Our dental clinics are accepting some patients back. Patients that need dental care due to pain and/or injuries are among the patients that will get treatment.

In case workers at a company are laid off, their apprentices risk the same.

The quality of maintenance on the county´s roads might not be as high as it would be under normal circumstances.

For more information in English on how to prevent the virus from transmitting and how the pandemic influences society and your normal life, read more here:

Norwegian Institute on Public health.

The public website for health care in Norway; helsenorge.no

Corona pandemic: Useful websites in other languages, IMDi

 

Hold deg oppdatert på situasjonen

Vi anbefaler at du følger med på informasjonen fra helsemyndighetene som følger situasjonen tett. Folkehelseinstituttet og Helsenorge har hele tiden oppdatert informasjon.

Sist oppdatert 23.04.2020